Νόμος 2937/01 - Άρθρο 36

Άρθρο 36


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιχειρήσεις του Ομίλου Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος μπορούν να μετασχηματίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για τους σκοπούς του οποίου νοούνται:

 

α) ως Όμιλος Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 42Ε παράγραφος 5 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

β) ως κλάδος για την εφαρμογή των άρθρων 1 παράγραφος 1 περίπτωση ε' και 4 του νόμου 2166/1993, η ομάδα περιουσίας που ορίζεται αποκλειστικά στη σύμβαση περί μετασχηματισμού.

 

2. Ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων του Ομίλου Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 69 έως και 89 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και στα άρθρα 1, 2, 3, 4 του νόμου 2166/1993 με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:

 

α) Η προθεσμία του άρθρου 69 παράγραφος 3 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 ορίζεται σε ένα μήνα.

 

β) Ο χρόνος έναρξης του μετασχηματισμού ορίζεται στις κατά περίπτωση καταρτιζόμενες συμβάσεις μετασχηματισμού (συμβάσεις συγχώνευσης, διάσπασης, εισφοράς κλάδου).

 

γ) Η μεταφορά στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και κινητά, συντελείται αυτοδικαίως με μόνη την καταχώριση της σύμβασης περί μετασχηματισμού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και επέρχεται την ημέρα έναρξης ισχύος του μετασχηματισμού, Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε νομοθετικές ή διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης γενικής ή ειδικής. Επίσης δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

 

Οι μεταγραφές και λοιπές κατά νόμο απαιτούμενες καταχωρίσεις για τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και κινητά, έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της σύμβασης περί μετασχηματισμού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων.

 

δ) Οι συμβάσεις των κατά το παρόν άρθρο μετασχηματισμών δεν κηρύσσονται άκυρες μετά τη θέση τους σε ισχύ.

 

ε) Οι θυγατρικές εταιρείες των μετασχηματιζόμενων εταιρειών μετά την έναρξη ισχύος του μετασχηματισμού καθίστανται θυγατρικές των εταιρειών που προέκυψαν από το μετασχηματισμό.

 

στ) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 παράγραφος 1 περίπτωση ε' του νόμου 2166/1993, η εισφορά κλάδων ή τμημάτων επιτρέπεται και σε νεοσυσταθείσα εταιρεία.

 

Η διάταξη εφαρμόζεται και στην απορρόφηση κλάδων ή τμημάτων θυγατρικών εταιρειών του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος που έχουν συσταθεί κατά το δίκαιο άλλης χώρας, από θυγατρική εταιρεία του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος που εδρεύει στην Ελλάδα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.