Νόμος 2938/01 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το μόνιμο προσωπικό του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, που υπηρετεί με σχέση δημοσίου δικαίου κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εντάσσεται σε αντίστοιχες μόνιμες προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων. Οι θέσεις αυτές καταργούνται με την αποχώρηση των ανωτέρω υπαλλήλων με οποιονδήποτε τρόπο. Το προσωπικό αυτό διατηρεί το υφιστάμενο μισθολογικό καθεστώς,καθώς και την πρόσθετη αμοιβή που προβλέπεται από την διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994) όπως αντικαταστάθηκε από την διάταξη του άρθρου 24 του νόμου 2300/1995 (ΦΕΚ 69/Α/1995) και ως προς τη λύση των εργασιακών σχέσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν κάθε φορά. Ως προς όλες τις υπηρεσιακές του μεταβολές, δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς και για θέματα πειθαρχικών διαδικασιών, διέπεται από το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού και τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, που προβλέπονται στο άρθρο 13. Οι κανονισμοί αυτοί ρυθμίζουν τα ανωτέρω θέματα σύμφωνα με τα ισχύοντα στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Επίσης, το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να διέπεται από το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, που ίσχυε, πριν από την με το νόμο αυτόν μετατροπή και συγχώνευση του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, στην Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων. Κατά τα λοιπά, για το πιο πάνω προσωπικό έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 2592/1998 (ΦΕΚ 57/Α/1998).

 

2. Το προσωπικό που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού υπηρετεί στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας και στην εταιρεία Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διατηρείται στην Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων με την ίδια αντίστοιχη εργασιακή σχέση. Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή με πάγια αντιμισθία, εντάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, που συνιστώνται με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού. Η υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας ή στην εταιρεία Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία, με σχέση ιδιωτικού δικαίου, αναγνωρίζεται ως πραγματική στην Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων για κάθε συνέπεια.

 

3. Για την κάλυψη των αναγκών πρώτης στελέχωσης, η Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, μπορεί να προβεί στην πρόσληψη των παρακάτω κατηγοριών και ειδικοτήτων υπαλλήλων:

 

α) δικηγόρων με έμμισθη εντολή, μέχρι 5 άτομα,

β) ειδικού επιστημονικού προσωπικού, που η εξειδίκευσή του θα προσδιοριστεί με την προκήρυξη, μέχρι 5 άτομα,

γ) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, μέχρι 8 άτομα,

δ) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, μέχρι 10 άτομα,

ε) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικών - Οικονομικών, μέχρι 5 άτομα,

στ) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, μέχρι 30 άτομα,

ζ) Εργατικού - Τεχνικού (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) προσωπικού, μέχρι 30 άτομα και

η) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Προσωπικού Η/Υ, μέχρι 12 άτομα.

 

Οι εν λόγω προσλαμβανόμενοι καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις, οι οποίες συνιστώνται αυτοδικαίως, εφόσον τούτο προβλέπεται από τη σχετική προκήρυξη για την πρόσληψή τους.

 

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, για την αντιμετώπιση αναγκών ως προς την κάλυψη θέσεων Διευθυντών, να καλύπτει τις θέσεις αυτές με απόσπαση υπαλλήλων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 1943/1991, όπως ισχύει κάθε φορά, χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων, και ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Μπορεί επίσης, ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, να προσλαμβάνει εξειδικευμένους επιστήμονες για την κάλυψη θέσεων Διευθυντών, κατόπιν προκήρυξης των θέσεων αυτών.

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται να χορηγεί επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές στο προσωπικό της εταιρείας, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, είτε με την επιβράβευση επιτυχούς διεκπεραίωσης έργου είτε με τη σύνδεση αμοιβών και παραγωγικότητας, με βάση κριτήρια που καθορίζονται από αυτό.

 

5. Το Προσωπικό της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην κεντρική υπηρεσία και στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και μονάδες της. Η κατανομή και τοποθέτησή του γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πλαίσια της οργανωτικής και λειτουργικής αναδιάρθρωσης, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας.

 

6. Υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων, που υπηρετούν με απόσπαση στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων με το ίδιο καθεστώς, εφόσον δηλώσουν έγγραφα την πρόθεσή τους αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την παραμονή τους, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο και κατά ανώτατο όριο για μία διετία από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού. Η απόφαση της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων. υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Οι αποδοχές των ανωτέρω υπαλλήλων, κατά τη διάρκεια της απόσπασης ή διάθεσης, καταβάλλονται από τον φορέα που προέρχονται. Η Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων αποδίδει στον φορέα που προέρχονται, τις αποδοχές των παραπάνω υπαλλήλων, με βάση κατάσταση εκκαθάρισης, που θα υποβάλλεται κάθε μήνα από τον φορέα στην Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων. Για τους υπαλλήλους αυτούς ισχύουν οι διατάξεις για πρόσθετες αποδοχές, που διέπουν το προσωπικό της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων. Ο χρόνος της απόσπασης ή της διάθεσης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος υπηρεσίας του αποσπασμένου στην οργανική του θέση. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, οι ως άνω υπάλληλοι, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση, όσο διαρκεί η απόσπαση ή η διάθεσή τους, μπορεί να υπαχθούν σε αντίστοιχες μόνιμες προσωποπαγείς θέσεις. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού και του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας ισχύουν και για τους υπαλλήλους αυτούς, μετά την ένταξή τους. Οι υπάλληλοι της παραγράφου αυτής διατηρούν τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 2430/1996 (ΦΕΚ 156/Α/1996) και των παραγράφων 34 έως 37 του άρθρου 27 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, εφόσον, δεν εισπράττουν άλλο αντίστοιχο επίδομα από την Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων.

 

7. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή διάλυσης της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, το προσωπικό της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, που υπηρετούσε στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας κατά το χρόνο της μετατροπής του σε Ανώνυμη Εταιρεία, μετατάσσεται με αίτησή του, και με το ίδιο καθεστώς, σε δημόσιες υπηρεσίες ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και κατά προτεραιότητα, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.