Νόμος 2938/01 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μεταξύ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων αφ' ενός και του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, αφ' ετέρου, συνάπτεται Συμβόλαιο Διαχείρισης, στο οποίο καθορίζονται, με λεπτομέρεια, και στα πλαίσια του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου της, οι στόχοι που αναλαμβάνουν να εκπληρώσουν, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Το Συμβόλαιο Διαχείρισης κατατίθεται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή. Ως προς το περιεχόμενο του Συμβολαίου Διαχείρισης και τον έλεγχο τήρησής του εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 4 του νόμου 2414/1996. Η παράγραφος αυτή ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που θα προσληφθεί ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης του σύμφωνα με το νόμο αυτόν.

 

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται για χρονικό διάστημα τριών ετών, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ελάχιστα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντα Συμβούλου είναι πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και πενταετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Η προκήρυξη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, με την οποία ορίζεται η διαδικασία της επιλογής και εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα. Με την απόφαση αυτή μπορεί επίσης να ορίζεται ότι για την κάλυψη της θέσης αυτής απαιτούνται και προσόντα πέραν των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο. Σε περίπτωση που η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου μείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, να πληρωθεί η θέση αυτή από τους λοιπούς υποψηφίους που συμμετείχαν αρχικά κατά την προκήρυξή της. Στην περίπτωση αυτήν η θητεία του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου διαρκεί μέχρι το χρόνο λήξεως της θητείας του αντικατασταθέντος.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο τη γενική αρμοδιότητα διοίκησης, αφού λάβει υπόψη και το περιεχόμενο του Συμβολαίου Διαχείρισης.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων και προΐσταται όλων των Υπηρεσιών της.

 

4. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει, σε όλες τις αρμοδιότητές του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτει με αυτήν του Προέδρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος αναπληρώνεται από τον Γενικό Διευθυντή. Αν υπάρχουν περισσότεροι Γενικοί Διευθυντές, τον αναπληρωτή ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

5. Στην Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων λειτουργεί Συμβούλιο Διεύθυνσης, με κύρια αποστολή το συντονισμό και την εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας της, την επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης, τη λήψη αποφάσεων για προμήθειες ή ανάθεση έργων μέχρι το χρηματικό όριο που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο και την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που εκχωρείται σε αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο Συμβούλιο Διεύθυνσης μετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης, ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, προσλαμβάνει Γενικό Διευθυντή. Η αναγκαιότητα πρόσληψης περισσότερων Γενικών Διευθυντών είναι στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει τον αριθμό και τις αρμοδιότητές τους, ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, τροποποιώντας το Γενικό Κανονισμό. Ως Γενικοί Διευθυντές προσλαμβάνονται πρόσωπα που διαθέτουν κύρος και εμπειρία σε διευθυντική θέση του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Καθήκοντα Γενικών Διευθυντών μπορούν επίσης να ανατίθενται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, σε πρόσωπα που κατέχουν ή κατείχαν θέση Διευθυντή ή Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας και της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων ή σε πρόσωπα που κατέχουν διευθυντική θέση στο Δημόσιο, που αποσπώνται για το λόγο αυτόν στην εταιρεία. Κατά την πρώτη εταιρική χρήση και μέχρι την πρόσληψη νέου Γενικού Διευθυντή, καθήκοντα Γενικού Διευθυντή ανατίθενται στον κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού Διευθυντή του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, εφαρμοζομένων και ως προς αυτόν των διατάξεων των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 12.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, καθορίζονται ανώτατα όρια αμοιβών και ετήσιων αποδοχών του Γενικού Διευθυντή ή των Γενικών Διευθυντών της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων. Με όμοια απόφαση, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, μπορεί να ορίζονται ανώτατα όρια αποδοχών και εν γένει αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, που απασχολούνται ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.