Νόμος 2938/01 - Άρθρο 17 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι το καθαρό ποσό σε δραχμές (καθαρή θέση), το οποίο θα προκύψει μετά την απογραφή, αποτίμηση, εκτίμηση και απεικόνιση σε ισολογισμό, των παρακάτω περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού:

 

α) όλων των ακινήτων και κινητών πραγμάτων, έργων και εγκαταστάσεων που ανήκουν κατά κυριότητα στο ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και την ανώνυμη εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ και όλων των, σύμφωνα με το νόμο για τη σύσταση της Εταιρείας, περιερχόμενων στην κυριότητά της περιουσιακών στοιχείων,

 

β) όλων των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που έχουν δημιουργηθεί κατά τη λειτουργία και χάριν των σκοπών των ως άνω νομικών προσώπων.

 

Όλα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα μεταβιβάζονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και εκχωρούνται στην Εταιρεία.

 

2. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων δραχμών, που θα καταβληθεί από τα Διαθέσιμα της Εταιρείας Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία, το οποίο θα αυξηθεί ή θα μειωθεί, αναλόγως, μετά την οριστικοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του νόμου για τη Συγχώνευση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας και της εταιρείας Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία σε ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρεία εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, με την τήρηση των κατά νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου με την οποία οριστικοποιείται και βεβαιώνεται το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

 

3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

4. Δεν υφίσταται χρονικός περιορισμός ούτε ως προς το ποσό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου στις περιπτώσεις που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω εισφοράς από το Δημόσιο στην Εταιρεία περιουσιακών στοιχείων από παρόδιες εκτάσεις του οδικού δικτύου της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου για τη Συγχώνευση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας και της εταιρείας Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία, σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, ή σε περίπτωση νέων απαλλοτριώσεων παρόδιων εκτάσεων εθνικών οδών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων για την ανάπτυξη του οδικού δικτύου.

 

5. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει μερικώς ή ολικώς το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, που θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

 

6. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

 

7. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

8. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

 

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο πιστοποιεί την καταβολή του ή όχι εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως, η οποία δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν ακόμη μήνα.

 

10. Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενο στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.