Νόμος 2938/01 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων περιέρχονται, κατά πλήρη κυριότητα, εκτός από την περιουσία του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας και της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία, οι παρόδιες εκτάσεις του οδικού δικτύου, που ανήκουν στο Δημόσιο, πλην των κοινοχρήστων χώρων και βρίσκονται και από τις δύο πλευρές των υπεραστικών τμημάτων των οδών του Οδικού δικτύου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3. Σε αυτές περιλαμβάνονται και εκείνες που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για εγκαταστάσεις πρατηρίων πωλήσεως βενζίνης, υγρών καυσίμων και λιπαντικών εν γένει, σταθμών εισδοχής και επισκευής τροχοφόρων εν γένει, τηλεφωνικών θαλάμων και άλλων κέντρων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας, οι σταθμοί διοδίων, του οδικού δικτύου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου αυτού και οι κτιριακές τους εγκαταστάσεις, οι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων, των οποίων η εκμετάλλευση ή διαχείριση ανήκει στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, καθώς και όλα τα ακίνητα που εκμεταλλεύεται, ήδη, το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας. Τα υπάρχοντα όμως δίκτυα αγωγών ενεργειακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν θίγονται. Το Υπουργείο Ανάπτυξης διατηρεί το δικαίωμα να κατασκευάζει έργα στις παρόδιες εκτάσεις του οδικού δικτύου, για την επέκταση των ήδη υπαρχόντων ενεργειακών δικτύων ή για την κάλυψη νέων σχετικών αναγκών του.

 

2. Ο σχεδιασμός και η εποπτεία του έργου της απογραφής των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω παραγράφου ανατίθεται σε Τριμελή Επιτροπή, που αποτελείται από:

 

α) τον Γενικό Διευθυντή της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, που αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο,

 

β) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, με τον αναπληρωτή του και

 

γ) έναν εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του.

 

Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων β' και γ' ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς το αργότερο εντός μηνός από της ενάρξεως της ισχύος του νόμου αυτού.

 

Η συγκρότηση της Επιτροπής γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων.

 

Με την απόφαση αυτήν ορίζεται και Γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του, από υπαλλήλους της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων.

 

Στα μέλη της Επιτροπής και στον Γραμματέα καταβάλλεται αποζημίωση που βαρύνει την Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από πρόταση, της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων.

 

3. Η Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής, που γίνεται μέσα σε τριάντα ημέρες από τη συγκρότησή της, αναθέτει το έργο της απογραφής ή τμήματος αυτής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία εκπονούν τις απαραίτητες μελέτες και παρέχουν τις απαραίτητες για την πραγματοποίηση του έργου συμβουλές και υπηρεσίες. Η διάταξη του άρθρου 5 παράγραφος 8 εδάφιο 1 του νόμου 2229/1994 εφαρμόζεται στο έργο αυτό. Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε οκτώ μήνες από την ανάθεσή του. Η Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων μπορεί, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής, να παρατείνει την προθεσμία αυτή μέχρι ένα τα πολύ εξάμηνο, εφόσον αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο. Η συνολική δαπάνη του έργου βαρύνει την Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων.

 

4. Η αξία των περιουσιακών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτιμάται από ορκωτούς εκτιμητές, που ορίζονται από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων. Η αξία των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων αποτελεί εισφορά του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων και αντίστοιχη ισόποση αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του καταστατικού.

 

5. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής, που περιέχει περιγραφή των αποκτώμενων ακινήτων ή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτά, μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.