Νόμος 2939/01 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και το διακριτικό τίτλο ΕΟΕΔΣΑΠ. Ο Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

 

Για τις σχέσεις του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων με το εξωτερικό χρησιμοποιείται η επωνυμία στην αγγλική γλώσσα National Organization for the Alternative Management of Packaging and Other Waste και ο διακριτικός τίτλος NOAMPOW.

 

2. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 

3. Σκοπός του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. είναι η εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών και των άλλων προϊόντων, καθώς και η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το σχεδιασμό της πολιτικής αυτής. Για την επίτευξη του σκοπού του ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, εκτός από όσα αναφέρονται στον παρόντα, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα παραπέμπεται σε αυτόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.

 

β) Καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων,

 

α)α) ετήσια έκθεση προγραμματισμού σχετικά με την πρόβλεψη για τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν ανά ρεύμα απόβλητου σύμφωνα με το ΕΣΔΑ καθώς και το σχεδιασμό του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. για την επίτευξη αυτών, τα προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης που πρόκειται να εκπονηθούν και να εφαρμοστούν εκ μέρους του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 15, τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού που πρόκειται να εκτελέσει καθώς και τον οικονομικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους και

 

β)β) ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος, η οποία περιλαμβάνει, αναφορικά με το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ιδίως τα εξής θέματα: την επίτευξη ή μη των εθνικών στόχων κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο, την παρουσίαση των αιτίων τυχόν αποκλίσεων από αυτούς, καθώς και προτάσεις για την επίτευξή τους μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, τα προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων που εισηγήθηκε ή εκπόνησε ή εφάρμοσε ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 15, την αξιολόγηση των ΣΕΔ με βάση τις σχετικές ετήσιες εκθέσεις τους, αναφορικά με την επίτευξη των στόχων τους και τη διαχείριση των πόρων τους, την έγκριση νέων ΣΕΔ ή την ανανέωση υφιστάμενων, τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν και τα πρόστιμα που εισπράχθηκαν, τις ενέργειες για την αντιμετώπιση μη ένταξης παραγωγών σε ΣΕΔ, την εκπόνηση ή ανάθεση μελετών και ερευνών, τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους.

 

Η οικεία έκθεση προγραμματισμού υποβάλλεται έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για το επόμενο έτος και η έκθεση απολογισμού υποβάλλεται έως τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και περίληψη αυτών αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

 

Το περιεχόμενο της έκθεσης μπορεί να εξειδικεύεται περαιτέρω με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

γ) Εκπονεί ή αναθέτει μελέτες και χρηματοδοτεί έρευνες που εξυπηρετούν το σκοπό του.

 

δ) Εκτελεί και εφαρμόζει κάθε είδους εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα που του ανατίθενται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση των στόχων του παρόντος, με παράλληλη ανάληψη, απορρόφηση και διαχείριση των σχετικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ε) Συντονίζει τη δραστηριότητα των άλλων αρμόδιων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων και προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης και παρέχει τη συνδρομή του όταν απαιτείται.

 

στ) Συνάπτει συμφωνίες με φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος.

 

ζ) Συνεργάζεται με όργανα ή οργανισμούς άλλων χωρών, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς για ανταλλαγή πληροφοριών και κατάρτιση κοινών προγραμμάτων.

 

η) Οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα και

 

θ) βεβαιώνει τα τέλη και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα και 20Α.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 

4. Όργανα διοίκησης του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Γενικός Διευθυντής.

 

Τα όργανα αυτά:

 

εισηγούνται την πολιτική της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθώς και
μεριμνούν για την επίτευξη των στόχων του νόμου αυτού.

 

Το διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης συγκροτείται από εκπροσώπους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αιρετούς εκπροσώπους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους συλλογικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζεται η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων, ο αριθμός και οι ιδιότητες, οι γνώσεις και η εμπειρία των μελών των οργάνων αυτών, η διάρκεια της θητείας τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Επίσης ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται:

 

στη συγκρότηση και λειτουργία των οργάνων διοίκησης του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων,
στην οργανωτική διάρθρωση κατά τομέα δράσης του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και στην κατάσταση του προσωπικού,
στην οικονομική διαχείριση, στις προμήθειες και σε θέματα διοικητικής μέριμνας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 

6. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή και του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων, πλην αυτού που υπηρετεί στον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων με απόσπαση, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στο προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων καταβάλλονται εκτός έδρας αποζημιώσεις και οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999), όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τους άλλους φορείς του δημόσιου τομέα δικαιούνται τις αποδοχές και γενικά τις κάθε φύσεως απολαβές που θα ελάμβαναν εάν παρέμεναν στην οργανική τους θέση, το σύνολο δε των απολαβών και αμοιβών αυτών βαρύνουν τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του νόμου 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 

7. Ο οργανισμός του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

Με τον οργανισμό αυτό ρυθμίζονται:

 

α) Η οργάνωση των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητές τους.

 

β) Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του προσωπικού και η κατανομή του σε ειδικότητες, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κάλυψη των θέσεων αυτών.

 

Οι θέσεις του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων επιτρέπεται να καλύπτονται και με απόσπαση ή μεταφορά προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση εργασίας, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επανοριοθετήθηκε με το άρθρο 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), ύστερα από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του αρμόδιου Υπουργού. Κατά τα λοιπά, η διαδικασία απόσπασης ή μεταφοράς του προσωπικού, κατά την αρχική στελέχωση του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις, χωρίς να απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού ή άλλου συμβουλίου της υπηρεσίας από την οποία αποσπάται ή μεταφέρεται ο υπάλληλος.

 

Η διάρκεια της απόσπασης των υπαλλήλων που προέρχονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία έτη και δύναται να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και με σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Η σχέση εργασίας των υπαλλήλων με σχέση δημοσίου δικαίου που μεταφέρονται στον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων κατά τα ανωτέρω δεν λύεται παρά μόνο για τους ίδιους λόγους που λύεται η υπαλληλική σχέση των δημοσίων υπαλλήλων. Σε περίπτωση διάλυσης του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων, το προσωπικό που προέρχεται από απόσπαση ή μεταφορά επανέρχεται αυτοδικαίως στον φορέα προέλευσης του, με πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας του στον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων. Ο Κανονισμός προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Σε περίπτωση μεταφοράς προσωπικού κατά τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των τριών πρώτων εδαφίων της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου 2515/1997.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 7 του νόμου 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 

8. Πόροι του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων προέρχονται από:

 

α) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

β) Κοινοτικοί πόροι που διατίθενται για την εκπόνηση προγραμμάτων μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που ανάγονται στους σκοπούς του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων.

 

γ) Ανταποδοτικά τέλη για την έγκριση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και σχετικών πιστοποιητικών (άρθρα 7 και 9 του παρόντος).

 

δ) Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων από επιχορηγήσεις ελληνικών και ξένων οργανισμών και από δωρεές ή κληρονομιές.

 

ε) Επιχορηγήσεις (τακτικές και έκτακτες) από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων.

 

ζ) Τα πρόστιμα από διοικητικές κυρώσεις (άρθρο 20 του παρόντος).

 

η) Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους δημόσιους φορείς, διεθνείς οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες κ.λ.π.

 

θ) Μέρος των εσόδων του άρθρου 18 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) που αποδίδονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων το οποίο καλύπτει το 1/3 του λειτουργικού προϋπολογισμού και καθορίζεται κάθε χρόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση καθορίζεται επίσης και ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ι) Οι εισπράξεις από εκδόσεις, καθώς και από τις εν γένει δραστηριότητες του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων.

 

ι)α. Ποσοστό 2% επί των ετήσιων χρηματικών εισφορών του προηγούμενου έτους που καταβάλλουν οι υπόχρεοι προς τα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα ατομικά συστήματα, που δεν προβλέπουν χρηματικές εισφορές από τους υπόχρεους, αποδίδουν στον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων πόσο ίσο με:

 

α)α) 20.000 €, όταν το πεδίο εφαρμογής του συστήματος καλύπτει περισσότερες από μία περιφέρειες,

β)β) 5.000 €, όταν το πεδίο εφαρμογής του συστήματος περιορίζεται σε μία περιφέρεια.

 

Το πιο πάνω ποσό αποδίδεται στον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων σε δύο ισόποσες δόσεις καταβλητέες το πρώτο δεκαήμερο του κάθε ημερολογιακού εξαμήνου και μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το ποσό αυτό αποδίδεται στον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων από την 01-01-2011.

 

Οι υπό στοιχεία α' και θ' πόροι παύουν να υφίστανται μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων.

 

Οι πόροι του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων διατίθενται για τις δαπάνες λειτουργίας του και για τη μερική ή ολική χρηματοδότηση μελετών, προγραμμάτων, έργων ή δραστηριοτήτων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την επίτευξη των στόχων του νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 7 του νόμου 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 

9. Οι δαπάνες για την εκπλήρωση του σκοπού του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον οικονομικό κανονισμό του που καταρτίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 

10. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης έχει τα δικονομικά προνόμια του Δημοσίου. Τα προνόμια του Δημοσίου έχει και στην αναγκαστική εκτέλεση και ιδίως εκείνα που αφορούν κατάταξη σε πλειστηριασμό ή πτώχευση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 

11. 1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων οι αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτόν με τον παρόντα νόμο ασκούνται από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Για τον σκοπό αυτόν συστήνεται στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών / άλλων προϊόντων υπαγόμενο στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. Στο Γραφείο αυτό ανατίθεται η εποπτεία και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου.

 

11.2. Για τη στελέχωση του Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων συνιστώνται μία θέση του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και τέσσερις θέσεις του κλάδου ΠΕ σε επιστημονικά πεδία συναφή προς τα θέματα που ρυθμίζει ο παρών νόμος.

 

Για την υποστήριξη του έργου του ως άνω Γραφείου συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ), η οποία συγκροτείται από δεκαεπτά (17) μη αμειβόμενους εκπροσώπους των Υπουργείων Ανάπτυξης (1), Οικονομικών (1), Εθνικής Οικονομίας (1), Γεωργίας (1), Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (1), Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (1), Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (1), Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (1), δύο (2) εκπροσώπους των διαχειριστών των συσκευασιών / άλλων προϊόντων κατά περίπτωση, τέσσερις (4) εκπροσώπους παραγωγών πρώτων υλών, έναν (1) εκπρόσωπο των διακινητών, έναν (1) εκπρόσωπο των οικολογικών οργανώσεων και έναν (1) εκπρόσωπο συνδέσμων των καταναλωτών. Τα μέλη της ως άνω επιτροπής προτείνονται από τους φορείς που εκπροσωπούν και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με την ίδια διαδικασία αντικαθίστανται τα μέλη της Επιτροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11.2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 7 του νόμου 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010).

 

11.3. Η θητεία των μελών της επιτροπής διαρκεί μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου αυτού. Στην επιτροπή προεδρεύει ο εκάστοτε εκπρόσωπος του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Η επιτροπή συγκαλείται σε τακτά διαστήματα κάθε μήνα με μέριμνα του Γραφείου της Εναλλακτικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ή εκτάκτως εφόσον το ζητήσει ο πρόεδρος ή το 1/3 των μελών της. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζεται ο τρόπος σύγκλησης των μελών, ο τρόπος και η διαδικασία λήψης αποφάσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του έργου της επιτροπής.

 

11.4. Η επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων:

 

Προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων κατ' εφαρμογή των άρθρων 5 και 15,
εθνικά πρότυπα για τη διαχείριση των συσκευασιών (άρθρο 6 παράγραφος 1),
παρεκκλίσεις από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 10 ποσοτικούς στόχους σύμφωνα με την παράγραφο 4 αυτού,
τη σήμανση των συσκευασιών,
τη χορήγηση ή μη των εγκρίσεων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης κατ' εφαρμογή των άρθρων 7, 8 και 17,
τη χορήγηση ή μη των Πιστοποιητικών Εναλλακτικής Διαχείρισης (άρθρο 9),
την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 20,
τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου.

 

β) Γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που παραπέμπεται από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων σχετικά με την εφαρμογή του νόμου.

 

γ) Μετά από καταγγελία εκ μέρους οικονομικών παραγόντων ή τρίτων ή αυτεπαγγέλτως καλεί τους παραβάτες να παύσουν την παράβαση.

 

δ) Επιβλέπει τη δημιουργία βάσης δεδομένων για τις συσκευασίες / άλλα προϊόντα και δημοσιεύει κατάλογο με τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και με τους κατόχους των ΠΕΔ.

 

ε) Συνεργάζεται με ομοειδή όργανα ή οργανισμούς άλλων χωρών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 καταργήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 

12. Μετά την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων το Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων εξακολουθεί υφιστάμενο με τη στελέχωση που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο 11 με αρμοδιότητα τον έλεγχο και την εποπτεία του έργου του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων. Η προβλεπόμενη στην ίδια ως άνω παράγραφο Επιτροπή Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 καταργήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.