Νόμος 2515/97 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Ρυθμίσεις μετατάξεων Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2266/1994, που επιτρέπει μετάταξη από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των περιπτώσεων δ', ε' και στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 σε υπουργεία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καταργείται.

 

2. Μετατάξεις σε παραμεθόριες περιοχές (παράγραφος 22 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2266/1994) επιτρέπονται μόνο από τους φορείς των περιπτώσεων α' έως και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994.

 

3. Οι μεταγενέστερες ή μετατασσόμενοι με βάση την καταργούμενη με την παράγραφο 1 διάταξη, καθώς και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α/1996), του νόμου [Ν] 2436/1996 (ΦΕΚ 192/Α/1996) και του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 2446/1996 (ΦΕΚ 276/Α/1996), κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας στο οικείο νομικό πρόσωπο. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης.

 

Ως τακτικές αποδοχές για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρούνται ο βασικός μισθός, το χρονοεπίδομα (τριετίες, πολυετίες) και η ΑΤΑ.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τις μετατάξεις της παραγράφου 2.

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης επιλέγει το φορέα μετάταξης, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες και δεν δεσμεύεται από δηλώσεις προτίμησης που έχουν υποβληθεί.

 

4. Σε περίπτωση μετάταξης με σύσταση προσωποπαγούς θέσης και για όσο χρόνο υφίστανται οι θέσεις αυτές δεν πληρώνεται ίσος αριθμός θέσεων μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού.

 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 ισχύουν και για όλους τους υπαλλήλους που μεταφέρονται ή μετατάσσονται, ως και αυτούς που έχουν μεταφερθεί ή μεταταγεί στο Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μισθοδοτούνται με τις αποδοχές της θέσης από την οποία προέρχονται.

 

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2271/1994 (ΦΕΚ 229/Α/1994) και οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2175/1993 (ΦΕΚ 211/Α/1993) καταργούνται.

 

Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας ή στις θυγατρικές του εταιρίες ολοκληρώνονται υπό τους όρους και τη διαδικασία των καταργουμένων διατάξεων, εφόσον είχε κριθεί πλεονάζον με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας πριν την κατάθεση του παρόντος στη Βουλή. Το προσωπικό αυτό μπορεί να μετατάσσεται και σε υπηρεσίες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και εκτός των γεωγραφικών ορίων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας Στην τελευταία αυτή περίπτωση απαιτείται και έγγραφη δήλωση του υπαλλήλου.

 

Οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής μετατάσσονται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και εφόσον δεν υπάρχουν σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την πράξη της μετάταξης.

 

Για τις αποδοχές των μετατασσομένων της παραγράφου αυτής ισχύει η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου.

 

7. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μετατάσσεται σε παραμεθόριες περιοχές με την ίδια σχέση εργασίας σε κενές θέσεις και εφόσον δεν υπάρχουν κενές θέσεις μεταφέρεται με την πράξη της μετάταξης η θέση που κατέχει ή συνιστάται προσωρινή προσωποπαγής θέση ιδιωτικού δικαίου με ταυτόχρονη δέσμευση αντίστοιχης μόνιμης θέσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.