Νόμος 2940/01 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση (φ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2601/1998, η ισχύουσα διάταξη αριθμείται ως υποπερίπτωση (Ι) και στο τέλος της προστίθεται νέα υποπερίπτωση (ΙΙ) ως εξής:

 

{ΙΙ) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες και οι οποίες προέρχονται από συγχώνευση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το νόμο 2166/1993 μόνο για τον εκσυγχρονισμό τους, μέσω αντικατάστασης των μηχανημάτων τους και του λοιπού εξοπλισμού τους, πλην των μεταφορικών μέσων υλικών και προσωπικού, εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτων μηχανοργάνωσης και δημιουργίας ειδικών εργαστηρίων ελέγχου και ποιότητας.

 

Ενισχυόμενες δαπάνες:

 

i. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πλην των μεταφορικών μέσων υλικών και προσωπικού.

ii. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων μηχανοργάνωσης, στα οποία περιλαμβάνεται και το αναγκαίο λογισμικό.

iii. Η δαπάνη δημιουργίας ειδικών εργαστηρίων ελέγχου και ποιότητας.}

 

2. Η περίπτωση (ix) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2601/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ix. Για τις επενδύσεις τεχνικών εταιρειών της υποπερίπτωσης (Ι) της περίπτωσης (φ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, που πραγματοποιούνται είτε από νέους είτε από παλαιούς φορείς, παρέχεται μόνο η ενίσχυση της επιχορήγησης.

 

Για τις επενδύσεις των εργοληπτικών επιχειρήσεων της υποπερίπτωσης (ΙΙ) της ίδιας ως άνω περίπτωσης που καθορίζονται στο εδάφιο (i) αυτής και πραγματοποιούνται είτε από νέους είτε από παλαιούς φορείς παρέχεται εναλλακτικά η ενίσχυση της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής, ενώ για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων αυτών που καθορίζονται στα εδάφια (ii) και (iii), της ίδιας ως άνω περίπτωσης και πραγματοποιούνται είτε από νέους είτε από παλαιούς φορείς παρέχεται μόνο η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.}

 

3. Στην περίπτωση (ο) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2601/1998, η ισχύουσα διάταξη αριθμείται ως υποπερίπτωση (Ι) και στο τέλος της προστίθεται νέα υποπερίπτωση (ΙΙ) ως εξής:

 

{1. Ειδικά κέντρα κοινής επιχειρηματικής δράσης, που μπορούν να ιδρύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας από έξι (6) τουλάχιστον τεχνικές εταιρείες των τάξεων τρίτης, τέταρτης και πέμπτης του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984, όπως ισχύει, με σκοπό την παροχή προς τους συμμετέχοντες φορείς όλων των δυνατών υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης, όπως τη δημιουργία τράπεζας πληροφοριών, έρευνες διεύρυνσης αγοράς για υπηρεσίες των συμμετεχουσών εταιρειών, καθώς και το συντονισμό ενεργειών για κοινές προμήθειες δομικών υλικών, για κοινή συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου με επιχειρηματικά σχήματα των συμμετεχόντων στο κέντρο φορέων. Ενισχυόμενες δαπάνες στο εσωτερικό ή το εξωτερικό (εκτός κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης):

 

i. Οι δαπάνες κατασκευής ή η αγορά των κτιριακών εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για λειτουργία του φορέα.

 

ii. Οι δαπάνες διαμόρφωσης - διευθέτησης των αγοραζόμενων ή των ενοικιαζόμενων κτιριακών εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου (ί) και η αγορά των αναγκαίων επίπλων και σκευών.

 

iii. Η αγορά και εγκατάσταση του αναγκαίου τεχνικού και λοιπού εξοπλισμού και η κατασκευή εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των σκοπών του (Η/Υ, fax, φωτοτυπικά, Telex, κ.λ.π.) και του αναγκαίου λογισμικού.

 

iv. Οι δαπάνες εκπόνησης μελετών οργάνωσης της κοινής δράσης και των αρχικών μελετών μάρκετινγκ για τη διείσδυση και διεύρυνση των μεριδίων αγοράς για τις υπηρεσίες των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.}

 

4. Στην περίπτωση (θ) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2601/1998, η φράση των περιπτώσεων (ο) και (π) αντικαθίσταται με τη φράση της υποπερίπτωσης Ι της περίπτωσης (ο) και της περίπτωσης (π).

 

Στο τέλος της ίδιας ως άνω περίπτωσης προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για επενδύσεις των ειδικών κέντρων κοινής επιχειρηματικής δράσης της υποπερίπτωσης ΙΙ της περίπτωσης (ο) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 παρέχεται μόνο ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής σε ποσοστό 40%.}

 

5. Στην πρώτη περίοδο της υποπερίπτωσης (τ) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2601/1998 και μετά τη φράση τεχνικών εταιρειών της πρώτης σειράς προστίθεται η φράση της υποπερίπτωσης (Ι).

 

6. Επίσης στην περίπτωση (τ) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2601/1998 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για τις επενδύσεις των εργοληπτικών επιχειρήσεων της υποπερίπτωσης (ΙΙ) της περίπτωσης (φ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 που πραγματοποιούνται είτε από νέους είτε από παλαιούς φορείς σε όλες τις περιοχές της επικράτειας περιλαμβανομένης και τής Α', παρέχεται η ενίσχυση της επιχορήγησης ή εναλλακτικά της φορολογικής απαλλαγής σε ποσοστό 15% και 40% αντίστοιχα, πλην εκείνων που καθορίζονται στα εδάφια (ii) και (iii) της εν λόγω υποπερίπτωσης, για τις οποίες παρέχεται μόνο η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής σε ποσοστό 40%.

 

Προκειμένου για την εφαρμογή της ενίσχυσης της επιχορήγησης η παρούσα ρύθμιση ισχύει υπό τον όρο ότι οι σχετικές αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους από εκείνο εντός του οποίου έγινε η ανακοίνωση της κατάταξης της Εργοληπτικής Επιχείρησης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, ενώ προκειμένου για την εφαρμογή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής η παρούσα ρύθμιση ισχύει υπό τον όρο ότι οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρώνονται σε τέσσερα χρόνια μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου έγινε η ανακοίνωση της κατάταξής της στις τάξεις της νέας διαβάθμισης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.}

 

7. Τα καθαρά κέρδη των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών και την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, καθώς και των κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχουν, προσδιορίζονται από το οικονομικό έτος 2003 (χρήση 2002) με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 34 του πιο πάνω νόμου.

 

Αν οι επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν τηρούν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από το προεδρικό διάταγμα 186/1992 ή τηρούν βιβλία και στοιχεία κατώτερης κατηγορίας από την προσήκουσα ή τηρούν ανακριβή ή ανεπαρκή βιβλία και στοιχεία, και στην τελευταία αυτή περίπτωση η ανεπάρκεια καθιστά αδύνατη τη διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων, το καθαρό εισόδημά τους προσδιορίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 34 και 35 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 12 του νόμου 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.