Νόμος 2940/01 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ειδικές ρυθμίσεις για το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2576/1998 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και αν διαλυθεί, η περιουσία του περιέρχεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.}

 

2. Το εδάφιο ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2576/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για τον αριθμό των εργοληπτικών επιχειρήσεων που πρέπει να εγγράφονται στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων κατά τάξη και κατηγορία, την αναπροσαρμογή των ορίων των εργοληπτικών πτυχίων κατά τάξεις και την παροχή τεχνικής βοήθειας, κατά την εγγραφή, και την τακτική και την έκτακτη αναθεώρηση των τάξεων του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

 

Επίσης η έρευνα και η στήριξη των εργοληπτικών ενώσεων και των μελών της για την ανάπτυξη πολιτικών και ενεργειών με στόχο τη διαρκή εξειδίκευση, κατάρτιση, επαγγελματική εξέλιξη και πιστοποίηση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις κατασκευές.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του νόμου 2576/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Πόροι του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών είναι:

 

α. η ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, μη υπαγόμενη σε φορολογία εισοδήματος, που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και αποδίδεται στο Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών, με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,

 

β. η οικονομική επιχορήγηση από τα υπουργεία, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους οργανισμούς της νομαρχιακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε βάρος του προϋπολογισμού τους, για παροχή υπηρεσιών του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών προς αυτούς,

 

γ. τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα,

 

δ. κάθε άλλο έσοδο από την εκμετάλλευση της περιουσίας του, επιχορηγήσεις, δωρεές ή από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη αιτία.}

 

4. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του νόμου 2576/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επίσης το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μπορεί να συστήσει μέχρι είκοσί (20) θέσεις τακτικού προσωπικού με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκτός του Γενικού Διευθυντή.}

 

5. Μετά το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του νόμου 2576/1998 προστίθενται δύο εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών μπορεί να συνιστώνται επιτροπές και ομάδες εργασίας από εξειδικευμένους επιστήμονες, ιδιώτες και δημοσίους υπαλλήλους, για τη μελέτη και επεξεργασία ειδικών θεμάτων που συναρτώνται με τους σκοπούς του. Για τους δημοσίους υπαλλήλους ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπονται στο νόμου [Ν] 2470/1997. Στα μέλη των επιτροπών αυτών και ομάδων εργασίας μπορεί να καταβάλλεται αμοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών.}

 

6. Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του νόμου 2576/1998 προστίθεται παράγραφος 9, η οποία έχει ως εξής:

 

{Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μπορεί να αποφασίζεται η σύσταση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή ανωνύμου εταιρείας, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών. Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.