Νόμος 2941/01 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Απλοποίηση διαδικασίας για σύσταση ανωνύμων εταιρειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 1676/1986 (ΦΕΚ 204/Α/1986) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) στη σύσταση, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μετατροπή και συγχώνευση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την καταχώριση της πράξης στο οικείο μητρώο ή από τη σχετική εγγραφή στα οικεία βιβλία στην περίπτωση που δεν συντάσσεται έγγραφο.}

 

2. Στο άρθρο 29 του νόμου [Ν] 1676/1986, η υπάρχουσα παράγραφος αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:

 

{2. Η βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου δεν απαιτείται για τη δημοσίευση των συμφωνητικών σύστασης και η εκπλήρωση των πράξεων του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1676/1986 βεβαιώνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, ως προϋπόθεση έναρξης εργασιών της νεοσυσταθείσας εταιρείας.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1089/1980 (ΦΕΚ 261/Α/1980) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για τις ανώνυμες εταιρείες η αναγγελία στο επιμελητήριο πραγματοποιείται από την εποπτεύουσα αρχή αμέσως μετά την καταχώριση του συμφωνητικού σύστασης στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών.}

 

4. Στο άρθρο 4 του νόμου [Ν] 1089/1980 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Σε περίπτωση που σύμφωνα με το δηλωθέντα σκοπό η επιχειρηματική δραστηριότητα του αναγγέλοντος υπάγεται στην αρμοδιότητα περισσότερων επιμελητηρίων, έγκυρη είναι η αναγγελία της έναρξης της επιχείρησης σε εκείνο που έχει αρμοδιότητα ως προς τον πρώτο από τους περισσότερους σωρευόμενους σκοπούς.}

 

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1089/1980 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κάθε επιμελητήριο λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να πληροφορούνται το περιεχόμενο του ως άνω ευρετηρίου, είτε με επιτόπια επίσκεψη στην έδρα του επιμελητηρίου είτε και εξ' αποστάσεως.}

 

6. Το εδάφιο α' του άρθρου 5Α του νόμου [Ν] 1089/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Να μην δέχονται για καταχώριση στα βιβλία εταιρειών που τηρούν και να μην θεωρούν συμφωνητικά σύστασης ή τροποποίησης ή λύσης προσωπικών εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης αν αυτά δεν συνοδεύονται από την προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το οικείο επιμελητήριο.}

 

7. Το εδάφιο β' του άρθρου 5Α του νόμου [Ν] 1089/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Να αποστέλλουν σε αυτό, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, θεωρημένα αντίγραφα των συμφωνητικών σύστασης, τροποποίησης και λύσης εμπορικών εταιρειών που έχουν καταχωρισθεί στο οικείο βιβλίο του πρωτοδικείου, καθώς και των πτωχευτικών αποφάσεων. Οι νομαρχίες είναι υποχρεωμένες να μην εγκρίνουν καταστατικά ή τροποποιήσεις καταστατικών ανωνύμων εταιρειών, εάν αυτά δεν συνοδεύονται από την προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το οικείο επιμελητήριο.}

 

8. Στο τέλος του άρθρου 5Α του νόμου [Ν] 1089/1980 προστίθεται εδάφιο γ' ως εξής:

 

{γ. Η κατά τα παραπάνω καταχώριση, θεώρηση και έγκριση γίνονται με βάση τη γενομένη στο οικείο επιμελητήριο προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου. Η προέγκριση αυτή γίνεται με βάση το δηλωθέντα σκοπό της εταιρείας. Οι συμβολαιογράφοι είναι υποχρεωμένοι να μην προβαίνουν στη σύνταξη εγγράφου σύστασης εταιρείας και να ζητούν να επαναληφθεί η διαδικασία της προέγκρισης, όταν ο καταστατικός σκοπός της εταιρείας διαφοροποιείται ουσιωδώς από εκείνον βάσει του οποίου χορηγήθηκε η παραπάνω προέγκριση. Η κατά τα παραπάνω χορηγούμενη προέγκριση είναι ισχυρή για δύο μήνες από την ημερομηνία χορήγησής της, χρόνο μέσα στον οποίο η δικαιούχος εταιρεία οφείλει να καταστήσει οριστικό το δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου, με την εγγραφή της στο οικείο επιμελητήριο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου.}

 

9. Στο τέλος του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) προστίθεται περίοδος ως εξής:

 

{Για την πρώτη, κατά την έναρξη των εργασιών, θεώρηση βιβλίων και στοιχείων ανωνύμων εταιρειών, δεν απαιτείται η παραπάνω βεβαίωση. Η βεβαίωση αυτή υποβάλλεται προς θεώρηση μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της πρώτης διαχειριστικής χρήσης.}

 

10. Η διάταξη του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2081/1992 καταργείται.

 

11. Στο άρθρο 7Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης, μπορεί να θεσπιστεί μερική ή ολική απαλλαγή από τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, καθώς και από τις υποχρεώσεις των άρθρων 26 παράγραφος 2, 36 και 43Β παράγραφος 5 του παρόντος νόμου, για τις εταιρείες της παραγράφου 6 του άρθρου 42Α του παρόντος νόμου.}

 

12. Το εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 7Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Με την καταχώριση, ύστερα από έλεγχο, των πράξεων και στοιχείων στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, που τηρείται στην υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της νομαρχίας όπου έχει την έδρα της η εταιρεία. Αν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν ξεπερνά τα 300.000 ΕΥΡΩ, με την καταχώριση αυθημερόν, χωρίς έλεγχο, των πράξεων σύστασης. Από την παραπάνω διαδικασία της αυθημερόν καταχώρισης εξαιρούνται οι εταιρείες της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι ανώνυμες εταιρείες που προέρχονται από τη μετατροπή επιχειρήσεων άλλης μορφής.}

 

13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 προστίθεται εδάφιο γ' ως εξής:

 

{γ. Ειδικά για συστατικές πράξεις, η παραπάνω δημοσίευση πραγματοποιείται με επιμέλεια και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Η σχετική ανακοίνωση αποστέλλεται προς το Εθνικό Τυπογραφείο υπογεγραμμένη από την εποπτεύουσα αρχή και θεωρημένη από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία για την καταβολή όλων των σχετικών τελών. Αποδεικτικό της παραπάνω δημοσίευσης προσκομίζεται στην εποπτεύουσα αρχή εντός μηνός από την εγγραφή της εταιρείας στο οικείο μητρώο, επί ποινή διαγραφής της εταιρείας από το μητρώο.

 

Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του εδαφίου αυτού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.