Νόμος 2941/01 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Απλοποίηση διαδικασιών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου δέκατου τρίτου του νόμου 1822/1988 (ΦΕΚ 272/Α/1988), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η παραπάνω γενική απαγόρευση δεν ισχύει εφόσον πρόκειται για εκτέλεση στρατιωτικών έργων που αφορούν άμεσα την εθνική άμυνα της χώρας, για διανοίξεις δημόσιων οδών, για την κατασκευή και εγκατάσταση αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, για την κατασκευή και εγκατάσταση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και δικτύων σύνδεσής τους με το Σύστημα ή το Δίκτυο του άρθρου 2 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) η χάραξη των οποίων προβλέπει διέλευσή τους από δάσος ή δασική έκταση.}

 

2. Ο τίτλος του άρθρου 58 του νόμου 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής: Δημόσια Έργα και Έργα Υποδομής.

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του νόμου 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου δέκατου τρίτου του νόμου 1822/1988, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Για την εκτέλεση έργων υποδομής και εγκατάσταση των δικτύων ηλεκτρισμού, στα οποία περιλαμβάνονται και τα δίκτυα σύνδεσης έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με το Σύστημα ή το Δίκτυο του άρθρου 2 του νόμου 2773/1999 και των συνοδών έργων, καθώς και των δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων μέσα σε δάση ή δασικές εκτάσεις απαιτείται έγκριση του Υπουργού Γεωργίας.}

 

4. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 58 του νόμου 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου δέκατου τρίτου του νόμου 1822/1988 προστίθενται νέες παράγραφοι 3 και 4 και οι παράγραφοι 3 και 4 αναριθμούνται ως 5 και 6 αντίστοιχα:

 

{3. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου στα έργα υποδομής της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνονται και οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα συνοδά αυτών έργα. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από την έναρξη εφαρμογής του νόμου 2244/1994.

 

4. Η χορήγηση της έγκρισης της παραγράφου 2 για έργα ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι δυνατή για περισσότερους του ενός ενδιαφερομένους και παράγει έννομα αποτελέσματα υπέρ του δικαιούχου άδειας παραγωγής ή πράξης εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης της, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999). Η έγκριση της παραγράφου 2 για έργα ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνοδευόμενη από τη σχετική άδεια παραγωγής ή εξαίρεσης της παρούσας παραγράφου, ισοδυναμεί με νόμιμο τίτλο χρήσης έκτασης, ο οποίος μεταγράφεται νόμιμα. Για το δικαίωμα χρήσης καταβάλλεται ως αντάλλαγμα υπέρ του Δημοσίου, εφόσον η έκταση ανήκει στο Δημόσιο, εφάπαξ ποσοστό 1% επί του προϋπολογισμού του έργου ή επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, εφόσον το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται οι λεπτομέρειες είσπραξης του ως άνω ανταλλάγματος.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005).

 

5. Στο άρθρο 13 του νόμου 1734/1987 (ΦΕΚ 189/Α/1987) προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Στις σκοπούμενες χρήσεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2)α εντάσσεται και η εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

Αιτήματα για την έκδοση απόφασης παραχώρησης δημόσιας έκτασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνοδεύονται από την άδεια παραγωγής ή πράξη εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης της.}

 

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιτρέπεται να εγκαθίστανται και να λειτουργούν:

 

α) σε γήπεδο ή σε χώρο, του οποίου την αποκλειστική χρήση έχει ο αιτών την άδεια εγκατάστασης δυνάμει εμπράγματου δικαιώματος ή ενοχικής σχέσης και

β) σε δάση ή δασικές εκτάσεις, εφόσον έχει επιτραπεί σε αυτά η εκτέλεση έργων σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 58 του νόμου 998/1979 ή του άρθρου 13 του νόμου 1734/1987 ανάλογα με την περίπτωση.}

 

7. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 2244/1994 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Για την εγκατάσταση ηλιακών σταθμών και ανεμογεννητριών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά θεώρηση, που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, συνοδευόμενη από υπεύθυνες δηλώσεις αναθέσεων και αναλήψεων μελετών και επιβλέψεων του έργου, τοπογραφικό διάγραμμα με σαφές οδοιπορικό, διάγραμμα κάλυψης, σχέδια, προϋπολογισμό του έργου, αποδεικτικά πληρωμής φόρων και αποδεικτικά εισφορών και αμοιβών μηχανικών.

 

Για υδροηλεκτρικά έργα απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας μόνο για το κτίριο του υδροηλεκτρικού σταθμού. Για τα υδραυλικά έργα την ευθύνη έχουν εξ ολοκλήρου ο μελετητής, ο κατασκευαστής και ο φορέας υλοποίησης του έργου.

 

Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας οι δομικές κατασκευές, όπως τα θεμέλια των πύργων ανεμογεννητριών, τα οικήματα στέγασης του εξοπλισμού ελέγχου και των μετασχηματιστών. Σε κάθε περίπτωση τα έργα ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπάγονται στις περί βιομηχανικών εν γένει εγκαταστάσεων διατάξεις του άρθρου 4 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) για την εκτός σχεδίων πόλεων δόμηση, καθώς και σε κάθε άλλη ειδική διάταξη του ίδιου προεδρικού διατάγματος, που αφορά σε έργα της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία, ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησής τους.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1, 4 και 7 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, που δημοσιεύθηκε στις 31-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985), καθώς και ειδικές αποστάσεις από τα όρια οικισμών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 του ίδιου προεδρικού διατάγματος και των διατάξεων του άρθρου 7 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος που δημοσιεύθηκε στις 03-05-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Για την έκδοση οικοδομικής άδειας ανέγερσης ή νομιμοποίησης εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, εκτός αν η εγκατάσταση προβλέπεται να γίνει σε παραδοσιακούς οικισμούς ή περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, που προστατεύονται ως προς την πολεοδομική ανάπτυξη από ειδικά διατάγματα.

 

Για την έκδοση οικοδομικών αδειών έργων ηλεκτροπαραγωγής, που ανεγείρονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις, ύστερα από έγκριση επέμβασης χορηγούμενη κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του νόμου 998/1979 και του άρθρου 13 του νόμου 1734/1987 (ΦΕΚ 189/Α/1987), θεωρείται ότι υφίσταται τίτλος κυριότητας.}

 

8. Άδειες εγκατάστασης, οι οποίες χορηγήθηκαν υπέρ σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και είχαν εξασφαλίσει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σχετική άδεια για την εγκατάστασή τους, καθώς και των απαραίτητων για τη λειτουργία τους συνοδευτικών έργων και εγκαταστάσεων εντός δασών ή δασικών εκτάσεων, πριν την ισχύ του παρόντος νόμου, είναι νόμιμες και ισχυρές, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 45 και 58 του νόμου 998/1979 ή του άρθρου 13 του νόμου 1734/1987, όπως τροποποιούνται με το νόμο αυτόν.

 

9. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) προστίθενται νέες παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:

 

{4. Έργα σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με το Σύστημα ή το Δίκτυο μπορεί να κατασκευάζονται από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας εγκατάστασης με βάση τα όσα προβλέπονται στους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος και του Δικτύου}

 

5. Τα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έργα δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευής υποσταθμών και εν γένει κάθε κατασκευής που αφορά την υποδομή και εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χαρακτηρίζονται ως δημόσιας ωφέλειας, ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησής τους. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η εις βάρος αυτών σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων κηρύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001). Ο βαρυνόμενος με τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης υποχρεούται στην αποκατάσταση και κάθε τυχόν βλάβης ή φθοράς ή στέρησης της χρήσης που προέρχεται από την εκτέλεση των ανωτέρω τεχνικών εργασιών.

 

Η δαπάνη για τη συντέλεση των κατά τα ανωτέρω αναγκαίων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων βαρύνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπέρ του οποίου εκδίδεται η άδεια εγκατάστασης.}

 

10. α) Αποφάσεις προεγκρίσεων χωροθέτησης και εγκρίσεων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του νόμου 2773/1999, χορηγούνται βάσει αιτημάτων, συνοδευόμενων από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες περιβαλλοντικών εγκρίσεων αποκλειστικά από την Αρχή που έχει την αρμοδιότητα έκδοσης της άδειας εγκατάστασης.

 

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται κριτήρια, όροι, περιορισμοί, προϋποθέσεις και αποστάσεις από όρια οικισμών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανάλογα με το είδος των σταθμών, το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος ή τον αριθμό των ανεμογεννητριών σε περίπτωση αιολικών σταθμών και τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Μετά τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης, προκειμένης της προέγκρισης χωροθέτησης για αιολικούς σταθμούς με ανεμογεννήτριες πιστοποιημένες από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, παρέλκει η ανά αίτημα εξέταση της στάθμης θορύβου.

 

γ) Η χωροθέτηση εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός προστατευόμενων περιοχών των άρθρων 18 και επόμενα του νόμου 1650/1986, των εθνικών δρυμών, αισθητικών δασών και διατηρητέων μνημείων της φύσης των διατάξεων του άρθρου 78 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α/1986), των περιοχών που έχουν ενταχθεί στον εθνικό κατάλογο του Δικτύου ΝΑΤURA 2000, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας [ΕΟΚ] 1992/43/ΕΟΚ και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης [Α] 33318/3028/28-12-1998 (ΦΕΚ 1289/Β/1998), καθώς και των τοπίων με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, γίνεται με βάση τα όσα προβλέπονται από τα νομικά κείμενα κήρυξης των άνω περιοχών ως τέτοιων ή σύμφωνα με τα όσα θα προβλέψει το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κατά την έννοια του άρθρου 7 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999).

 

Μέχρι την έκδοση του ως άνω Ειδικού Πλαισίου, η χωροθέτηση εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, εντός περιοχών των ως άνω κατηγοριών, γίνεται μετά από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

Ειδικότερα για την Αττική επιτρέπεται η ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του νόμου 2773/1999. Η χωροθέτηση των εν λόγω έργων γίνεται σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κατά την έννοια του άρθρου 7 του νόμου 2742/1999 και μέχρι της εκδόσεως αυτού, ύστερα από κοινή γνωμοδότηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 

11. α) Στην περίπτωση 4 του ορισμού Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του άρθρου 2 του νόμου 2773/1999 ο αριθμός και το σύμβολο 10 MW αντικαθίστανται με τα 10 MWe.

 

β) Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 2773/1999 καταργείται και οι υπόλοιπες περιπτώσεις αναριθμούνται ως α', β', γ'.

 

γ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' (όπως αναριθμήθηκε) του άρθρου 10 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Εφεδρικούς σταθμούς μέχρι 900 KW.}

 

δ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 2773/1999 οι λέξεις προηγούμενες παραγράφους αντικαθίστανται από τις λέξεις προηγούμενες περιπτώσεις.

 

ε) Στο άρθρο 10 του νόμου 2773/1999 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Εξαιρούνται οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής ισχύος μέχρι 20 KW.}

 

στ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 38 του νόμου 2773/1999 οι λέξεις στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού αντικαθίστανται από τις λέξεις στο Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου και στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου οι λέξεις από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού αντικαθίστανται από τις λέξεις από τους παραπάνω φορείς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.