Νόμος 2941/01 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσεως αιγιαλού που παραχωρήθηκε στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 15 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2302/1995 (ΦΕΚ 74/Α/1995), περιέχει και την αποκλειστική χρήση, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, του ευθέως τμήματος του προκείμενου της γραμμής αιγιαλού θαλάσσιου χώρου, που οριοθετείται από τα σημεία 41 - 38 - 39 - 40 - 41 του τοπογραφικού διαγράμματος, που προσαρτάται στη με αριθμό 16301/30-09-1994 απόφαση της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 1147/Δ/1994). Για το σκοπό της λειτουργίας της ως ναυπηγείου, η εταιρεία έχει το δικαίωμα ανέγερσης, μετατροπής και κατεδάφισης κτιρίων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επί των εκτάσεων και αιγιαλίτιδας ζώνης που της έχουν παραχωρηθεί από το νόμο, κατά αποκλειστική χρήση, καθώς και το δικαίωμα της κατά προτίμηση αγοράς των προσχωσιγενών γηπέδων, εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο αποφασίσει να εκποιήσει τις εκτάσεις αυτές.

 

2. Τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και οι λοιπές κατασκευές, που έχουν κατασκευασθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και βρίσκονται στην εδαφική έκταση του ελεύθερου τελωνειακού συγκροτήματος της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θεωρούνται ότι είναι νόμιμες, ως έχουν.

 

3. Το Ελληνικό Δημόσιο, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και πριν από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 14/03-01-2001 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, υποχρεούται να καταβάλλει ποσό των 1.460.201.498 δραχμών, το οποίο αντιστοιχεί στην εισφορά των μετόχων - εργαζομένων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την κάλυψη του ποσοστού σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, όπως αποφασίσθηκε με τις από 20-05-1998, 24-06-1999 και 22-05-2000 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

 

Το ποσό αυτό θα καταβληθεί στον Επενδυτικό - Διαχειριστικό Συνεταιρισμό Εργαζομένων Ναυπηγείων Σκαραμαγκά Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την ανωτέρω καταβολή να το διανείμει στα μέλη του ανάλογα με την εισφορά ενός εκάστου.

 

Η παραπάνω καταβολή τελεί υπό την αίρεση ότι ο Επενδυτικός - Διαχειριστικός Συνεταιρισμός Εργαζομένων Ναυπηγείων Σκαραμαγκά Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης θα έχει προηγουμένως εκχωρήσει για λογαριασμό των μελών του, στο πλαίσιο της παραπάνω μεταβίβασης, την απαίτησή του στο τίμημα της πωλήσεως των μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία και θα διαγράψει τις έναντι των εργαζομένων στην εταιρεία απαιτήσεις της από τις συμβάσεις πώλησης που συνετάγησαν βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995), αιρούμενου αυτοδίκαια του σχετικού υπέρ αυτής ενεχύρου.

 

Η πιο πάνω διανομή και εκχώρηση απαλλάσσεται από οποιονδήποτε φόρο, τέλος ή δικαίωμα του Δημοσίου ή τρίτου.

 

4. Τα αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων, τα έκτακτα αποθεματικά, καθώς και τα προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προοριζόμενα ποσά, όπως αυτά αναγράφονται στον ετήσιο ισολογισμό της 31-12-1999 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσονται από κάθε φόρο και τέλος, προκειμένου να συμψηφισθούν με το υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων, κατά σειρά χρονολογικής προτεραιότητας, συμψηφιζομένων πρώτα των ζημιών των παλαιότερων ετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε από το άρθρο 39 του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.