Νόμος 2946/01 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.α. Η διάταξη της υποπερίπτωσης β' της περίπτωσης ΙΙΙ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Για εποπτικό προσωπικό καθαριότητας, τεχνικό προσωπικό, τεχνίτες εν γένει και βοηθητικό προσωπικό (κηπουροί, τραπεζοκόμοι, λαντζιέρηδες), καθώς και για μουσικούς πνευστών οργάνων, σε είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιες (27.500) δραχμές.}

 

β. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 01-03-2000.

 

2. Οι υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης λαμβάνουν τα κατ' αποκοπή έξοδα κίνησης, που καθορίζονται με την κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999) κοινή υπουργική απόφαση, και εφόσον μετακινούνται με εντολή του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, λαμβάνουν και τα έξοδα κίνησης των άρθρων 6, 7, 8 και 9 του νόμου 2685/1999.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.