Νόμος 2685/99 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Έξοδα μετακίνησης εντός έδρας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα έξοδα μετακίνησης εντός έδρας αφορούν την κίνηση των υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας μέσα στην πόλη. Ως πόλη θεωρείται ο ευρύτερος οικισμός που περιλαμβάνει την ομώνυμη πόλη και τους συνεχόμενους συνοικισμούς και προάστια, οι οποίοι, ανεξάρτητα αν είναι δήμοι ή κοινότητες, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του ευρύτερου οικιστικού συγκροτήματος και εξυπηρετούνται από αστικό συγκοινωνιακό δίκτυο.

 

Τα αναγνωριζόμενα έξοδα περιλαμβάνουν την αξία του αντιτίμου των εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών ή της κάρτας απεριορίστων διαδρομών.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή τους νεοσυσταθέντες οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το νόμο 2539/1997, εφόσον απέχουν από την έδρα των υπαλλήλων πάνω από 20 km ή και κάτω από 20 km σε περίπτωση που δεν εξυπηρετούνται από τακτική συγκοινωνία.

 

2. Έξοδα μετακίνησης εντός έδρας καταβάλλονται στους επιμελητές. Καταβάλλονται επίσης σε υπαλλήλους που ασκούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους, χρέη επιμελητή, όταν δεν υπάρχουν επιμελητές.

 

Για την αναγνώριση των εξόδων μετακίνησης εντός έδρας δεν απαιτείται γραπτή εντολή.

 

Πέραν των ανωτέρω εξόδων μετακίνησης, δεν καταβάλλεται κανένα άλλο ποσό γι' αυτές τις μετακινήσεις.

 

3. Ειδικές διατάξεις, με τις οποίες προβλέπεται η χορήγηση κατ' αποκοπή εξόδων μετακίνησης, σε υπαλλήλους για τις μετακινήσεις του εντός έδρας, διατηρούνται σε ισχύ και δεν υπόκεινται κρατήσεις υπέρ τρίτων.

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, τα κατ' αποκοπή έξοδα μετακίνησης δύνανται να αναπροσαρμόζονται και να επεκτείνονται από 01-01-1998, σε υπαλλήλους του ίδιου Υπουργείου, που η φύση της εργασίας τους επιβάλλει συνεχείς μετακινήσεις εντός έδρας.

 

Προκειμένου περί του προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα κατ' αποκοπή έξοδα μετακίνησης καταβάλλονται από 01-04-1998, σύμφωνα με την αριθμό [Α] 2040222/4110/0022/19-06-1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

 

{ΘΕΜΑ: Χορήγηση κατ' αποκοπή εξόδων κίνησης στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2346/1995 Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις.

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του νόμου 2362/1995.

 

3. Την αριθμό [Α] 1107147/1239/0006Α/04-10-1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

 

4. Τις αριθμό [Α] ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/1997 (ΦΕΚ 801/Β/1997) και ΔΙΚΔ/Φ.1/23470/20-10-1997 (ΦΕΚ 924/Β/1997) αποφάσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

5. Την αριθμό [Α] 89/1078/07-05-1998 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας.

 

6. Το γεγονός ότι η φύση της εργασίας του προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιβάλλει συνεχείς μετακινήσεις εντός των ορίων της έδρας αυτών.

 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ποσού 4.140.000.000 δραχμών περίπου για το έτος 1998 και 5.520.000.000 δραχμών περίπου για καθένα από τα επόμενα πέντε έτη σε βάρος των προϋπολογισμών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους οποίους υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις για το έτος 1998.

 

Αποφασίζουμε:

 

1. Χορηγούμε στο προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφάπαξ ετήσια αποζημίωση, οριζόμενη σε 90.000 δραχμές για το έτος 1998 και σε 120.000 δρχ. από το έτος 1999, για την κάλυψη των δαπανών κίνησης στις οποίες υποβάλλονται λόγω της φύσεως της απασχόλησής τους.

 

2. Η αποζημίωση αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους οικείους προϋπολογισμούς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε καμία περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο τον Κρατικό Προϋπολογισμό, η δε καταβολή της θα γίνεται με ξεχωριστό τίτλο πληρωμής, τμηματικά στο τέλος κάθε τριμήνου.

 

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από 01-04-1998.

 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ}

 

Εκκρεμείς διαδικασίες καταλογισμού για την ίδια αιτία καταργούνται.

 

4. Για τη μετάβαση του υπαλλήλου από την κατοικία του στην υπηρεσία του και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζονται έξοδα μετακίνησης, ανεξάρτητα αν η κατοικία του υπαλλήλου είναι εκτός ή εντός της έδρας της υπηρεσίας του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 27 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.