Νόμος 2947/01 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού - Θέματα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστώνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σαράντα (40) θέσεις και στη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων δέκα (10) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης αθλητισμού. Η πρόσληψη πραγματοποιείται με ανοικτή διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται τα ειδικά προσόντα, η διαδικασία συγκρότησης των Επιτροπών Αξιολόγησης, η στάθμιση των κριτηρίων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Το πρακτικό των Επιτροπών Αξιολόγησης αποστέλλεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

 

2. Επιτρέπεται, επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία υπό την τακτική του σύνθεση, μετά από πρόταση του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής, η πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης αθλητισμού.

 

3. Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία, μπορεί να αποσπάται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού μέχρι το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της. Η απόσπαση αυτή γίνεται κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Η μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού και κάθε άλλη σχετική δαπάνη βαρύνει το φορέα υποδοχής του. Η απόσπαση μπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου της.

 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής παρατείνεται έως τις 31-12-2006 για τις ανάγκες των διεθνών αθλητικών διοργανώσεων και συνεδρίων του έτους 2006 στο πλαίσιο της τέλεσης στη χώρα μας του 10ου Παγκοσμίου Κυπέλλου Στίβου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005) και με το άρθρο 32 του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006)

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Πολιτισμού, μπορεί να συνιστώνται θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ειδικού επιστημονικού προσωπικού, καθώς και διοικητικού, τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε εποπτευόμενα τους νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, για την υποστήριξη των αναγκών της Ολυμπιακής Προετοιμασίας. Η πρόσληψη πραγματοποιείται με ανοικτή διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται τα ειδικά προσόντα, η διαδικασία συγκρότησης των Επιτροπών Αξιολόγησης, η στάθμιση των κριτηρίων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Το πρακτικό των Επιτροπών Αξιολόγησης αποστέλλεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

 

5. Οι διατάξεις του άρθρου 46Α του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως αυτός ισχύει, εφαρμόζονται και στις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 63 και επόμενα του νόμου 2725/1999. Ειδικός εκκαθαριστής αθλητικής ανώνυμης εταιρείας διορίζεται το αντίστοιχο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 σε συνδυασμό με τα άρθρα 63 και 64 του νόμου 2725/1999. Με την κίνηση της διαδικασίας για τη θέση ανώνυμης αθλητικής εταιρείας σε εκκαθάριση, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο αναλαμβάνει τη διαχείριση όλων των αθλητικών ζητημάτων και ιδίως τη συμμετοχή των ομάδων και των αθλητών στις εθνικές και διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια. Το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο αμέσως μετά τη θέση ανώνυμης αθλητικής εταιρείας σε εκκαθάριση, διαθέτει με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό το δικαίωμα σύστασης νέας αθλητικής ανώνυμης εταιρείας προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της συμμετοχής στις αντίστοιχες αθλητικές διοργανώσεις.

 

Ως προς τη διάθεση και του δικαιώματος αυτού ισχύουν αναλόγως οι ρυθμίσεις του άρθρου 46Α του νόμου 1892/1990, όπως αυτός ισχύει Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Πολιτισμού ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος υπολογισμού της τιμής εκκίνησης του σχετικού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού. Από το πλειστηρίασμα ικανοποιείται ως πρώτος προνομιούχος πιστωτής το Ελληνικό Δημόσιο. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό και στα όργανα διοίκησης της νέας Εταιρείας δεν έχουν όσοι κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο του 10% στην υπό εκκαθάριση εταιρεία. Ο κατάλογος των προσώπων που αποκλείονται καταρτίζεται με κοινή απόφαση των ίδιων υπουργών. Η κίνηση της διαδικασίας υπαγωγής στο καθεστώς της παραγράφου αυτής μπορεί να γίνει μέχρι τις 31-12-2001. Η κίνηση της διαδικασίας αυτής αρκεί ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των αντίστοιχων ομάδων σε αθλητικές διοργανώσεις.

 

Η διαδικασία κινείται με την υποβολή σχετικής αίτησης από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ανεξάρτητα από το ποσοστό συμμετοχής του στο σύνολο των αξιώσεων κατά της εταιρείας. Η συμφωνία του Δημοσίου ως πιστωτή παρέχεται απευθείας από το νόμο αυτόν. Με τις υπουργικές αποφάσεις των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να εισάγονται αποκλίσεις από το νόμο 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως αυτός ισχύει, προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 77 του νόμου [Ν] 3077/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

6. Διατελέσαντες πρωταθλητές διεθνών διοργανώσεων, επί των οποίων εφαρμόστηκε το άρθρο 52 του νόμου [Ν] 1481/1984, μπορούν να ζητήσουν την επανεξέταση της περίπτωσής τους από τα αρμόδια όργανα εντός δύο (2) μηνών από την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

 

7. Δίδεται παράταση 6 μηνών στα Αθλητικά Σωματεία για τον πλήρη εναρμονισμό των καταστατικών τους σύμφωνα με την παράγραφο 3 και 4 του άρθρου 135 του νόμου 2725/1999.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.