Νόμος 2947/01 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Τροποποιήσεις του νόμου 2725/1999


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της περιπτώσεως α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Τα οριζόμενα στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμογή όταν πρόκειται για αναγνώριση Αθλητικών Σωματείων Ατόμων με Αναπηρίες.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικότερα, για να χορηγηθεί η Ειδική Αθλητική αναγνώριση σε Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, πρέπει αυτό να έχει λάβει μέρος σε ένα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ατόμων με Αναπηρίες την τελευταία διετία και ο συνολικός αριθμός των αθλητών του να μην είναι μικρότερος από δεκαπέντε (15).}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 29 του νόμου 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Ειδικά για τις κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC), αναγνωρίζεται μια μόνο αθλητική ομοσπονδία με την ονομασία Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από έντεκα (11) μέλη και μεγαλύτερος από δεκαπέντε (15) μέλη. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας όλες οι κατηγορίες αναπηριών εκπροσωπούνται με ένα μέλος τουλάχιστον κατά κατηγορία αναπηρίας. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας εκλέγονται οι πρώτοι που πλειοψήφησαν κατά κατηγορία αναπηρίας. Τα δε υπόλοιπα μέλη εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας.}

 

4. Στο άρθρο 29 παράγραφος 4 του νόμου 2725/1999, μετά από τη φράση από τη δημοσίευση του νόμου αυτού προστίθεται το εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για την κατηγορία Ατόμων με Αναπηρίες Κωφών που καλύπτει η Διεθνής Επιτροπή Αθλητισμού Κωφών (CISS), αναγνωρίζεται μία αθλητική Ομοσπονδία Κωφών, με έδρα την Αθήνα που θα πρέπει υποχρεωτικώς να έχει ως μέλη τουλάχιστον πέντε (5) αθλητικά σωματεία κωφών και η οποία εκπροσωπεί τη χώρα μας στην CΙSS. Αθλητές Άτομα με Αναπηρίες Κωφοί συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις που αναγνωρίζει η Διεθνής Επιτροπή Αθλητισμού Κωφών (CISS).}

 

5. Η παράγραφος 9 του άρθρου 29 του νόμου 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Α. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την ονομασία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Στην ολομέλεια της διοίκησης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μετέχουν δέκα εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, εκπροσωπώντας ισότιμα τις κατηγορίες αναπηριών όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC), καθώς και:

 

ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής,
ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,
τρεις Παραολυμπιονίκες, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού,
τέσσερις προσωπικότητες κύρους, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

 

Η ολομέλεια της διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής εκλέγει, μεταξύ των μελών της, επταμελή εκτελεστική επιτροπή, στην οποία υποχρεωτικά εκπροσωπούνται όλες οι κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC).

 

Οι σκοποί της Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι:

 

α) Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή εκπροσωπεί τη χώρα μας στη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή.

 

β) Εισηγείται νομοθετικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό Ατόμων με Αναπηρίες.

 

γ) Εντοπίζει τις ελλείψεις και παρακολουθεί, σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού ή κάθε αρμόδιο φορέα, την πορεία των εργασιών εκσυγχρονισμού των παλαιών αθλητικών χώρων, ώστε να εξασφαλιστεί η προσπελασιμότητα των κινητικά αναπήρων και των τυφλών αθλητών.

 

δ) Φροντίζει για την προβολή των αθλητικών εκδηλώσεων και πρωταθλημάτων Ατόμων με Αναπηρίες, με κάθε πρόσφορο μέσο.

 

ε) Φροντίζει για την καλή προετοιμασία των εθνικών ομάδων, τη συμμετοχή τους σε διεθνείς αγώνες και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

 

στ) Γνωμοδοτεί για το ύψος της επιχορήγησης της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες και για τα κριτήρια της κατανομής της επιχορήγησης στις κατηγορίες αναπηριών.

 

ζ) Γνωμοδοτεί για τα κριτήρια επιχορηγήσεων των αθλητικών σωματείων Ατόμων με Αναπηρίες.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους σκοπούς, την οργάνωση, τη διοίκηση, την άσκηση και κατανομή αρμοδιοτήτων, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων τη λειτουργία, τη διαχείριση, τους πόρους, τον αριθμό και τα προσόντα του προβλεπόμενου προσωπικού, τον τρόπο κάλυψης των θέσεων, τη διάρθρωση τω υπηρεσιών, την υπηρεσιακή κατάσταση και κάθε ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.

 

Για τη στελέχωση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, καθώς και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινοτική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του οικείου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

Β. Η Επιτροπή με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, που συστήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 29 του νόμου 2725/1999, συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, που ιδρύεται με το εδάφιο Α' της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες του εδαφίου Α' της παρούσας παραγράφου ασκούνται σε όλη τους την έκταση από την Επιτροπή της παραγράφου 9 του άρθρου 29 του νόμου 2725/1999 μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Η ως άνω επιτροπή μεριμνά για την απρόσκοπτη ίδρυση της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες. Η Επιτροπή αυτή καταργείται με την έναρξη λειτουργίας της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής του εδαφίου Α' της παρούσας παραγράφου.}

 

6. α. Η τακτική Επιτροπή Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, η οποία λειτουργεί στην Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή καθίσταται ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία και έδρα το Δήμο Χαλανδρίου.Το νομικό αυτό πρόσωπο εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού.

 

Στους σκοπούς της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας περιλαμβάνονται ιδίως:

 

α) η διάδοση της Ολυμπιακής Παιδείας στην Ελληνική Επικράτεια,

β) η καλλιέργεια και η εφαρμογή των παιδαγωγικών και κοινωνικών αρχών του Ολυμπιακού κινήματος,

γ) η διάδοση, ιδίως στον κόσμο της νεολαίας, των αρχών του φίλαθλου πνεύματος, των παραδόσεων του αθλητισμού και του Ολυμπιακού Ιδεώδους και του Fair Play,

δ) η συμβολή στην καταπολέμηση των φαινομένων του doping και της βίας στο χώρο του αθλητισμού, ιδίως μέσα από πρωτοβουλίες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των νέων γενεών,

ε) η προώθηση της ιδέας του αθλητισμού ως θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος,

στ) η συμβολή στην ανάπτυξη του Ολυμπιακού εθελοντισμού.

 

β. Όργανο διοίκησης της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο πρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημία αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, τα οποία διορίζονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και απαρτίζεται από προσωπικότητες κύρους με προσφορά στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και την εκπαίδευση.

 

Επτά (7) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας είναι μέλη της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απαραίτητα μέλος της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμβουλίου είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται Μέλος διοριζόμενο σε αντικατάσταση άλλου, διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Ο πρόεδρος με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας κατά περίπτωση στον αντιπρόεδρο ή σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και σε κάθε περίπτωση ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση και τη διαχείριση της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας.

 

Μεταξύ άλλων στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η αρμοδιότητα για τη χάραξη της εκπαιδευτικής, μορφωτικής και επικοινωνιακής πολιτικής της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, η συνομολόγηση, η υπογραφή και εκτέλεση κάθε σύμβασης απαραίτητης για σύσταση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισμού και η διενέργεια στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης ελέγχου νομιμότητας του έργου όλων των Οργάνων διοίκησης τη Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας.

 

Οι πόροι της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας είναι:

 

Ι. Επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΙΙ. Επιχορήγηση της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

ΙΙΙ. Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς Οργανισμούς.

IV. Επιχορηγήσεις από δημόσιους ή μη φορείς και οργανισμούς.

V. Έσοδα προερχόμενα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες,καταπιστεύματα.

VI. Έσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως και κάθε είδους κοινωνικούς πόρους.

VII. Έσοδα από διοργάνωση συνόδων, σεμιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

VIII. Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.

 

δ. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας ενεργείται από τρία μέλη της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Ο Υπουργός Πολιτισμού παραγγέλλει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο ή το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6)α του άρθρου 18 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) τροποποιείται ως εξής:

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/2013).

 

7. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 37 του νόμου 2725/1999 αναριθμούνται σε 3 και 4 αντίστοιχα, ενώ η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου, που αναριθμείται σε παράγραφο 2, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. α. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία με έδρα αυτή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία εποπτεύεται από την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή, τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού. Τα όργανα διοίκησης της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας μπορούν να συνέρχονται και στην Αθήνα ή αλλού, με απόφασή τους.

 

β. Στους σκοπούς της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας συμπεριλαμβάνονται ιδίως:

 

α) η ίδρυση και λειτουργία στην Αρχαία Ολυμπία, Διεθνούς Πνευματικού Κέντρου, που θα μεριμνά για τη διατήρηση και διάδοση του Ολυμπιακού Πνεύματος,

β) η μελέτη και εφαρμογή των παιδαγωγικών και κοινωνικών αρχών του Ολυμπιακού κινήματος,

γ) η επιστημονική θεμελίωση της Ολυμπιακής ιδέας, σύμφωνα προς τις αρχές που έθεσαν οι αρχαίοι Έλληνες και οι αναβιώσαντες τη σύγχρονη Ολυμπιακή κίνηση.

 

γ. Όργανα διοίκησης της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλως αποκαλούμενο Εφορεία και ο πρόεδρος.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας είναι εννεαμελές, διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως και απαρτίζεται από προσωπικότητες του αθλητισμού και του πολιτισμού, αναγνωρισμένου κύρους. Πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας είναι μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απαραίτητα μέλος της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας ή του Υπουργείου Πολιτισμού, οριζόμενος με απόφαση του προέδρου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται Μέλος διοριζόμενο σε αντικατάσταση άλλου διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του. Η θητεία των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγη ομόφωνα από την ολομέλεια της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την τετραετία 2001 - 2005, λήγει στις 31-12-2004.

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει των συνεδριάσεών του και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη.

 

Ο πρόεδρος με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας κατά περίπτωση στον αντιπρόεδρο ή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε οποιοδήποτε από τα μέλη του ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητές του, καθώς και καθήκοντα γραμματέα του Συμβουλίου.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια είναι άλλα όργανα που αναφέρονται στον παρόντα νόμο και στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει ιδίως η αρμοδιότητα για τη χάραξη της εκπαιδευτικής και μορφωτικής πολιτικής της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και του Εσωτερικού Κανονισμού, η συνομολόγηση, υπογραφή και εκτέλεση, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, κάθε σύμβασης απαραίτητης για σύσταση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, η σύναψη δανείων, η πειθαρχική εξουσία δεύτερου βαθμού για το προσωπικό της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισμού και η διενέργεια στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, ελέγχου νομιμότητας του έργου όλων των οργάνων διοίκησης της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

 

δ. Οι πόροι της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας είναι:

 

Ι. Επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΙΙ. Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.

ΙΙΙ. Επιχορηγήσεις από δημόσιους ή μη φορείς και οργανισμούς.

IV. Έσοδα προερχόμενα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες,καταπιστεύματα.

V. Έσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως και κάθε είδους κοινωνικούς πόρους.

VI. Έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων κινητών και ακινήτων.

VII. Έσοδα από διοργάνωση συνόδων, σεμιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

VIII. Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.

 

ε. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία γίνεται ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβούλου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, ορίζεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Ο πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ορκωτός ελεγκτής. Ορκωτός ελεγκτής μπορεί να είναι και άλλο ή άλλα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενεργεί τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Η θητεία των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού ορίζεται η αμοιβή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ο Υπουργός Πολιτισμού παραγγέλλει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο ή το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών.

 

στ. Η διαχειριστική χρήση της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

 

Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, κάνει απογραφή της περιουσίας.

 

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία απολαμβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου.

 

ζ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών και Πολιτισμού καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

 

Με τον Εσωτερικό Κανονισμό καθορίζονται κατά ειδικότητα οι θέσεις του αναγκαίου για τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και τα προσόντα κατά ειδικότητα και ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, όπως η διάρθρωση των υπηρεσιών, η κατανομή των αρμοδιοτήτων του προσωπικού και η υπηρεσιακή του κατάσταση, οι αποσπάσεις υπαλλήλων, οι πειθαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές, η διαδικασία πραγματοποίησης των εσόδων και οι τρόποι διαχείρισής τους.

 

Επιτρέπεται η απόσπαση ή μετάταξη προσωπικού από το Υπουργείο Πολιτισμού ή εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και του οικείου Υπουργού.

 

Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από το Διοικητικό Συμβούλιο, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή αορίστου χρόνου κατά το νόμο 2725/1999, όπως αυτός ισχύει, για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

 

η. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία υποβάλλει στην ολομέλεια της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής προς έγκριση αναλυτικό πρόγραμμα των σχεδιαζόμενων εκδηλώσεών της για την περίοδο του επόμενου έτους. Η Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή, μετά την έγκριση του προγράμματος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, παραχωρεί στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία τη χρήση εγκαταστάσεων χωρίς αντάλλαγμα.

 

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, όπως αυτή ορίζεται στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 37 του νόμου 2725/1999 συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που συνιστάται με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού ασκούνται σε όλη τους την έκταση από την Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, όπως αυτή ορίζεται στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 37 του νόμου 2725/1999, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

 

8. α. Η άδεια τέλεσης αθλητικών συναντήσεων και αγώνων χορηγείται από τον προϊστάμενο του κατά τόπο Γραφείου Φυσικής Αγωγής.

 

β. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 111 του νόμου 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η εκκαθάριση πρέπει να περατώνεται μέσα σε τριάντα μήνες από τον υποβιβασμό της Ποδοσφαιρικής Αθλητικής Ένωσης. Εάν πριν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση η ομάδα ανέλθει κατηγορία, διακόπτεται η διαδικασία της εκκαθάρισης και επαναφέρεται σε λειτουργία η Ποδοσφαιρική Αθλητική Ένωσης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.