Νόμος 2948/01 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ρυθμίσεις στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α/1950) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Δεν οφείλεται φόρος όταν η επιπλέον έκταση δεν υπερβαίνει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της έκτασης που αναγράφεται στο συμβόλαιο που επαναλαμβάνεται ή διορθώνεται και η αξία του ποσοστού αυτού δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Δεν οφείλεται φόρος αν η επιπλέον έκταση δεν υπερβαίνει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της έκτασης που αναγράφεται στον αρχικό τίτλο κτήσης και η αξία του ποσοστού αυτού δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ.}

 

3. Η περίπτωση Γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Σε κάθε άλλη περίπτωση σε 7% για το μέχρι δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ τμήμα της αξίας και σε 9% για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα της.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α) της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α) με βάση φύλλο ελέγχου, που έγινε οριστικό λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής, καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) ευρώ εκτός της τελευταίας.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β) της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β) Μετά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και την καταβολή του ενός πέμπτου (1/5), το υπόλοιπο καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) ευρώ εκτός της τελευταίας.}

 

6. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ) της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{γ) Με βάση απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, καταβάλλεται σε δύο ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι το συνολικό ποσό του φόρου δεν είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ εκτός της τελευταίας.}

 

7. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Επί των μεταβιβάσεων τούτων επιβάλλεται πάγιο τέλος χαρτοσήμου πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ για κάθε συμβόλαιο και για κάθε αίτηση μεταγραφής αυτού.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ 330/Α/2002).

 

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1078/1980 (ΦΕΚ 238/Α/1980), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο παρέχεται:

 

α) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από άγαμο μέχρι ποσού αξίας εξήντα δύο χιλιάδων (62.000) ευρώ.

 

β) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας ενενήντα επτά χιλιάδων (97.000) ευρώ.

 

Η απαλλαγή που δικαιούται ο έγγαμος προσαυξάνεται κατά είκοσι χιλιάδες εξακόσια (20.600) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.

 

γ) Για αγορά οικοπέδου από άγαμο μέχρι ποσού αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ενώ από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας πενήντα τριών χιλιάδων (53.000) ευρώ.

 

Η αξία αυτή για τον έγγαμο προσαυξάνεται κατά επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (8.800) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.}

 

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 634/1977 (ΦΕΚ 186/Α/1977), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής κυριότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους, που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή τους, εφόσον η κατά στρέμμα αγοραία αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) ευρώ, απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, για το κατά στρέμμα τμήμα της αγοραίας αξίας τους μέχρι το ποσό των χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ και μέχρι και εμβαδόν πενήντα (50) στρεμμάτων συνολικά για κάθε αγοραστή, είτε οι συμβάσεις γίνονται με μια είτε με περισσότερες συμβολαιογραφικές πράξεις}.

 

10. Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 634/1977 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Σε συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής της κυριότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους, που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή τους, απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων ποσό ίσο με το ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της ανά στρέμμα αξίας μεταβιβαζόμενης έκτασης και μέχρι εκατόν είκοσι (120) στρέμματα αυτής και για πεντακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (528.500) ευρώ κατά ανώτατο όριο για κάθε αγοραστή, είτε οι συμβάσεις συνάπτονται με μια είτε με περισσότερες συμβολαιογραφικές πράξεις, εφόσον η μεταβίβαση γίνεται σε νέο κατά κύρια απασχόληση αγρότη ηλικίας μέχρι σαράντα (40) ετών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.