Νόμος 2948/01 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ρυθμίσεις στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από λαχεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 (ΦΕΚ 202/Α/1973) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων, τα οποία περιορίζονται στο ένα πέμπτο (1/5) αυτών που καθορίζονται κάθε φορά, δεν μπορούν να είναι ανώτερα των πέντε (5) ευρώ κατά περίπτωση και βαρύνουν αυτόν που μεταβιβάζει ή εκχωρεί.}

 

2. Η περίπτωση δ' του άρθρου 22 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{δ) Τα έξοδα κηδείας του κληρονομούμενου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δικαιολογητικά, για έξοδα κηδείας εκπίπτει ποσό χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξάνεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

3. Το άρθρο 27 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 27: Ειδικές εκπτώσεις από κάθε μερίδα αιτία θανάτου

 

Σε περίπτωση κτήσης περιουσίας, της οποίας δικαιούχοι είναι οι ανιόντες, οι κατιόντες, η χήρα του κληρονομούμενου, οι ανήλικοι άρρενες αδελφοί αυτού ή οι άγαμες αδελφές του, εκπίπτει από τη μερίδα καθενός από αυτούς και δεν υποβάλλεται σε φόρο, ποσό χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ αν ο κληρονομούμενος, που βρισκόταν κάτω από τις σημαίες του Ελληνικού Κράτους, απεβίωσε κατά τη διάρκεια του διεξαγόμενου από αυτό πολέμου ή μέσα σε ένα έτος συνεπεία τραυμάτων ή κακουχιών, τις οποίες υπέστη κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εχθροπραξιών ή σε αιχμαλωσία ή απεβίωσε μέσα σε ένα έτος από την απελευθέρωσή του συνεπεία κακουχιών στην αιχμαλωσία.

 

Τα ανωτέρω περιστατικά αποδεικνύονται με πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση στρατιωτικής ή αστυνομικής αρχής.}

 

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973, όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του νόμου 2892/2001 (ΦΕΚ 46/Α/2001), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{1. Οι κληρονόμοι ή κληροδόχοι, ανάλογα με τη συγγενική τους σχέση προς τον κληρονομούμενο, κατατάσσονται στις επόμενες τέσσερις (4) κατηγορίες. Για καθεμία από τις κατηγορίες αυτές ισχύει χωριστή φορολογική κλίμακα ως εξής:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε:

 

α) σύζυγο του κληρονομούμενου,

β) κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκουσίως ή δικαστικώς έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικώς έναντι και των δύο γονέων),

γ) ανιόντες εξ' αίματος πρώτου βαθμού.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'

Κλιμάκια

Συντελεστής κλιμακίου (%)

Φόρος κλιμακίου

Φορολογητέα περιουσία

Φόρος που αναλογεί

20.000

-

-

20.000

-

33.000

5

1.650

53.000

1.650

159.000

15

23.850

212.000

25.500

Υπερβάλλον

25

 

 

 

 

Αν οι κληρονόμοι ή κληροδόχοι είναι ανήλικα τέκνα του κληρονομούμενου, εφόσον η αξία της κληρονομικής μερίδας είναι:

 

α) μέχρι και 35.000 ευρώ, ο φόρος που αναλογεί μειώνεται κατά 60% και

β) από 35.001 έως και 138.000 ευρώ, ο φόρος που αναλογεί μειώνεται κατά 30%.

 

Οι πιο πάνω διατάξεις, που προβλέπουν μείωση του φόρου για τα ανήλικα τέκνα του κληρονομούμενου, δεν εφαρμόζονται σε κτήσεις δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου (ή προίκας), καθώς και στις περιουσιακές παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους κατά το άρθρο 1509 του Αστικού Κώδικα.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε:

 

α) κατιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών,

β) ανιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών,

γ) εκουσίως ή δικαστικώς αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε,

δ) κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού,

ε) αδελφούς (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς) και

στ) συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'

Κλιμάκια

Συντελεστής κλιμακίου (%)

Φόρος κλιμακίου

Φορολογητέα περιουσία

Φόρος που αναλογεί

15.000

-

-

15.000

-

38.000

10

3.800

53.000

3.800

159.000

20

31.800

212.000

35.600

Υπερβάλλον

35

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ'

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε:

 

α) πατριούς και μητριές,

β) τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου,

γ) τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπρούς - νύφες),

δ) ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθερό - πεθερά).

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ'

Κλιμάκια

Συντελεστής κλιμακίου (%)

Φόρος κλιμακίου

Φορολογητέα περιουσία

Φόρος που αναλογεί

6.200

-

-

6.200

-

46.800

20

9.360

53.000

9.360

159.000

35

55.650

212.000

65.010

Υπερβάλλον

50

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ'

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε οποιονδήποτε άλλον εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας συγγενή του κληρονομούμενου ή εξωτικό.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ'

Κλιμάκια

Συντελεστής κλιμακίου (%)

Φόρος κλιμακίου

Φορολογητέα περιουσία

Φόρος που αναλογεί

3.600

-

-

3.600

-

49.400

35

17.290

53.000

17.290

159.000

50

79.500

212.000

96.790

Υπερβάλλον

60

 

 

 

 

Στο ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τις πιο πάνω κλίμακες περιλαμβάνεται ο φόρος υπέρ του Δημοσίου και οι πρόσθετοι σε αυτόν φόροι:

 

α) 3% υπέρ δήμων και κοινοτήτων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 171/Α/1979) και

β) 7% υπέρ νομαρχιακών ταμείων οδοποιίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 3155/1955 (ΦΕΚ 63/Α/1955).

 

Η απόδοση των φόρων υπέρ τρίτων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του παρόντος.

 

Όταν ο κληρονόμος ή κληροδόχος έχει αναπηρία τουλάχιστον 67%, ο φόρος που αναλογεί στη μέχρι εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες (138.000) ευρώ αξία της κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας μειώνεται κατά 60%.}

 

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Επίσης δεν οφείλεται φόρος, όταν η επιπλέον έκταση δεν υπερβαίνει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της έκτασης που αναγράφεται στο συμβόλαιο που επαναλαμβάνεται και η αξία του ποσοστού αυτού δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ.}

 

6. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 60 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Τα κέρδη που προκύπτουν από: α) κάθε λαχειοφόρο ομολογία ή κάθε γραμμάτιο λαχείου ή λαχειοφόρου αγοράς και β) κάθε στήλη δελτίου προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου (ΠΡΟΠΟ), ανεξάρτητα από τον αριθμό των δικαιούχων τους, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, υποβάλλονται σε φόρο που ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

 

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 72 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Σε περίπτωση υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης ως προς την έκταση μεταβιβασθέντος ακινήτου, μετά την οριστική περαίωση της υπόθεσης ή μετά την πάροδο της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών, που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 41 του νόμου 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α/1982), όπως ισχύει, από τον υπόχρεο σε φόρο ή τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού, επιβάλλεται φόρος για την κατά το χρόνο της υποβολής της συμπληρωματικής δήλωσης αξία της επιπλέον έκτασης. Δεν επιβάλλεται φόρος αν η διαφορά μεταξύ της έκτασης, όπως αυτή προσδιορίστηκε οριστικά, και της πραγματικής που προκύπτει μετά από νεότερη καταμέτρηση, δεν υπερβαίνει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) αυτής που οριστικά προσδιορίστηκε και η αξία του ποσοστού αυτού δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ.}

 

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 76 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Δεν εκδίδεται πράξη εάν η δήλωση κρίθηκε ειλικρινής ή το ποσό του φόρου δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ κατά κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία.}

 

9. Στο άρθρο 81 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως ακολούθως:

 

{4. Δεν ενεργείται βεβαίωση στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες του φόρου της αιτία θανάτου κτήσης, εφόσον το οφειλόμενο κατά οφειλέτη ποσό δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ.}

 

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 82 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Ο φόρος που βεβαιώνεται:

 

α) Μετά από δήλωση ή πράξη προσδιορισμού φόρου, που έγινε οριστική λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής, καταβάλλεται σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των μηνών που ακολουθούν.

 

β) Μετά από διοικητική επίλυση της διαφοράς και την καταβολή του ενός πέμπτου (1/5), το υπόλοιπο καταβάλλεται σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας.

 

γ) Μετά από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ή δικαστικό συμβιβασμό, καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις. Η κάθε δόση, εκτός από την τελευταία, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) ευρώ.

 

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση ή την υπογραφή του πρακτικού και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των μηνών που ακολουθούν.}

 

11. Η παράγραφος 5 του άρθρου 107 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{5. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η απόδοση χρηματικών ποσών μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, κατά δικαιούχο, χωρίς την προσκόμιση του κατά τα άνω πιστοποιητικού, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτός που καταβάλλει το ποσό που οφείλεται θα ενημερώσει σχετικά, χωρίς καμία καθυστέρηση, τον προϊστάμενο της αρμόδιας κατά τα άρθρα 66 και 87 δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξάνεται κάθε φορά με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες θα δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 814/1978 (ΦΕΚ 144/Α/1978), μέχρι την περίπτωση α', όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 2873/2000, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Από την αγοραία αξία κάθε στρέμματος μεταβιβαζόμενης αιτία θανάτου γεωργικής ή κτηνοτροφικής έκτασης, μαζί με τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται πάνω σε αυτήν και εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή της, και εφόσον η αξία αυτή δεν υπερβαίνει τα επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ, δεν φορολογείται το μέχρι τρεισήμισι χιλιάδες (3.500) ευρώ τμήμα της για κάθε κληρονόμο ή κληροδόχο και συνολικά για ποσό μέχρι εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ και μέχρι εκατό (100) στρέμματα μεταβιβαζόμενης έκτασης, εάν}

 

13. Το δεύτερο εδάφιο μετά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 814/1978, μέχρι την περίπτωση α', όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2520/1997 (ΦΕΚ 173/Α/1997) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 2873/2000, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Από την αγοραία αξία κάθε στρέμματος μεταβιβαζόμενης λόγω κληρονομικής διαδοχής γεωργικής ή κτηνοτροφικής έκτασης, μαζί με τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται πάνω σε αυτή και εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή της, δεν φορολογείται ποσό που ισούται με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της ανά στρέμμα αξίας μεταβιβαζόμενης έκτασης για κάθε κληρονόμο ή κληροδόχο και συνολικά για ποσό μέχρι πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες (530.000) ευρώ και για μέχρι εκατόν είκοσι (120) στρέμματα μεταβιβαζόμενης έκτασης, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις}

 

14. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1591/1986 (ΦΕΚ 50/Α/1986), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 2892/2001, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η κατά το προηγούμενο εδάφιο απαλλαγή παρέχεται για ποσό αγοραίας αξίας οικίας ή διαμερίσματος μέχρι σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) ευρώ για κάθε κληρονόμο ή κληροδόχο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ για το σύζυγο και καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά του κληρονόμου ή κληροδόχου και κατά είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του, εφόσον στον δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται μία μόνο οικία ή ένα διαμέρισμα εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου.}

 

15. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του δεύτερου άρθρου του νόμου [Ν] 1329/1983 (ΦΕΚ 25/Α/1983), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου 2892/2001, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Περιουσιακές παροχές γονέων προς τα τέκνα τους, που γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1509 του Αστικού Κώδικα, υπόκεινται στο μισό του φόρου δωρεών μέχρι το ποσό των ογδόντα δύο χιλιάδων (82.000) ευρώ, αυτοτελώς για κάθε γονέα. Το ποσό αυτό αυξάνεται σε εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες (123.000) ευρώ, όταν ο ένας από τους γονείς έχει αποβιώσει Στα πιο πάνω ποσά συνυπολογίζονται οι προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους που έχουν υπαχθεί σε φόρο και όχι τα απαλλασσόμενα ποσά.}

 

16. Η παράγραφος 6 του άρθρου 23 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 2892/2001, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{6. Αν μεταβιβασθεί με γονική παροχή οικία, διαμέρισμα ή οικόπεδο, εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τάσσει το άρθρο 17 του νόμου [Ν] 1591/1986, δεν υπόκειται σε φόρο ποσό 7.100 € για τον δικαιούχο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 € για το σύζυγο και καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του δικαιούχου και κατά 7.500 € για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του. Αν ο δικαιούχος της γονικής παροχής παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67%, η απαλλαγή ανέρχεται στο μισό της φορολογητέας αξίας του ακινήτου και δεν μπορεί να υπερβεί τις 71.000 €.}

 

17. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 142/1967 (ΦΕΚ 160/Α/1967), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Το ποσό που βεβαιώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου, εισπράττεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των μηνών που ακολουθούν. Με την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου βεβαιώνεται ή διαγράφεται κατά περίπτωση η διαφορά του φόρου, που προκύπτει με βάση την απόφαση αυτήν.}

 

18. Η παράγραφος 4 του άρθρου 173 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α/1973) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας και δικαιωμάτων που απορρέουν από άδεια μεταλλευτικών ερευνών αιτία δωρεάς, ο φόρος δωρεάς υπολογίζεται σε 50 €/km2 ή κλάσμα αυτού επί της εκτάσεως του μεταλλείου ή του χώρου της άδειας μεταλλευτικών ερευνών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.