Νόμος 2963/01 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Άδεια λειτουργίας ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων - Διαπίστευση Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άδεια λειτουργίας ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων χορηγείται εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

α. Υποβολή της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις οικοδομικής άδειας και των εγγράφων που αποδεικνύουν την κυριότητα ή κατοχή οικοπέδου για τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

 

β. Κατασκευή των κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, τις μελέτες, τις προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή, τα σχεδιαγράμματα και τα λοιπά στοιχεία, που υποβλήθηκαν κατά το στάδιο ίδρυσης.

 

γ. Εγκατάσταση αυτόματων γραμμών και του αναγκαίου εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τα σχεδιαγράμματα και τα λοιπά στοιχεία που υποβλήθηκαν για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης.

 

δ. Μηχανογράφηση αντίστοιχη των δημόσιων Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και συμβατή με αυτή, συνδεδεμένη με το μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

ε. Εγκατάσταση πυρασφάλειας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

στ. Στελέχωση με το αναγκαίο ελεγκτικό και άλλο προσωπικό, πιστοποιημένο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το αναγκαίο για τη λειτουργία του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων προσωπικό και τα προσόντα του.

 

ζ. Πιστοποίηση του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων κατά το πρότυπο ISO 9001 από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα της Ελλάδας ή κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

η. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

 

η. Για χρονικό διάστημα 8 μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου είναι δυνατή η έκδοση άδειας λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και πριν την Πιστοποίησή του, εφόσον κατά την έκδοσή της, έχει υποβάλει απλή αίτηση για Πιστοποίηση στον αρμόδιο φορέα. Στην περίπτωση αυτή το Πιστοποιητικό Πιστοποίησης υποβάλλεται υποχρεωτικά στην αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης της άδειας λειτουργίας, το αργότερο μέχρι τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, άλλως αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως.

 

θ. Τα ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, εναλλακτικά, αντί της απαίτησης της παραπάνω παραγράφου, δύνανται να λάβουν άδεια λειτουργίας ή να συνεχίσουν να λειτουργούν αντίστοιχα, με διαπίστευση, μέχρι λήξης της ισχύος του σχετικού πιστοποιητικού,

 

ι. Τα ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, που έλαβαν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στη δεύτερη περίοδο της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του νόμου 2963/2001, προ της παρούσας τροποποιήσεώς της, δύνανται είτε εντός του υπολειπομένου διαστήματος των 6 μηνών από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας τους, να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία έκδοσης της άδειας λειτουργίας τους, το πιστοποιητικό Διαπίστευσης είτε να πιστοποιηθούν εντός της οριζόμενης στο ανωτέρω εδάφιο α' προθεσμίας 8 μηνών, άλλως αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του νόμου 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/2007), την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010), με την παράγραφο 10 του άρθρου 185 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος μηχανογράφησης, το είδος και οι τεχνικές προδιαγραφές των αυτόματων γραμμών ελέγχου, το αναγκαίο για τη λειτουργία του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων προσωπικό, η διαδικασία χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, η διάρκεια της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, η διαδικασία χορήγησης του δελτίου τεχνικού ελέγχου και ο τύπος αυτού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

3. Ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων διενεργείται από ελεγκτικό προσωπικό, που επιμορφώνεται υποχρεωτικά στα αντικείμενα της εργασίας του, λαμβάνοντας αντίστοιχη πιστοποίηση από αρμόδιους φορείς. Ειδικότερα:

 

α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται για το ελεγκτικό προσωπικό των Δημοσίων και Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων που διενεργεί τους τεχνικούς ελέγχους των οχημάτων, πλην αυτών της επόμενης περίπτωσης β', τα θέματα επιμόρφωσης και πιστοποίησής τους. Ειδικότερα καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φορείς επιμόρφωσης, οι υποχρεώσεις τους, το πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα εφαρμόζουν, η διαδικασία των εξετάσεων των υποψηφίων, ο τύπος, τα στοιχεία και η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ελεγκτή Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, η διαδικασία πιστοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Φορείς επιμόρφωσης ορίζονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα πιστοποιημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, που πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω αναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης. Εξεταστικός φορέας και φορέας πιστοποίησης ορίζεται η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα θέματα αρχικής - περιοδικής επιμόρφωσης-κατάρτισης και πιστοποίησης του ελεγκτικού προσωπικού Δημοσίων και Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, που διενεργεί τον έλεγχο οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τη διεθνή συμφωνία ADR και ευπαθών τροφίμων σύμφωνα με την συμφωνία ATP, όπως: οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι φορείς επιμόρφωσης, ο εξεταστικός φορέας, οι υποχρεώσεις των φορέων αυτών, το πρόγραμμα αρχικής και περιοδικής επιμόρφωσης-κατάρτισης, ο τύπος, τα στοιχεία και η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ελεγκτή Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και / ή μεταφοράς ευπαθών τροφίμων (ATP), η πιστοποίησή τους, καθώς και κάθε άλλη διαδικαστική λεπτομέρεια. Φορείς επιμόρφωσης ορίζονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω αναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης και Εξεταστικός Φορέας ορίζεται ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που πληροί τις προϋποθέσεις της ιδίας κοινής απόφασης. Φορέας πιστοποίησης ορίζεται η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται, οι λοιπές υποχρεώσεις των ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των διενεργούμενων από αυτά τεχνικών ελέγχων στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 114 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

4. Τα δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων πιστοποιούνται κατά πρότυπο ISO 9001 από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα της Ελλάδας ή κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο εντός 14 μηνών από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ορθής λειτουργίας τους, της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του παρόντος νόμου. Μετά την παρέλευση του ανωτέρου χρονικού διαστήματος τα δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων απαγορεύεται να διενεργούν τεχνικούς ελέγχους και να εκδίδουν Δελτία Τεχνικού Ελέγχου μέχρι την πιστοποίησή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 185 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.