Νόμος 2965/01 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Μετεγκατάσταση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια και αποθήκες μπορούν να μετεγκαθίστανται μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται για την ίδρυση νέων μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου.

 

2. Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια και αποθήκες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται να μετ' εγκατασταθούν εντός της Περιφέρειας Αττικής με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

α) Σε περιοχές μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων και οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, καθώς και σε χωροθετημένα ή πολεοδομημένα Βιοτεχνικά Πάρκα και Βιομηχανικά Πάρκα, εφόσον η δραστηριότητα της μονάδας ανήκει στη χαμηλή ή μέση όχληση ανεξάρτητα από το μέγεθος της αρχικής κινητήριας δύναμης που διαθέτει.

 

β) Σε οργανωμένα σύμφωνα με το νόμο 2545/1997 Βιοτεχνικά Πάρκα ή Βιομηχανικά Πάρκα με την προϋπόθεση ότι η μετεγκατάσταση είναι συμβατή με τον κανονισμό λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου - Βιομηχανικού Πάρκου.

 

γ) Σε υφιστάμενα κτίσματα σε περιοχές εκτός σχεδίου (του προεδρικού διατάγματος 05-12-1979) με την προϋπόθεση ότι για το υφιστάμενο κτίσμα υπάρχει άδεια οικοδομής για βιομηχανική χρήση και η μετεγκαθιστώμενη μονάδα ανήκει στη χαμηλή ή μέση όχληση.

 

δ. Σε αγροτοβιοτεχνικές εγκαταστάσεις ελαιοτριβείων και οινοποιείων (πατητήρια) που λειτουργούν ήδη στο Νομό Αττικής και είναι νομίμως αδειοδοτημένες και μονάδες που μπορούν να νομιμοποιηθούν, επιτρέπεται η μετεγκατάσταση σε περιοχές Α του προεδρικού διατάγματος 05-12-1979 ή εντός γεωργικών ζωνών των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, εντός των ορίων του αυτού δήμου ή κοινότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002) και την παράγραφο 6 του άρθρου 41 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003).

 

3. Μετεγκατάσταση βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων από περιοχή Γενικής Κατοικίας σε άλλη περιοχή Γενικής κατοικίας, επιτρέπεται σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμού, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και κατεδάφισης και εφόσον η δραστηριότητα των μονάδων εμπίπτει στη χαμηλή όχληση.

 

4. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3, εκτός από την περίπτωση της κατεδάφισης επιχορηγείται μέχρι 50% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το συνολικό κόστος. Το ποσοστό της επί χορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της αξίας του εξοπλισμού που μετ' εγκαθίσταται. Στο κόστος μετεγκατάστασης είναι δυνατόν να περιληφθεί και το κόστος πιθανού εκσυγχρονισμού της εγκατάστασης στη νέα θέση. Το ποσοστό επιχορήγησης σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του κόστους του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού που εγκαθίσταται.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομικών καθορίζεται το διατιθέμενο κατ' έτος ποσό, τα κριτήρια, οι επιλέξιμες δαπάνες, το ακριβές ποσοστό επιχορήγησης και η διαδικασία για την έγκριση και την καταβολή της επιχορήγησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.