Νόμος 2992/02 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τροποποιήσεις της νομοθεσίας περί Εταιριών Επενδύσεων και Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτιμά την οργάνωση, τα τεχνικά μέσα της εταιρείας, την αξιοπιστία και την πείρα των προσώπων που πρόκειται να τη διοικήσουν και την καταλληλότητα των ιδρυτών για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης της εταιρείας.}

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του νόμου 2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5.α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανέρχεται τουλάχιστον σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (2.935.000) ευρώ, που καταβάλλεται ολοσχερώς κατά τη σύστασή της. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση αυξήσεως του κατώτατου ορίου του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, για τον υπολογισμό του ελάχιστου αναγκαίου ύψους κεφαλαίων των Ανώνυμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων που λειτουργούν λαμβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών αυτών. Οι μετοχές της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι ονομαστικές.

 

β) Το 51% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων πρέπει να ανήκει σε ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα ή και ασφαλιστικές εταιρείες ή / και εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχουν η καθεμία από αυτές (ασφαλιστικές εταιρείες και Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων τουλάχιστον ίσο προς το εκάστοτε οριζόμενο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο πιστωτικού ιδρύματος ή/και σε ένα ή περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν ελάχιστο ύψος αποθεματικού δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (2.935.000) ευρώ ή / και σε ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος αποθεματικού των ασφαλιστικών ταμείων.}

 

3. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Λεπτομερή περιγραφή της επενδυτικής πολιτικής και των χρήσεων ακινήτων στα οποία το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει το ενεργητικό του.}

 

4. Οι διατάξεις του πρώτου και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου 2778/1999 καταργούνται.

 

5. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Σε ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%) σε ακίνητη περιουσία, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και σε μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις και πιστωτικούς τίτλους ισοδύναμης ρευστότητας. Το ποσοστό επένδυσης σε μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις και πιστωτικούς τίτλους ισοδύναμης ρευστότητας πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον επί του ενεργητικού.}

 

6. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2778/1999 καταργείται

 

7. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Μπορούν άμεσα να χρησιμοποιηθούν ως επαγγελματική στέγη ή για άλλο εμπορικό ή βιομηχανικό σκοπό, μόνα τους ή από κοινού με άλλα ακίνητα, ή.}

 

8. Η περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Η επένδυση σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ανώτατου επιτρεπόμενου ποσοστού επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες. Το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου αυξάνεται σε πενήντα τοις εκατό (50%), εάν πρόκειται για κινητές αξίες οι οποίες έχουν εκδοθεί ή για τις οποίες έχει παρασχεθεί εγγύηση κράτους - μέλους ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης κράτους - μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή δημόσιου διεθνούς οργανισμού στον οποίο - μετέχει κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.}

 

9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 2778/1999 καταργείται.

 

10. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του νόμου 2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Τα ακίνητα στα οποία επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο ακίνητης περιουσίας ασφαλίζονται υποχρεωτικά. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο των ασφαλιστικών συμβολαίων.}

 

11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του νόμου 2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση ακινήτου το οποίο έχει ενταχθεί στο ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου πριν από την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή του.}

 

12. Η παράγραφος 8 του άρθρου 9 του νόμου 2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Η καθαρή αξία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας, όπως προσδιορίζεται με βάση τις παραγράφους 7 έως 9 και 11 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, ο αριθμός των μεριδίων του, η αξία του μεριδίου, η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς του, υπολογίζονται κάθε εργάσιμη ημέρα και δημοσιεύονται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές και μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα τη μεθεπόμενη ημέρα με μέριμνα της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων.}

 

13. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων για να δεχθεί την καταβολή του προηγούμενου εδαφίου εξετάζει και κατά πόσο το συγκεκριμένο ακίνητο ανταποκρίνεται προς την επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου.}

 

14. Στο άρθρο 19 του νόμου 2778/1999 προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως εξής:

 

{3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να θεσπίζει με απόφασή της Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θα αφορά τη συμπεριφορά των Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία, των Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και του προσωπικού τους.}

 

15. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του νόμου 2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η διάθεση και εξαγορά των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας και η διάλυσή του, καθώς και η μεταβίβαση ακινήτων προς αυτό απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικά τρίτων. Η απαλλαγή δεν καταλαμβάνει το φόρο εισοδήματος για την υπεραξία που προκύπτει κατά την εισφορά ακινήτων. Οι μεταβιβάσεις ακινήτων από αμοιβαίο κεφάλαιο ακίνητης περιουσίας υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή.}

 

16. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τη χορήγηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της άδειας λειτουργίας εκτιμώνται η οργάνωση, τα τεχνικά και οικονομικά μέσα της εταιρείας, η αξιοπιστία και η πείρα των προσώπων που πρόκειται να τη διοικήσουν και η καταλληλότητα των ιδρυτών για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης της εταιρείας.}

 

17. Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του νόμου 2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η εταιρεία υποβάλλει, με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λεπτομερή περιγραφή της επενδυτικής πολιτικής και των χρήσεων ακινήτων στα οποία η εταιρεία θα επενδύει τα διαθέσιμά της, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της αγοράς στα οποία βασίζεται η στρατηγική της και των μέσων που αυτή προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την επίτευξη των αναπτυξιακών της στόχων.}

 

18. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου 2778/1999 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) Σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) σε ακίνητη περιουσία κατά την έννοια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και σε μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις και πιστωτικούς τίτλους ισοδύναμης ρευστότητας. Το ποσοστό επένδυσης σε μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις και πιστωτικούς τίτλους ισοδύναμης ρευστότητας πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον επί του ενεργητικού.

 

β) Σε κινητές αξίες ή άλλα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 περιπτώσεις α' έως γ' και ε' έως στ' του νόμου [Ν] 1969/1991 (ΦΕΚ 167/Α/1991). Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το δέκα τοις εκατό (10%) του ενεργητικού.}

 

19. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του νόμου 2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Μπορούν άμεσα να χρησιμοποιηθούν ως επαγγελματική στέγη ή για άλλο εμπορικό ή βιομηχανικό σκοπό, μόνα τους ή από κοινού με άλλα ακίνητα, ή.}

 

20. Η περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του νόμου 2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Η επένδυση σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ανώτατου επιτρεπόμενου ποσοστού επενδύσεων της εταιρείας σε κινητές αξίες. Το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου αυξάνεται σε πενήντα τοις εκατό (50%), εάν πρόκειται για κινητές αξίες οι οποίες έχουν εκδοθεί ή για τις οποίες έχει παρασχεθεί εγγύηση κράτους - μέλους ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης κράτους - μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή δημόσιου διεθνούς οργανισμού στον οποίο μετέχει κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.}

 

21. Η παράγραφος 9 του άρθρου 22 του νόμου 2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Η αποτίμηση της αξίας των κινητών και ακινήτων που αποκτά η εταιρεία για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών της αναγκών, κάθε φορά που αυτή η αποτίμηση απαιτείται, γίνεται με βάση τις σχετικές διατάξεις του Κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 όπως ισχύει}

 

22. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για την εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, με εξαίρεση την παράγραφο 1.3 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985 (ΦΕΚ 126/Α/1985) και με την προϋπόθεση ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα έχει επενδυθεί, κατά το χρόνο εισαγωγής, σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) σε ακίνητη περιουσία.}

 

23. Η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του νόμου 2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι εκδιδόμενες από εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία μετοχές, καθώς και η μεταβίβαση ακινήτων προς αυτή απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιώματος ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικά τρίτων. Η απαλλαγή δεν καταλαμβάνει το φόρο εισοδήματος για την υπεραξία που προκύπτει κατά την εισφορά ακινήτων. Οι μεταβιβάσεις ακινήτων από την εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων με τον ισχύοντα συντελεστή.}

 

24. Η παράγραφος 5 του άρθρου 31 του νόμου 2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία διενεργούν τακτικές αποσβέσεις επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το νόμο 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), όπως ισχύει, οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία δεν λογίζουν αποσβέσεις επί της ακίνητης περιουσίας της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου.}

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.