Νόμος 3013/02 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του νόμου 2910/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιτρέπεται να χορηγείται άδεια παραμονής μέχρις ενός έτους, η οποία μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι ένα έτος:}

 

β. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 37 του νόμου 2910/2001 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Οι άδειες παραμονής της παραγράφου αυτής, καθώς και όσες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 2713/1999 και είναι σε ισχύ, επέχουν και θέση άδειας εργασίας. Ειδικά για τις άδειες παραμονής που χορηγούνται για ανθρωπιστικούς λόγους δεν απαιτείται η καταβολή των παραβόλων του άρθρου 71.}

 

2. Στο τέλος του άρθρου 37 του νόμου 2910/2001 προστίθενται παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 που έχουν ως εξής:

 

{5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας επιτρέπεται να χορηγείται άδεια παραμονής διάρκειας μέχρι πέντε (5) ετών σε αλλοδαπούς, γονείς ανήλικων ημεδαπών, ή γονείς ημεδαπών που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με προϋπόθεση την ιδιότητά τους ως ομογενών. Η άδεια αυτή ανανεώνεται κάθε φορά με τη λήξη της για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) έτη και επέχει θέση άδειας εργασίας.

 

6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας χορηγείται άδεια παραμονής:

 

α. σε αλλοδαπούς που προσλαμβάνονται για να εργαστούν, ως διοικητικό και υπηρετικό προσωπικό σε διπλωματικές αποστολές που είναι διαπιστευμένες στην Ελλάδα, καθώς και στους συζύγους και τα ανήλικα τέκνα τους,

 

β. στα ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων που είναι διαπιστευμένοι στην Ελλάδα.

 

Η άδεια παραμονής χορηγείται για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο που διαρκεί η σχέση του αλλοδαπού με τη διπλωματική αποστολή και επέχει και θέση άδειας εργασίας μόνο για το διοικητικό και υπηρετικό προσωπικό των διπλωματικών αποστολών της περίπτωσης α. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας παραμονής της παραγράφου αυτής υποβάλλεται στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής και εξετάζεται κατά παρέκκλιση της διαδικασίας του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.

 

7. α. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας χορηγείται άδεια παραμονής στους ανταποκριτές ξένου τύπου που έχουν διαπιστευτεί στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και στα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του νόμου 2910/2001 μέλη των οικογενειών τους. Η άδεια παραμονής χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για ισόχρονο διάστημα. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας παραμονής της παραγράφου αυτής υποβάλλεται στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης της Περιφέρειας όπου διαμένει ο αλλοδαπός και εξετάζεται κατά παρέκκλιση της διαδικασίας του άρθρου 8 του νόμου 2910/2001. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου του αλλοδαπού με τη θεώρηση εισόδου και βεβαίωση του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την ιδιότητα του αλλοδαπού και το χρονικό διάστημα της διαπίστευσής του.

 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης χορηγείται άδεια παραμονής σε αλλοδαπούς, η οποία επέχει και θέση άδειας εργασίας, εφόσον αιτιολογημένα συντρέχει δημόσιο συμφέρον. Η άδεια παραμονής χορηγείται για χρονικό διάστημα ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας παραμονής της παραγράφου αυτής υποβάλλεται στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και εξετάζεται χωρίς να εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.

 

8. α. Η είσοδος ομόδοξου αλλοδαπού για αίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους επιτρέπεται, εφόσον προηγουμένως ο αλλοδαπός λάβει θεώρηση εισόδου για το λόγο αυτόν. Ο αλλοδαπός που επιθυμεί τη χορήγηση θεώρησης εισόδου θα πρέπει να προσκομίσει στο ελληνικό προξενείο του τόπου κατοικίας του:

 

α.α. διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο,

 

α.β. βεβαίωση της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας ότι τον αποδέχεται για φοίτηση σε αυτή και ότι θα του παρέχει τροφή και κατάλυμα στο οικοτροφείο της,

 

α.γ. βεβαίωση Ιεράς Μονής ή ιδρύματος ή ιδιώτη ότι αναλαμβάνει την κηδεμονία, τα έξοδα σπουδών και διαβίωσής του στο Άγιο Όρος,

 

α.δ. βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύματος ή του ιδιώτη, που έχει αναλάβει την κηδεμονία του, ότι αναλαμβάνει την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και των εξόδων νοσηλείας του και

 

α.ε. πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των αλλοδαπών αρχών.

 

β. Ο αλλοδαπός οφείλει δύο τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου να υποβάλει στην Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους αίτηση για τη χορήγηση άδειας παραμονής. Μαζί με την αίτηση πρέπει να καταθέσει:

 

β.α. αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου με τη θεώρηση εισόδου,

 

β.β. βεβαίωση εγγραφής στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία,

 

β.γ. βεβαίωση Ιεράς Μονής ή ιδρύματος ή ιδιώτη ότι αναλαμβάνει την κηδεμονία, τα έξοδα σπουδών και διαβίωσής του στο Άγιο Όρος,

 

β.δ. βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύματος ή του ιδιώτη, που έχει αναλάβει την κηδεμονία του, ότι αναλαμβάνει την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και των εξόδων νοσηλείας του και

 

β.ε. πιστοποιητικό υγείας, που εκδίδεται από ημεδαπά κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα ή κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ότι ο αλλοδαπός δεν πάσχει από νόσημα το οποίο σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Τα έξοδα βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο.

 

γ. Η άδεια παραμονής του αλλοδαπού χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ύστερα από εισήγηση της Ιεράς Επιστασίας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 5 έως 8 του άρθρου 8 και των άρθρων 10 έως 18 του νόμου 2910/2001.

 

δ. Η άδεια παραμονής χορηγείται για το χρονικό διάστημα των ετών φοίτησης και μπορεί να ανανεώνεται για ένα ακόμη έτος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.