Νόμος 3044/02 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 1577/1985 (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός) και συμπλήρωση διατάξεων για την εκτός σχεδίου δόμηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985), η οποία έχει αριθμηθεί ως παράγραφος 4 με την παράγραφο 3 και τροποποιηθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Ειδικά για τις πρωτοβάθμιες Επιτροπές Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ορίζεται μία ανά νομό. Για τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και τις ενιαίες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Ροδόπης - Έβρου και Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης, καθώς και τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου και Λέσβου μπορεί να συνιστώνται περισσότερες πρωτοβάθμιες Επιτροπές Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.}

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 1577/1985 οι λέξεις έως ένα έτος αντικαθίστανται από τις λέξεις έως δύο έτη.

 

3. Στην περίπτωση Β' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 1577/1985, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 2831/2000, προστίθεται εδάφιο ι)στ ως εξής:

 

{ι)στ. Σε περίπτωση κατασκευής κτιρίων με εξωτερική τοιχοποιία από λιθοδομή πάχους πλέον ή ίσου των 0,50 m, η καταλαμβανόμενη από την τοιχοποιία επιφάνεια.}

 

4. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του νόμου 1577/1985, όπως το εδάφιο αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 2831/2000, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Απαγορεύεται η νομιμοποίηση της κατασκευής, αν κατά το χρόνο που ζητείται η νομιμοποίηση τα κτίσματα βρίσκονται μέσα στους χώρους που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983 ή σε περιοχές που ορίζονται στην υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του πιο πάνω άρθρου, ή τα κτίσματα συγκεντρώνουν τις οριζόμενες στην ίδια υπουργική απόφαση προϋποθέσεις.}

 

5. Στο άρθρο 17 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) προστίθεται παράγραφος 14, ως εξής:

 

{14. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 15, όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 7 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985), εφαρμόζονται και για τα αυθαίρετα του παρόντος άρθρου.}

 

6. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 1577/1985, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι λέξεις με την παράγραφο 3 αντικαθίστανται με τις λέξεις με την παράγραφο 4.

 

7. Μετά την περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προστίθεται περίπτωση (γ) ως εξής:

 

{γ. Κτηνοτροφικά στέγαστρα με σκελετό θερμοκηπίου ή κινητά κτηνοτροφικά στέγαστρα, των οποίων οι τύποι έχουν την έγκριση του Κέντρου Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών ή άλλου φορέα που ορίζεται από το Υπουργείο Γεωργίας, κατασκευάζονται με ποσοστό κάλυψης 40% της επιφάνειας του γηπέδου, σε απόσταση από τα όριά του τουλάχιστον 4,00 m ή σε απόσταση από τα όρια μικρότερη από 4 m και πάντως όχι μικρότερη από 2,5 m, εφόσον η μικρότερη αυτή απόσταση εγκριθεί κατά την έκδοση της άδειας για την ίδρυση της μονάδας και με μέγιστο ύψος 4,50 m. Για την ανωτέρω κατασκευή ή εγκατάσταση δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, αλλά προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Πολεοδομίας, που εκδίδεται ύστερα από την άδεια ίδρυσης της κτηνοτροφικής μονάδας και ύστερα από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Γεωργίας καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, οι όροι, τα δικαιολογητικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την έκδοση της έγκρισης κατασκευής και εγκατάστασης κτηνοτροφικών στεγάστρων.}

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση της εταιρείας ΕΛΠΕΤ - ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ανώνυμη εταιρεία και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, επιτρέπεται στην πιο πάνω εταιρία να κατασκευάζει τα αναγκαία για τη λειτουργία του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης - Σκοπίων, βανοστάσια με τους εξής όρους δόμησης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985):

 

1. Το ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου ορίζεται σε 150 m2.

2. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου ορίζεται σε 30% της επιφάνειάς του.

3. Ο μέγιστος συντελεστής δόμησης του γηπέδου ορίζεται σε 0,3.

4. Ο μέγιστος συντελεστής κατ όγκον εκμετάλλευσης του κτιρίου που θα ανεγερθεί ορίζεται σε 2.

5. Οι αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 2 m τουλάχιστον.

6. Το μέγιστο ύψος του κτιρίου ορίζεται σε 3,50 m.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.