Νόμος 3050/02 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Καταβολή καθυστερούμενων εισφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων από 01-01-1988 ημερομηνία έναρξης του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται ότι καλώς ασφαλίστηκαν, εφόσον καταβάλλουν μέχρι 31-12-2003 τις ασφαλιστικές τους εισφορές, δεν έχουν ασφαλιστεί και δεν δικαιούνται συντάξεως από την ασφάλισή τους αυτή ή δεν συνταξιοδοτούνται από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 4169/1961, όπως ισχύει.

 

2. α. Οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών μπορούν να καταβάλλουν τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, μέχρι 31-12-2003, είτε εφάπαξ με έκπτωση 10% εντός τριμήνου από την ειδοποίηση της οφειλής, είτε σε δόσεις με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2458/1997. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι 31-12-2003.

 

β. Οι εγγεγραμμένοι μόνο στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές του Κλάδου αυτού καταβάλλουν τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές εφάπαξ μέχρι 31-12-2003.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997) προστίθεται παράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής:

 

{7. Με την ανωτέρω διαδικασία το βιβλιάριο υγείας μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο φορές ανά πενταετία.}

 

4. α) Ο τίτλος και το άρθρο 15 του νόμου [Ν] 2458/1997 τροποποιούνται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 15: Τρόπος εξόφλησης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών

 

1. Καθυστερούμενες εισφορές του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών μπορούν να εξοφληθούν τμηματικά σε εξαμηνιαίες δόσεις, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου. Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και πάντως όχι περισσότερες από έξι (6) ημερολογιακά εξάμηνα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση είναι η καταβολή από τον οφειλέτη των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.

 

Το ύψος των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών υπολογίζεται με βάση τις εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

 

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δύο (2) συνεχόμενων δόσεων, καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών, συνεπάγεται την έκπτωση από το δικαίωμα της τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών.

 

Εάν ο οφειλέτης απωλέσει για οποιονδήποτε λόγο το δικαίωμα τμηματικής εξόφλησης εισφορών σε δόσεις, δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση μετά παρέλευση έτους από την έκδοση της πρώτης απόφασης για ρύθμιση και ο νέος υπολογισμός θα γίνει με βάση τις εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αίτησης.

 

Στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση και τηρούν τους όρους αυτής χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και το βιβλιάριο υγείας του άρθρου 14 παράγραφος 5.}

 

β) Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του ίδιου άρθρου αναριθμούνται σε 2, 3, 4 και 5.

 

γ) Η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου, η οποία αναριθμείται σε 5, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{5. Στις περιπτώσεις δανειοδότησης, επιχορήγησης ή επιδότησης της παραγράφου 2 είναι δυνατή η μη προσκόμιση βεβαίωσης εξοφλήσεως των οφειλών του Κλάδου, εφόσον από τα αντίστοιχα ποσά παρακρατείται το σύνολο των οφειλών αυτών και αποδίδεται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.