Νόμος 3050/02 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Διαδοχική ασφάλιση - Χορήγηση εξόδων κηδείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2458/1997, όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης γήρατος από τον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών απαιτείται α) συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης και β) η συμπλήρωση δέκα (10) ετών ασφάλισης και καταβολή εισφορών.

 

Για τη χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου απαιτείται: α) συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης και β) η συμπλήρωση πέντε (5) ετών ασφάλισης και καταβολή εισφορών.}

 

2. Η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Κάθε Οργανισμός ασφάλισης μεταξύ των οποίων και ο απονέμων υπολογίζει το ποσό της σύνταξης, που αντιστοιχεί στο συνολικό χρόνο ασφάλισης, κατά τη νομοθεσία του και προσδιορίζει το τμήμα ανάλογα με το χρόνο που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλισή του.

 

Το τμήμα της σύνταξης που προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό με βάση μόνο το χρόνο που πραγματοποιήθηκε σε κάθε Οργανισμό, εφόσον με το χρόνο αυτόν θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

 

Το άθροισμα των τμημάτων της σύνταξης που προσδιορίζεται από τους εμπλεκόμενους Οργανισμούς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποτελεί το συνολικό ποσό σύνταξης που καταβάλλεται στο δικαιούχο από τον απονέμοντα τη σύνταξη Οργανισμό, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι περί κατωτάτων ορίων διατάξεις.

 

Στο ανωτέρω συνολικό ποσό σύνταξης και ανεξάρτητα αν ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων είναι απονέμων ή συμμετέχων Οργανισμός, προστίθεται το ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής που προβλέπεται από το νόμο [Ν] 4169/1961 και το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 4575/1966 (ΦΕΚ 227/Α/1966), όπως ισχύουν, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2458/1997. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004).

 

3. Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Στην περίπτωση που ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων είναι συμμετέχων φορέας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων ποσών για τους δικαιούχους στους οποίους χορηγήθηκε κατά το προηγούμενο έτος η παροχή, που προβλέπεται από το νόμο [Ν] 4169/1961 και το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 4575/1966, θα πραγματοποιείται από τους άλλους ασφαλιστικούς Οργανισμούς εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και η σχετική δαπάνη θα αποδίδεται από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων εντός του δεύτερου τριμήνου του ίδιου έτους.}

 

4. Στο τέλος του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2458/1997 προστίθεται παράγραφος 4, η οποία έχει ως εξής:

 

{4. ΤΟ εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 4169/1961, όπως ισχύει, καταβάλλεται και στις περιπτώσεις θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους και εφόσον δεν θεμελιώνεται δικαίωμα χορηγήσεως του βοηθήματος αυτού σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη.

 

Για την καταβολή του βοηθήματος αυτού σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου απαιτείται ο θανών να ήταν εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου τουλάχιστον για όλο το προ του θανάτου του ημερολογιακό εξάμηνο και να μην οφείλονται καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

 

Εάν ο θάνατος του ασφαλισμένου οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, το ανωτέρω βοήθημα καταβάλλεται ανεξάρτητα από το χρόνο ασφάλισης.

 

Η διαπίστωση του ατυχήματος γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην [Α] Φ34Α/169/1998 (ΦΕΚ 579/Β/1998) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.