Νόμος 3054/02 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Διοικητικές Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου, για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού, και των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων κανονιστικών αποφάσεων, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ.

 

Για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια, ιδίως, η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν, ο βαθμός υπαιτιότητας και η τυχόν υποτροπή του παραβάτη. Για την αξιολόγηση της παραβατικής συμπεριφοράς ως υποτροπής, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες εγγραφές στο Βιβλίο Κυρώσεων. Σε υποτροπή βρίσκεται όποιος μέσα σε τρία χρόνια από την έκδοση της απόφασης, με την οποία επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο ή άλλη κύρωση για κάποια από τις ανωτέρω παραβάσεις, τελεί νέα παράβαση.

 

β. Με απόφαση του ιδίου Υπουργού μπορούν να κατηγοριοποιούνται οι ανωτέρω παραβάσεις και να καθορίζονται η διαδικασία επιβολής και τα όρια του προστίμου κάθε κατηγορίας ή και κάθε επί μέρους παράβασης εντός των ορίων του πρώτου εδαφίου της παρούσας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα όρια αυτά.

 

γ. Για την ίδια παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο μόνο από ένα προς τούτο αρμόδιο όργανο κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τυχόν επιβολή δεύτερου προστίμου για την ίδια παράβαση δεν παράγει οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Η επιβολή του προστίμου δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

 

δ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε κάθε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος, μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειές της για το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, να δημοσιοποιεί δια του τύπου ή με άλλο πρόσφορο τρόπο τις κυρώσεις που επιβάλλονται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος.

 

ε. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 15 παράγραφος 8)α περίπτωση α', τα μεταφορικά μέσα κατάσχονται άμεσα. Στους ιδιοκτήτες των ανωτέρω μεταφορικών μέσων επιβάλλεται πρόστιμο 7.000 € ανά παράβαση και αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου για διάστημα 6 μηνών. Σε κάθε περίπτωση υποτροπής εντός μιας τριετίας για την ίδια παράβαση, όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες εγγραφές στο Βιβλίο Κυρώσεων, το πρόστιμο τριπλασιάζεται. Η επιβολή του προστίμου δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

 

Επιπλέον, αφαιρείται το ναυτικό φυλλάδιο του πλοιάρχου ή ανακαλείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα αντίστοιχα για διάστημα 6 μηνών.

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5)α του άρθρου 34 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 320 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013).

 

2. Πριν εκδοθεί η απόφαση επιβολής του προστίμου, καλείται από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999)), το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η τέλεση της παράβασης για να εκφέρει τις απόψεις του.

 

3. Η απόφαση με την οποία επιβάλλεται το πρόστιμο υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του καθ' ύλην αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου. Για το παραδεκτό της άσκησης της προσφυγής απαιτείται η καταβολή ποσού ίσου με το 20% του επιβληθέντος προστίμου, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 75.000 €.

 

4. Το ένδικο βοήθημα της προηγούμενης παραγράφου εκδικάζεται, κατά προτίμηση, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσής του στη γραμματεία του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

 

Η συζήτηση επιτρέπεται να αναβληθεί, μία μόνο φορά, για σπουδαίο λόγο, σε δικάσιμο που δεν απέχει από την αρχική περισσότερο από έναν (1) μήνα.

 

5. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974)) και αποτελούν πόρο σε ποσοστό 50% του Ειδικού Λογαριασμού Πετρελαιοειδών του άρθρου 19, ο οποίος αποδίδεται σύμφωνα με όσα ορίζονται σε σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

6. Σε περίπτωση που κρίνεται σοβαρή η παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του ή υποτροπής, σύμφωνα με τα κριτήρια του εδαφίου β' της προηγούμενης παραγράφου 1, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου να αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η άδεια, να επιβάλλεται αντιστοίχως προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης και να διατάσσεται η προσωρινή ή οριστική σφράγισή της, που διενεργείται με τη συνδρομή της δικαστικής αρχής. Αν το ίδιο πρόσωπο έχει περισσότερες από μία Άδειες, η ανάκληση της μίας από αυτές, για τους παραπάνω λόγους, συνιστά λόγο ανάκλησης και των άλλων.

 

Η απόφαση της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας της εγκατάστασης κοινοποιείται στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, για την ενημέρωση των καταναλωτών με κατάλληλα μέσα.

 

7. α. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης διατάσσεται η προσωρινή σφράγιση της εγκατάστασης για χρονικό διάστημα από μία (1) εβδομάδα έως και έξι (6) μήνες, στις περιπτώσεις παραβάσεων καθ' υποτροπήν που αφορούν στον τύπο και στην ποιότητα των διακινούμενων προϊόντων, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/2005). Για τον καθορισμό της διάρκειας της προσωρινής σφράγισης λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η συχνότητα και η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτή και ο βαθμός υπαιτιότητας του παραβάτη. Για την αξιολόγηση της παράβασης ως καθ' υποτροπήν παραβατικής συμπεριφοράς, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες εγγραφές στο βιβλίο κυρώσεων. Η κατά τα ανωτέρω απόφαση προσωρινής σφράγισης δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζεται η διαδικασία και ο τρόπος προσωρινής σφράγισης των ανωτέρω εγκαταστάσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

β. Τα Κλιμάκια Ελέγχου και Διακίνησης Καυσίμων μπορούν, ανεξάρτητα από τη συχνότητα ή τη βαρύτητα της παράβασης, να προβαίνουν, με αιτιολογημένη απόφαση τους που λαμβάνεται επί τόπου, σε προσωρινή σφράγιση της εγκατάστασης όταν από την παράβαση δημιουργείται κίνδυνος για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής ή όταν η εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη από τις κείμενες διατάξεις άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Η απόφαση προσωρινής σφράγισης ανακαλείται όταν εκλείψουν οι λόγοι που την επέβαλαν. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία μετά τη σφράγιση των εγκαταστάσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του νόμου 3784/2009 (ΦΕΚ 137/Α/2009).

 

8. Η καταδίκη, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, φυσικών προσώπων που είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εκπροσωπούν εταιρεία κάτοχο άδειας ή που είναι τα ίδια κάτοχοι άδειας από τις προβλεπόμενες στο νόμο αυτόν, για οικονομικό έγκλημα σχετιζόμενο με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (ιδίως λαθρεμπορία, νοθεία, απάτη, αισχροκέρδεια, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, εκβίαση, δωροδοκία), όπως επίσης και για παράβαση του άρθρου 16, συνεπάγεται την υποχρεωτική αφαίρεση της σχετικής άδειας, την οριστική διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης και την οριστική σφράγισή της. Ομοίως, η πιο πάνω καταδίκη επιφέρει την οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, υπό τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου. Η αμετάκλητη καταδίκη για οικονομικό έγκλημα που δεν σχετίζεται με τις δραστηριότητες της επιχείρησης επιφέρει την έκπτωση του καταδικασθέντος από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας ή του εκπροσώπου της εταιρείας, αν πρόκειται για εταιρεία, και την αφαίρεση της άδειας, αν πρόκειται για τον κάτοχο αυτής.

 

9. Σε περίπτωση που τα αυτοκίνητα μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης αποτελούν το μέσο τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο διατάσσει τη δήμευσή τους, εκτός αν ο ιδιοκτήτης τους αποδείξει ότι δεν γνώριζε ή δεν όφειλε να γνωρίζει, εν όψει του είδους, του τρόπου και των λοιπών περιστάσεων τέλεσης της πράξης, το σκοπό χρησιμοποίησής τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.