Νόμος 3734/09 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002) εφαρμόζεται και για τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

 

2. α. Στο άρθρο 22 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971 (ΦΕΚ 245/Α/1971) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Είναι δυνατή η εγκατάσταση στα περίπτερα φωτοβολταϊκών συστημάτων κατάλληλου μεγέθους αποκλειστικά για την κάλυψη των ιδίων ενεργειακών τους αναγκών. Στην περίπτωση αυτή ο τύπος και οι διαστάσεις των περιπτέρων, οι κατασκευαστικές επεμβάσεις για την αύξηση των διαστάσεων υφιστάμενων περιπτέρων, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συλλεκτών στη στέγη και του συνοδευτικού εξοπλισμού εντός του περιπτέρου, καθώς και τη σχετική σήμανση ως ηλιακό περίπτερο καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.}

 

β. Η κοινή απόφαση που προβλέπεται στο σημείο α' εκδίδεται εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

3. Οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ, οι οποίες κατανεμήθηκαν για το έτος 2008 και δεν θα έχουν διατεθεί από τους δικαιούχους μέχρι και την 31-12-2008, διατίθενται εντός του έτους 2009 και μέχρι την εξάντλησή τους, εφαρμοζομένων των ισχυουσών συναφών διατάξεων των νόμων 3054/2002 και [Ν] 2960/2001 και των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων. Η ισχύς της διατάξεως του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 01-01-2009.

 

4. α. Στο άρθρο 4 του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8.α. Επιτρέπεται η επέκταση της εγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων, εγκατεστημένων στα όρια νομών, σε συνεχόμενα γήπεδα των όμορων νομών. Στην περίπτωση αυτή αδειοδοτούσα είναι η αρχή της υφιστάμενης εγκαταστάσεως, η οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τους τυχόν ειδικούς περιορισμούς ή όρους της περιοχής επέκτασης. Σε περίπτωση που η έκταση είναι δασικού χαρακτήρα, απαιτείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 56 του νόμου 998/1979 έγκριση επέμβασης.

 

β. Για την επέκταση από όμορο νομό στην περιοχή του Νομού Αττικής βιομηχανικών μονάδων, οι οποίες ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 17 του νόμου 3325/2005, απαιτείται να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής, τη συνδρομή των οποίων βεβαιώνουν οι αρμόδιες αρχές του νομού αυτού.

 

γ. Για τις επεκτάσεις του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 28 του νόμου 3325/2005. Με την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στη διάταξη αυτή καθορίζεται επιπλέον η χρήση του γηπέδου της επέκτασης της εγκατάστασης, εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για την επέκταση και λειτουργία της μονάδας και καθορίζονται οι υποχρεώσεις, οι περιορισμοί και οι λοιποί αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας της εγκαταστάσεως. Η περιοχή επέκτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του εμβαδού της έκτασης της κύριας εγκατάστασης.}

 

β. Οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 4 του νόμου 3325/2005 αναριθμούνται σε 9 και 10 αντιστοίχως.

 

5. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου, για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού, και των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων κανονιστικών αποφάσεων, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ.

 

Για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια, ιδίως, η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν, ο βαθμός υπαιτιότητας και η τυχόν υποτροπή του παραβάτη. Για την αξιολόγηση της παραβατικής συμπεριφοράς ως υποτροπής, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες εγγραφές στο Βιβλίο Κυρώσεων. Σε υποτροπή βρίσκεται όποιος μέσα σε τρία χρόνια από την έκδοση της απόφασης, με την οποία επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο ή άλλη κύρωση για κάποια από τις ανωτέρω παραβάσεις, τελεί νέα παράβαση.

 

β. Με απόφαση του ιδίου Υπουργού μπορούν να κατηγοριοποιούνται οι ανωτέρω παραβάσεις και να καθορίζονται η διαδικασία επιβολής και τα όρια του προστίμου κάθε κατηγορίας ή και κάθε επί μέρους παράβασης εντός των ορίων του πρώτου εδαφίου της παρούσας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα όρια αυτά.

 

γ. Για την ίδια παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο μόνο από ένα προς τούτο αρμόδιο όργανο κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τυχόν επιβολή δεύτερου προστίμου για την ίδια παράβαση δεν παράγει οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Η επιβολή του προστίμου δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

 

δ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε κάθε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος, μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειές της για το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, να δημοσιοποιεί δια του τύπου ή με άλλο πρόσφορο τρόπο τις κυρώσεις που επιβάλλονται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος.}

 

β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του νόμου 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/2005) καταργείται και η παράγραφος 5 αυτού αναριθμείται σε παράγραφο 4.

 

γ. Η παράγραφος 7 του άρθρου 22 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7.α. Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 και των αποφάσεων των Νομαρχών που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη πρόστιμο από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Το ως άνω πρόστιμο βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του [Π] Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του νομού όπου εδρεύει το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο αυτό επιβάλλεται. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται το ύψος του προστίμου της παραγράφου αυτής.

 

β. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994), όπως ισχύει, εφαρμόζονται και εν προκειμένω.}

 

6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 272/1976 (ΦΕΚ 70/Α/1976), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικώς για τις προσόδους του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους είναι δυνατόν, μέρος αυτών, μετά την αφαίρεση των δαπανών υλοποίησής τους, να διατίθεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, για τη διενέργεια ερευνητικών προγραμμάτων βασικής έρευνας, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς επίσης για τη χρηματοδότηση και άλλων δραστηριοτήτων ή υποχρεώσεων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, όπως εκείνων που προκύπτουν από ασφαλιστικές συμβάσεις, που δεν καλύπτονται από την κρατική επιχορήγηση του Τακτικού Προϋπολογισμού.}

 

7. Στο άρθρο 3 του Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, που κυρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και κύρωση του οργανισμού αυτού (ΦΕΚ 1411/Β/2001) προστίθεται τρίτη παράγραφος ως εξής:

 

{3. Το ίδρυμα για την εκπλήρωση των σκοπών του δύναται να επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης και τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.}

 

8. Η ισχύς των προσωρινών αδειών λειτουργίας που προβλέπονται στο άρθρο 10 του νόμου 3279/2004 (ΦΕΚ 205/Α/2004) παρατείνεται έως τις 10-09-2013.

 

9. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται θέση Εθνικού Συντονιστή για την Έρευνα και Τεχνολογία, με σκοπό την προώθηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής της Λισσαβόνας στα αντίστοιχα θέματα.

 

Ο Εθνικός Συντονιστής αποτελεί ανεξάρτητο, μονοπρόσωπο συμβουλευτικό όργανο, το οποίο υποδεικνύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και υπάγεται απευθείας σε αυτόν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Συντονιστή, το μισθολογικό του καθεστώς, τα απαραίτητα προσόντα διορισμού, η σύνθεση του γραφείου του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

10. Για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν για την αξιολόγηση των αιτήσεων που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 27Α, στη Γραμματεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, συνιστώνται είκοσι (20) θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέραν αυτών που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 37 του νόμου 3428/2005. Η διάρκεια των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να παραταθεί και λήγει αυτοδίκαια την 30-06-2010, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη πράξη. Η πρόσληψη στις θέσεις αυτές γίνεται από τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και για το προσλαμβανόμενο προσωπικό εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου 3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α/2004). Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των προηγούμενων διατάξεων βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται το τέλος για την έκδοση, τροποποίηση και μεταβίβαση των αδειών παραγωγής και αποφάσεων εξαίρεσης και τα ετήσια τέλη για τη χρήση των αδειών και των εξαιρέσεων αυτών.}

 

12. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα όργανα και εξειδικεύονται οι διαδικασίες σχεδιασμού, προγραμματισμού, διαχείρισης και ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007).

 

13. Το άρθρο 14 της υπουργικής απόφασης 91852/4359/09-12-1975 Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1510/Β/1975) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.