Νόμος 3054/02 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Άδειες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άσκηση των δραστηριοτήτων Διύλισης, Διάθεσης Βιοκαυσίμων, Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας, Μεταφοράς με Αγωγό πετρελαιοειδών προϊόντων και Εμφιάλωσης υγραερίων επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη άδεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α/2005).

 

2. Οι Άδειες Διύλισης, Διάθεσης Βιοκαυσίμων, Εμπορίας και Μεταφοράς με αγωγό αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προ ιόντων χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α/2005).

 

3. Οι Άδειες λιανικής Εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και εμφιάλωσης υγραερίων χορηγούνται από την αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

 

4. Στην άδεια πρέπει να αναφέρονται:

 

α. το αντικείμενό της,

 

β. η χρονική διάρκειά της,

 

γ. το πρόσωπο στο οποίο χορηγείται,

 

δ'. οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση της δραστηριότητας,

 

ε'. περιγραφή των αποθηκευτικών χώρων που χρησιμοποιούνται για την τήρηση των εμπορικών αποθεμάτων της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του παρόντος και των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης του άρθρου 12 του παρόντος, εφόσον έχει αυτή την υποχρέωση ο αδειοδοτούμενος,

 

στ. τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας,

 

ζ. τα τεχνικά στοιχεία του αγωγού και των συναφών εγκαταστάσεων, εφόσον πρόκειται για άδεια Μεταφοράς με Αγωγό αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων και το αντικείμενο της μεταφοράς,

 

η. Υποχρεώσεις τροφοδοσίας ορισμένων γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας, εφόσον συντρέχει περίπτωση επιβολής τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 80 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εκδίδεται ο Κανονισμός Αδειών που προβλέπεται στο άρθρο 14 του νόμου αυτού, με τον οποίο ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση κάθε κατηγορίας άδειας των επόμενων άρθρων και οι επί μέρους λεπτομέρειες.

 

6. Με την προϋπόθεση ότι πληρούνται χωριστά για κάθε άδεια οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται από το νόμο αυτόν και τον Κανονισμό Αδειών, ένα πρόσωπο μπορεί να λαμβάνει περισσότερες από μία Άδειες. Ειδικά, για τις άδειες εμπορίας του άρθρου 6, ένα πρόσωπο μπορεί να λαμβάνει περισσότερες από μία άδειες, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται ανά κατηγορία άδειας οι απαιτήσεις των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 και χωριστά για κάθε μία άδεια η απαίτηση του ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου ή της εγγυητικής επιστολής. Αν το ίδιο πρόσωπο κατέχει περισσότερες από μία Άδειες, υποχρεούται να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για κάθε δραστηριότητα για την οποία χορηγήθηκε άδεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 80 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

7. Η χορήγηση της άδειας άσκησης των δραστηριοτήτων Διύλισης, Διάθεσης Βιοκαυσίμων, Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας, Μεταφοράς με Αγωγό και Εμφιάλωσης υγραερίων δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να λαμβάνει άλλες Άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α/2005).

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών καθορίζονται λεπτομέρειες για την διακίνηση των πετρελαιοειδών προϊόντων από τους κατόχους αδειών του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Ι3 του άρθρου Ι του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

9. α. Κάθε Αδειοδοτούσα Αρχή τηρεί Μητρώο Αδειών, στο οποίο καταχωρούνται οι Άδειες που χορηγεί. Στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης τηρείται Εθνικό Μητρώο Αδειών πετρελαιοειδών προϊόντων στο οποίο καταχωρούνται όλες οι Άδειες, καθώς και οι μεταβολές αυτών, περιλαμβανομένων των αδειών του άρθρου 7 παράγραφος 3 και του άρθρου 9 του παρόντος. Οι κατά περίπτωση Αδειοδοτούσες Αρχές υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην ανωτέρω υπηρεσία, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση τους, τις Άδειες που χορηγούν, καθώς και τυχόν μεταβολές τους. Το Υπουργείο Ανάπτυξης τηρεί και ηλεκτρονικό Μητρώο Αδειών, το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του.

 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται ο τρόπος τήρησης του Εθνικού Μητρώου Αδειών πετρελαιοειδών προϊόντων, τα στοιχεία των αδειών που καταχωρούνται σε αυτό, τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 3784/2009 (ΦΕΚ 137/Α/2009).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.