Νόμος 3190/03 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή αγορανομική διάταξη καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την καθιέρωση του ειδικού σήματος.}

 

β. Στο τέλος του άρθρου 4 του νόμου 3054/2002 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 8 ως εξής:

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή αγορανομική διάταξη καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εν γένει διακίνηση των πετρελαιοειδών προϊόντων από τους κατόχους αδειών εμπορίας και λιανικής εμπορίας των άρθρων 6 και 7.}

 

2. Μετά το άρθρο 15 του νόμου 2955/2001 προστίθεται άρθρο 15Α ως εξής:

 

{Άρθρο 15Α

 

Παρατάσεις συμβάσεων, που έχουν καταρτισθεί μετά τον Απρίλιο του 2000, μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και προμηθευτών και μεταξύ Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και προμηθευτών με κοινή συμφωνία των μερών για την προμήθεια των ειδών ακτινογραφικών films, πλαστικών συριγγών μίας χρήσης με βελόνα και χωρίς βελόνα, φίλτρων αιμοκάθαρσης τεχνητού νεφρού, συστημάτων συλλογής αίματος, συσκευών χορήγησης μετάγγισης ορών, οστομικών υλικών και χειροκτίων (γαντιών) ιατρικών, θεωρούνται νόμιμες και η ισχύς τους λήγει την 31-12-2003.}

 

3.α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του άρθρου δεύτερου του νόμου [Ν] 3082/2002 (ΦΕΚ 316/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.}

 

β. Όπου στο άρθρο τέταρτο παράγραφος 1.α στο άρθρο πέμπτο παράγραφοι 7 και 11 και στο άρθρο δέκατο παράγραφος 8 του νόμου [Ν] 3082/2002 αναφέρεται ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, νοείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.

 

4.α. Στο νόμο [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

α) Οι περιπτώσεις α', β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 121 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας [ΕΟΚ] 1998/69/ΕΚ ή μεταγενέστερης:

 

Κυλινδρισμός κινητήρα

Ποσοστό τέλους

Μέχρι 900 κυβικά εκατοστά

5%

Από 901 - 1400 κυβικά εκατοστά

12%

Από 1401 - 1600 κυβικά εκατοστά

20%

Από 1601 - 1800 κυβικά εκατοστά

30%

Από 1801 - 2000 κυβικά εκατοστά

40%

Από 2001 κυβικά εκατοστά και πάνω

50%

 

β) Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας [ΕΟΚ] 1994/12/ΕΚ:

 

Κυλινδρισμός κινητήρα

Ποσοστό τέλους

Μέχρι 900 κυβικά εκατοστά

14%

Από 901 - 1400 κυβικά εκατοστά

27%

Από 1401 - 1600 κυβικά εκατοστά

45%

Από 1601 - 1800 κυβικά εκατοστά

56%

Από 1801 - 2000 κυβικά εκατοστά

83%

Από 2001 κυβικά εκατοστά και πάνω

142%

 

γ) Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Οδηγιών [ΕΟΚ] 1991/441/ΕΟΚ, [ΕΟΚ] 1989/458/ΕΟΚ και [ΕΟΚ] 1988/76/ΕΟΚ:

 

Κυλινδρισμός κινητήρα

Ποσοστό τέλους

Μέχρι 900 κυβικά εκατοστά

24%

Από 901 - 1400 κυβικά εκατοστά

49%

Από 1401 - 1600 κυβικά εκατοστά

95%

Από 1601 - 1800 κυβικά εκατοστά

129%

Από 1801 - 2000 κυβικά εκατοστά

216%

Από 2001 κυβικά εκατοστά και πάνω

334%

 

δ) Για αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας:

 

Κυλινδρισμός κινητήρα

Ποσοστό τέλους

Μέχρι 900 κυβικά εκατοστά

37%

Από 901 - 1400 κυβικά εκατοστά

66%

Από 1401 - 1600 κυβικά εκατοστά

128%

Από 1601 - 1800 κυβικά εκατοστά

148%

Από 1801 - 2000 κυβικά εκατοστά

266%

Από 2001 κυβικά εκατοστά και πάνω

346%

 

β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 124 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι μοτοσικλέτες κυλινδρισμού κινητήρα 126 κυβικών εκατοστών και πάνω, της δασμολογικής κλάσης 87.11 της συνδυασμένης ονοματολογίας, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης, ως ακολούθως:

 

Κυλινδρισμός κινητήρα

Ποσοστό τέλους

Από 126 - 249 κυβικά εκατοστά

2%

Από 250 - 900 κυβικά εκατοστά

7%

Από 901 - 1400 κυβικά εκατοστά

12%

Από 1401 - 1600 κυβικά εκατοστά

14%

Από 1601 - 1800 κυβικά εκατοστά

17%

Από 1801 κυβικά εκατοστά και πάνω

25%

}

 

β. Επιβατικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες για τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου είχαν κατατεθεί παραστατικά τελωνισμού και δεν έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης ή είχαν παραληφθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1477/1984 (ΦΕΚ 144/Α/1984) ή της παραγράφου 3 του άρθρου 133 του νόμου [Ν] 2960/2001 διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

 

Επιβατικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες για τα οποία έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης του τέλους ταξινόμησης, πλην όμως δεν έχουν ταξινομηθεί και πωληθεί από τις εμπορικές επιχειρήσεις μπορούν, με αίτησή τους, να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου με επαναϋπολογισμό του τέλους ταξινόμησης και συμψηφισμό του καταβληθέντος τέλους και επιστροφή της προκύπτουσας διαφοράς. Στη ρύθμιση αυτήν υπάγονται και τα παραπάνω οχήματα τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου είχαν τιμολογηθεί από τις εμπορικές επιχειρήσεις, πλην όμως για τη μεταβίβαση στον ιδιώτη δεν έχει γίνει θεώρηση του πιστοποιητικού ταξινόμησης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία για την καταβολή των οφειλόμενων τελών ή είχε γίνει η θεώρηση αυτή, αλλά τα οχήματα δεν είχαν τιμολογηθεί από τις εμπορικές επιχειρήσεις.

 

γ. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από 03-09-2003.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.