Νόμος 3057/02 - Άρθρο 77

Άρθρο 77


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 50 του νόμου 2725/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση δεν χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εάν δεν έχει υποβληθεί απολογισμός για προηγούμενες αντίστοιχες επιχορηγήσεις, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του παρόντος.

 

Σε κάθε περίπτωση, η κατ' έτος έκτακτη επιχορήγηση προς οποιονδήποτε αθλητικό φορέα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την αναλογούσα σ' αυτόν ετήσια τακτική επιχορήγηση.

 

Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού η έκτακτη επιχορήγηση μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο, σε περιπτώσεις αθλητικών έργων όπως και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης που οφείλονται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις εν όψει διοργάνωσης αγώνων με παγκόσμια, πανευρωπαϊκή ή γενικά μεγάλη σημασία.}

 

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 51 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{8. Ο κατά την παράγραφο 1 του παρόντος απολογισμός και ο ισολογισμός των αθλητικών ενώσεων καταρτίζονται και υποβάλλονται για έλεγχο στις οικείες ομοσπονδίες και των ομοσπονδιών στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους. Ειδικότερα οι ισολογισμοί των ομοσπονδιών δημοσιεύονται πριν από την υποβολή τους στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε μία ημερήσια αθλητική εφημερίδα. Η παράλειψη των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου συνεπάγεται την αναστολή καταβολής των επιχορηγήσεων για όσο χρόνο διαρκεί η παράλειψη αυτή.}

 

3. Στο άρθρο 52 του νόμου 2725/1999 διαγράφονται η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5.

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 52 του νόμου 2725/1999, που τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 2858/2000 (ΦΕΚ 247/Α/2000), τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, συγκροτείται και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενδεκαμελές Ελεγκτικό Συμβούλιο, με διετή θητεία, αποτελούμενο από οκτώ (8) μόνιμους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κατηγορίας, με ειδικές γνώσεις, ιδίως οικονομικής, νομικής, τεχνικής και αθλητικής κατεύθυνσης. Τα μέλη του Ελεγκτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικών φορέων (σωματείων, ενώσεων).}

 

5. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 52 του νόμου 2725/1999 τροποποιούνται ως εξής:

 

{3. Όλοι οι αθλητικοί φορείς του παρόντος νόμου υποχρεούνται να παρέχουν κάθε διευκόλυνση για έλεγχο των λογιστικών βιβλίων, των παραστατικών εγγράφων και κάθε άλλου στοιχείου, το οποίο θα ζητηθεί από το Ελεγκτικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης ή παρακώλυσης της διενέργειας ελέγχου, η οποία διαπιστώνεται με έκθεση του Ελεγκτικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Πολιτισμού με απόφασή του, που εκδίδεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αναστέλλει την καταβολή οποιασδήποτε επιχορήγησης προς τον συγκεκριμένο αθλητικό φορέα για ορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο (2) μηνών. Σε περίπτωση υποτροπής, το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών. Για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, το έργο του Ελεγκτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αφορά μόνον στα ποσά των επιχορηγήσεων που εδόθησαν σε αυτήν από δημόσιους φορείς.

 

Ο λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος για τους ίδιους πόρους της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας διενεργείται από αναγνωρισμένο ελεγκτικό οίκο ή σώμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που επιλέγεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ή άλλου, σύμφωνα με το καταστατικό της, οργάνου.

 

4. Ο έλεγχος διενεργείται τακτικά, μία φορά το χρόνο και έκτακτα, οποτεδήποτε, με εντολή του Υπουργού Πολιτισμού.}

 

6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 52 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{6. Το Ελεγκτικό Συμβούλιο, αν διαπιστωθεί παράβαση, έχει υποχρέωση να περιλάβει στην έκθεσή του τις κατά την κρίση του ενδεικνυόμενες ενέργειες για τις τυχόν διοικητικές, διαχειριστικές και ποινικές ευθύνες του ελεγχόμενου φορέα ή των μελών των οργάνων διοίκησής του.

 

Ο Υπουργός Πολιτισμού έχει την υποχρέωση, μέσα σε ένα μήνα, να διαβιβάσει την έκθεση του Ελεγκτικού Συμβουλίου στον αρμόδιο εισαγγελέα, εφόσον πιθανολογούνται ποινικές παραβάσεις.}

 

7. Στο άρθρο 52 του νόμου 2725/1999, προστίθεται παράγραφος 9, που έχει ως εξής:

 

{9. Σε δίκες κατά μελών του Ελεγκτικού Συμβουλίου που διώκονται γιατί ενήργησαν στο πλαίσιο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, μπορεί, μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, να παρίσταται για την υπεράσπισή τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων εκπρόσωπος του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Πολιτισμού ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.}

 

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 53 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτούνται οργανωτικές - εκτελεστικές επιτροπές, στις οποίες ανατίθεται η προετοιμασία, η οργάνωση και η διεξαγωγή αγώνων στη χώρα που έχουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή ή γενικά μεγάλη σημασία. Οι επιτροπές αυτές αμέσως μετά τη συγκρότησή τους, καταθέτουν προϋπολογισμό, ο οποίος ελέγχεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί εν όλω ή εν μέρει να τον τροποποιήσει Τα μέλη των επιτροπών αυτών μπορεί να αντικαθίστανται ελεύθερα χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Οι κανόνες λειτουργίας των επιτροπών αυτών, τα ειδικότερα καθήκοντα και κάθε συναφές θέμα καθορίζονται με την απόφαση συγκρότησής τους.}

 

9. Το άρθρο 55 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{Άρθρο 55: Κανονισμός προμηθειών

 

1. Η προμήθεια από αθλητικές ομοσπονδίες του πάσης φύσεως αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών, εάν η αξία τους υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, γίνεται ύστερα από διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται και να ορίζεται διαφορετικά για κάθε ομοσπονδία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της οικείας ομοσπονδίας.

 

2. Δεν επιτρέπεται μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος η κατάτμηση προμήθειας είδους υλικού, αγαθών και υπηρεσιών για αδικαιολόγητη αποφυγή διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού.

 

3. Με κανονισμό προμηθειών, που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας ομοσπονδίας και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ρυθμίζονται όλα όσα αφορούν τους όρους, τους τρόπους, τις διαδικασίες, τα όργανα, τη δημοσιότητα και γενικά κάθε ζήτημα και λεπτομέρεια που σχετίζεται με την προμήθεια αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών.

 

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η προμήθεια αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών, χωρίς τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού, ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της οικείας ομοσπονδίας στις εξής περιπτώσεις:

 

α) Για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, που οφείλονται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις.

β) Όταν αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν στην εγχώρια αγορά περισσότεροι του ενός προμηθευτές του είδους, του αγαθού ή της υπηρεσίας των οποίων η παροχή ζητείται.

γ) Για υπηρεσίες διαμονής και διατροφής αθλητικών αποστολών στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις προκηρύξεις των διοργανωτών των αγώνων.

δ) Σε περίπτωση αναζήτησης χορηγού ή χορηγών της ομοσπονδίας ή της πρόσληψης φυσικού ή νομικού προσώπου για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μάρκετινγκ.

 

Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ή η διενέργεια κλειστού διαγωνισμού.

 

5. Οι διαγωνισμοί για την προμήθεια αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών διενεργούνται από τριμελείς επιτροπές, που συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε ομοσπονδίας. Στις περιπτώσεις προμήθειας αθλητικού υλικού, αγαθών ή υπηρεσιών, προϋπολογιζόμενης αξίας άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ένα μέλος είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, ύστερα από αίτημα της οικείας ομοσπονδίας. Οι επιτροπές αποφαίνονται θετικά ή αρνητικά για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα της κατακύρωσης ή όχι του αποτελέσματος και τη δυνατότητα να αποφασίσει διαφορετικά με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από έκθεση του προβλεπόμενου στο άρθρο 52 του παρόντος νόμου Ελεγκτικού Συμβουλίου, μπορεί να μειώνεται ή να μην δίδεται επιχορήγηση σε ομοσπονδίες που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.}

 

10. Το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{Από την Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία και από το ποσό των επιχορηγήσεων που δικαιούνται να λάβουν από αυτήν οι παραπάνω ομάδες, παρακρατείται ποσό ανάλογο των ζημιών, το οποίο αποδίδεται στον ζημιωθέντα, βάσει των προσκομιζόμενων από αυτόν τιμολογίων πληρωμής, για αποκατάσταση των ζημιών, αφού προηγηθεί έκθεση πιστοποίησης και καταλογισμού της διοργανώτριας αρχής.}

 

11. Η παράγραφος 3 του άρθρου 131 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση κανονισμού πρωταθλήματος, καθώς και της προκήρυξής του, κατά το χρονικό διάστημα της διεξαγωγής του. Εάν γίνουν τροποποιήσεις σε άλλο διάστημα, αυτές ισχύουν από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, εκτός αν αφορούν μεταβολές των κατηγοριών του πρωταθλήματος και του αριθμού των προβιβαζόμενων ή υποβιβαζόμενων ομάδων, οπότε ισχύουν από τη μεθεπόμενη περίοδο.

 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται τροποποίηση κανονισμού πρωταθλήματος στο μεσοδιάστημα από τη λήξη ενός πρωταθλήματος ή πρωταθλημάτων και μέχρι την έναρξη του νέου, με άμεση ισχύ, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της οικείας ομοσπονδίας, για λόγους που αναφέρονται σε διεθνείς υποχρεωτικές αλλαγές των κανονισμών. Οι κανονισμοί αυτοί επικυρώνονται από την πρώτη, μετά την τροποποίηση, γενική συνέλευση της ομοσπονδίας.}

 

12. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 135 του νόμου 2725/1999 προστίθεται νέο εδάφιο β' ως εξής:

 

{Με τα αθλητικά σωματεία του παραπάνω εδαφίου εξομοιώνονται τα ιδρύματα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καλλιεργούσαν αθλήματα ή κλάδους άθλησης και είχαν εγγραφεί ως μέλη στην οικεία αθλητική ομοσπονδία. Τα παραπάνω νομικά πρόσωπα εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 7 και της παραγράφου 3 του άρθρου 135.}

 

13. Στο άρθρο 135 του νόμου 2725/1999 προστίθενται νέες παράγραφοι 22 και 23 ως εξής:

 

{22. Μέχρι τη λειτουργία της προβλεπόμενης από την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του παρόντος πενταμελούς επιτροπής, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, να συγκροτεί Επιτροπή Ισοτιμιών για την εξέταση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Η Επιτροπή Ισοτιμιών αποτελείται από πέντε (5) μέλη ως εξής:

 

α) Τον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ως Πρόεδρο.

β) Τον Διευθυντή προαγωγής Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

γ) Ένα μέλος Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

ε) Έναν (1) προπονητή κάτοχο διπλώματος της ανώτατης κατηγορίας του οικείου αθλήματος, οριζόμενο από την οικεία Ομοσπονδία Προπονητών ή τον αντιπροσωπευτικότερο Σύνδεσμο Προπονητών ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται η ανωτέρω Ομοσπονδία ή ο Σύνδεσμος Προπονητών, από έναν (1) προπονητή, κάτοχο διπλώματος της ανώτατης κατηγορίας του αθλήματος, οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας.

 

23. Μέχρι την ίδρυση και λειτουργία Εθνικής Σχολής Προπονητών από το Ελληνικό Κέντρο Αθλητικής, Έρευνας και Τεχνολογίας, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ελέγχει τα διπλώματα προπονητών ως προς τη νομιμότητά τους. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ορίζονται επίσης η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών, το πρόγραμμα και τα ελάχιστα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών Προπονητών.}

 

14. Η παράγραφος 5 του άρθρου 136 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{5. Οι άδειες άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή κάθε κατηγορίας που έχουν χορηγηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου α' της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του νόμου 2725/1999, οι πτυχιούχοι ΕΑΣΑ ή Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού χωρίς δίπλωμα

ειδικότητας μπορούν να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σε άθλημα που διδάχθηκαν, με την προϋπόθεση ότι ασκούσαν το επάγγελμα του προπονητή στο αντίστοιχο άθλημα για ένα χρόνο τουλάχιστον πριν από τη δημοσίευση του νόμου 2725/1999 σε αθλητική ομοσπονδία ή αθλητική ένωση ή αθλητικό σωματείο, που αποδεικνύεται με βεβαίωση αυτών. Για αθλήματα τα οποία τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού δεν χορηγούν αντίστοιχη ειδικότητα, άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή χορηγούνται σε πτυχιούχους Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, εφόσον έχουν διδαχθεί το σχετικό άθλημα ή έχουν εμπειρία σε αυτό, που βεβαιώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.}

 

15. Η παράγραφος 9 του άρθρου 136 του νόμου 2725/1999 καταργείται.

 

16. Αθλητής ατομικού ή ομαδικού αθλήματος η επίδοση του οποίου ή της ομάδας του εντάσσεται στα κριτήρια Α, Β, και Γ της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας (ΕΠΟΠ) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), τούτου αποδεικνυόμενου με επίσημη βεβαίωση της εν λόγω Επιτροπής, κατατασσόμενος στις τάξεις των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία, απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση βασικής εκπαίδευσης αμέσως μετά την κατάταξή του στο Κέντρο Εκπαίδευσης, αποσπώμενος στο ΑΚΕΔ/ΓΕΕΘΑ, χαρακτηριζόμενος αυτομάτως ως Επίλεκτος Αθλητής Προολυμπιακής Ομάδας. Το αυτό ισχύει και για όσους αθλητές κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία οπουδήποτε και για οσοδήποτε χρονικό διάστημα απομένει μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

 

17. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης αθλητής με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, που υπηρετεί στα Σώματα Ασφαλείας ή σε σχολές αυτών, μπορεί να αποσπάται στην Ομοσπονδία του μέχρι και τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

 

18. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού αθλητής με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, που υπηρετεί στο Δημόσιο ή σε δημόσιους οργανισμούς, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μπορεί να αποσπάται στην οικεία Ομοσπονδία μέχρι τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

 

19. Η Επιτροπή Ολυμπιακής Προετοιμασίας (ΕΠΟΠ) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής διαβιβάζει τη σχετική βεβαίωση στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών ή στη Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με αποφάσεις του Διοικητή ή του Γενικού Γραμματέα αντίστοιχα ο αθλητής χαρακτηρίζεται - αποχαρακτηρίζεται αμέσως ως Επίλεκτος Αθλητής Προολυμπιακής Ομάδας. Οι σχετικές αποφάσεις διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

20. Οι ως άνω ρυθμίσεις παύουν να ισχύουν από τη στιγμή κατά την οποία ο αθλητής για οποιονδήποτε λόγο δεν εντάσσεται στα κριτήρια Α, Β και Γ της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η Επιτροπή Ολυμπιακής Προετοιμασίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής οφείλει να γνωστοποιήσει το γεγονός του αποχαρακτηρισμού στο ΑΣΑΕΔ ή στη Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης εντός 48 ωρών από τον, για οποιονδήποτε λόγο, αποχαρακτηρισμό του αθλητή από την Ολυμπιακή Ομάδα του 2004.

 

21. Αθλητής με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο οποίος είναι μαθητής σε σχολείο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή φοιτητής σε ιδρύματα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας, μπορεί να συμμετέχει στις προβλεπόμενες από το νόμο εξετάσεις, προφορικές ή γραπτές, σε ημερομηνίες διαφορετικές από τις κάθε φορά οριζόμενες από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων ή τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, εάν κατά το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων συμμετέχει σε διεθνείς αγώνες - κριτήρια για τη συμμετοχή ή πρόκρισή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004.

 

22. Απόφοιτοι ενιαίου ελληνικού λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό, οι οποίοι φοίτησαν στις δύο τελευταίες τάξεις στο λύκειο του εξωτερικού ως μαθητές αθλητές, που συμμετείχαν σε στάδιο προετοιμασίας με την προολυμπιακή ομάδα της Ελλάδας σε προπονητικά κέντρα του εξωτερικού, μπορούν να ενταχθούν στην ειδική κατηγορία της υποπερίπτωσης ii' της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 2909/2001. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 22 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14)ε του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003).

 

23. Το προσωπικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης που έχει χαρακτηριστεί πλεονάζον, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 4 του νόμου 2725/1999 και υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, λόγω παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας μεταφοράς του σε άλλο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι προσωποπαγείς αυτές θέσεις καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του εν λόγω προσωπικού. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του παραπάνω προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υπολογίζεται για τη μισθολογική του κατάταξη.

 

24. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 17 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια, η ισχύς των οποίων ανατρέχει στο χρόνο έναρξης της ισχύος του νόμου 2947/2001:

 

{Η διαδικασία κινείται με την υποβολή σχετικής αίτησης από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ανεξάρτητα από το ποσοστό συμμετοχής του στο σύνολο των αξιώσεων κατά της εταιρείας. Η συμφωνία του Δημοσίου ως πιστωτή παρέχεται απευθείας από το νόμο αυτόν. Με τις υπουργικές αποφάσεις των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να εισάγονται αποκλίσεις από το νόμο 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), όπως αυτός ισχύει, προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός του παρόντος νόμου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.