Νόμος 3066/02 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Τροποποιήσεις του νόμου 2741/1999


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου στο άρθρο 1 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) αναφέρονται οι λέξεις νοούνται ή νοείται αντικαθίστανται αντιστοίχως από τις λέξεις θεωρούνται ή θεωρείται.

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως εργαστήρια τροφίμων θεωρούνται το Γενικό Χημείο του Κράτους, τα εργαστήρια του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και άλλα δημόσια εργαστήρια συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηρίων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και ιδιωτικά εργαστήρια διαπιστευμένα από τον αρμόδιο για τη διαπίστευση κρατικό φορέα. με βάση τα κριτήρια λειτουργίας των εργαστηρίων δοκιμών που προβλέπονται στην οδηγία [ΕΟΚ] 1993/99/ΕΟΚ, καθώς και στα πρόσθετα μέτρα, που αφορούν τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων, σε συμμόρφωση με την ως άνω οδηγία του Συμβουλίου της 29-10-1993 (ΦΕΚ 355/Β/2002).}

 

3. Η περίπτωση ι' της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου 2741/1999 αναριθμείται σε ι)α' και πριν από αυτή προστίθεται περίπτωση ι' που έχει ως εξής:

 

{ι) Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων μπορεί, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και του σκοπού λειτουργίας και αποστολής του, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να επιχορηγεί ή να συμμετέχει σε προγράμματα, ημερίδες, συνέδρια και γενικότερα εκδηλώσεις δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, επιστημονικών εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, σωματείων ή ενώσεων. Η επιχορήγηση αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ Δημοσίου ή τρίτων.}

 

4. Η περίπτωση α' της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Ετήσια επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.}

 

5. Η περίπτωση β' της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Ελληνικών ή Διεθνών Οργανισμών ή μη κερδοσκοπικών Οργανισμών ή από άλλες ερευνητικές δραστηριότητες.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου 2741/1999 προστίθεται περίπτωση στ' που έχει ως εξής:

 

{στ) Έσοδα από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων.}

 

7. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αποζημίωση που λαμβάνουν τα μέλη και ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του.}

 

8. Μετά την περίπτωση ι)β' της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του νόμου 2741/1999 προστίθεται περίπτωση ι)γ' που έχει ως εξής:

 

{ι)γ) Μέχρι τη σύσταση και συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων ασκεί όλες τις αρμοδιότητες αυτού.}

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του νόμου 2741/1999 προστίθεται εδάφιο ι)δ' που έχει ως εξής:

 

{ι)δ) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων α' έως γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, καθώς και όσες από αυτές που αναφέρονται στην περίπτωση στ' της ίδιας παραγράφου αφορούν στην προσαρμογή και συμμόρφωση προς οδηγίες, αποφάσεις, κανονισμούς και συστάσεις που εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσιεύονται με την έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος καθορίζει και το χρόνο έναρξης της ισχύος τους, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

10. Στο τέλος του άρθρου 2 του νόμου 2741/1999 προστίθεται παράγραφος 18, που έχει ως εξής:

 

{18. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.}

 

11. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 2741/1999 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Πολιτικής Ελέγχου Τροφίμων καταβάλλονται για τις μετακινήσεις τους μόνο τα προβλεπόμενα υπό των οικείων διατάξεων οδοιπορικά έξοδα, κατά περίπτωση λαμβανομένης υπόψη της χιλιομετρικής απόστασης και της με το προσφορότερο μέσο μετακίνησής τους.}

 

12. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του νόμου 2741/1999 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Η θητεία του συμβουλευτικού ως άνω οργάνου είναι τριετής. Χρέη γραμματέα ασκεί μόνιμος υπάλληλος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Ελέγχου Τροφίμων.}

 

13. Η παράγραφος 10 του άρθρου 3 του νόμου 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Στα μέλη και στον Γραμματέα του Επιστημονικού Συμβουλίου Ελέγχου Τροφίμων χορηγείται αποζημίωση, το ύφος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.}

 

14. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 2741/1999 προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής:

 

{Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων επιτρέπεται η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, μεταξύ Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για την εκπλήρωση του σκοπού του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, όπως ορίζεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Στις προγραμματικές συμβάσεις καθορίζονται το περιεχόμενο του προγράμματος, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, τα της χρηματοδότησης, ο χρόνος ισχύος της σύμβασης, η διαδικασία παρακολούθησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

15. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του νόμου 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων συνιστώνται πεντακόσιες τριάντα (530) θέσεις μόνιμου προσωπικού, σαράντα (40) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ των οποίων οι εννέα (9) θέσεις αποτελούν θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, μία (1) θέση νομικού συμβούλου και εννέα (9) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Η κατανομή του προσωπικού του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Μέχρι την κάλυψη μιας τουλάχιστον από τις θέσεις των δικηγόρων και πάντως όχι πέραν της 30-06-2003, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτει σε δικηγόρους τη διεκπεραίωση υποθέσεων και την παροχή νομικών συμβουλών, η δε αμοιβή των δικηγόρων αυτών καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων.}

 

16. Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 του νόμου 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Η πλήρωση των θέσεων μόνιμου προσωπικού γίνεται με διορισμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, καθώς και με μετάταξη προσωπικού δημοσίων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, α' και β' βαθμού, καθώς και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με το άρθρο 14 του νόμου 2190/1994 και ισχύει κάθε φορά. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται κατ' αρχήν με μετάταξη, κατόπιν προκήρυξης, από υπαλλήλους του Δημοσίου και λοιπών φορέων του προηγούμενου εδαφίου. Η επιλογή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων ή την οριζόμενη από αυτό Επιτροπή κατόπιν αξιολόγησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, καθώς και της εμπειρίας των ενδιαφερομένων, σε θέματα αρμοδιότητας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Οι μετατάξεις ενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόμου.

 

Η πλήρωση των θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γίνεται με πρόσληψη, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, καθώς και με μετάταξη προσωπικού με την ίδια σχέση εργασίας από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής ή από λοιπά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή ανώνυμες εταιρείες, των οποίων το 51% τουλάχιστον των μετοχών κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο, και ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Προκειμένου για προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή υπηρετούσε στον Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων στις 31-12-2001 με απόσπαση, η μετάταξη, ενεργούμενη μετά από αίτηση του προσωπικού αυτού, που υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορεί να γίνει και σε συνιστώμενες για το σκοπό αυτόν προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες με την ειδικότητά τους, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση του προσωπικού που τις κατέχει. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ή ανώνυμη εταιρεία, από το οποίο μετατάσσονται οι εν λόγω υπάλληλοι, αναγνωρίζεται για την ένταξή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της οικείας κατηγορίας, εφόσον έχει διανυθεί με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία μετατάσσονται. Για τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/1997).

 

Αποσπάσεις στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων από φορείς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής γίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόμου. Η Διάρκεια των αποσπάσεων αυτών είναι μέχρι τρία έτη και μπορεί να ανανεώνονται μέχρι μία ακόμη τριετία. Στους αποσπώμενους υπαλλήλους μπορούν να ανατίθενται και καθήκοντα προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και ο χρόνος της απόσπασής τους θεωρείται, ως προς όλες τις έννομες συνέπειες, ότι διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία αποσπάσθηκαν.}

 

17. Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 του νόμου 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Το από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999), όπως κάθε φορά ισχύουν, προβλεπόμενο ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών μετακινήσεων εκτός έδρας, μπορεί να αυξάνεται για τη Διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Διευθυντή) για το συντονισμό της λειτουργίας των περιφερειακών Διευθύνσεων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Κοινοτικών οργάνων, καθώς και για τους υπαλλήλους του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, εφόσον αποδεδειγμένα μετακινούνται εκτός έδρας για τις ανάγκες διενέργειας ελέγχου τροφίμων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.}

 

18. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Όλες οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της πρωτοβάθμιας και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες και συνδρομή στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων για την εκτέλεση του έργου του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Πρόνοιας και Γεωργίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες ως προς τη συνεργασία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων με τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές και λοιπούς φορείς, όπως λεπτομερώς καθορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, που εμπλέκονται στις ελεγκτικές και τις άλλες αρμοδιότητες του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.}

 

19. Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του νόμου 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Σε όποιον παράγει, επεξεργάζεται, παρασκευάζει, μεταποιεί, συσκευάζει, αποθηκεύει, συντηρεί ή διαθέτει για κατανάλωση τρόφιμα κατά παράβαση των προδιαγραφών, των προτύπων και των κανόνων που τίθενται από το νόμο ή με εξουσιοδότηση νόμου επιβάλλεται, πέραν τυχόν άλλων ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, πρόστιμο από 1.467,35 έως 146.735,14 ευρώ.

 

Για την επιβολή του προστίμου λαμβάνονται υπόψη το μέγεθος της επιχείρησης, ο αριθμός των απασχολουμένων σε αυτή, οι συνθήκες υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη και οι συνέπειες που έχει ή μπορούσε να έχει η παράβαση για το καταναλωτικό κοινό, καθώς και η τυχόν υποτροπή. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορούν, στο πλαίσιο που ορίζεται από την παράγραφο αυτή, να εξειδικεύονται κατηγορίες παραβάσεων και το πρόστιμο που αυτές επισύρουν.}

 

20. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 5 του νόμου 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

Ενιαίος Φορέα Ελέγχου Τροφίμων κατάσχει ακατάλληλο προς βρώση ή επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία τρόφιμα. Η κατάσχεση βασίζεται επί εκθέσεως του αρμόδιου κλιμακίου ελέγχου των επιθεωρητών του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, που πιστοποιεί την ακαταλληλότητα ή επικινδυνότητα των τροφίμων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης ρυθμίζονται επί μέρους ζητήματα σχετικά με την κατάσχεση τροφίμων, η δυνατότητα και διαδικασία υποβολής ένστασης από τις θιγόμενες επιχειρήσεις, καθώς και το αρμόδιο για την εξέτασή της όργανο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.