Νόμος 3513/06 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Τροποποιήσεις άλλων συνταξιοδοτικών διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του νόμου [Ν] 1813/1988 (ΦΕΚ 243/Α/1988) έχουν ανάλογη εφαρμογή και σε όσα από τα πρόσωπα της περίπτωσης α' της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1517/1985 (ΦΕΚ 25/Α/1985) εξήλθαν της Υπηρεσίας πριν από την 01-01-1985.

 

Η αναπροσαρμογή των συντάξεων των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου θα γίνει μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την 1η του επόμενου μήνα της ημερομηνίας δημοσίευσης του νόμου αυτού.

 

2. Στο τέλος του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992), προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

 

{6. Η παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν πραγματοποιείται, εφόσον ο στρατιωτικός υποβάλλει σχετική δήλωση στην Υπηρεσία του, οπότε και ο χρόνος υπηρεσίας από την ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω δήλωσης, δεν υπολογίζεται στο διπλάσιο ή στο τριπλάσιο, κατά περίπτωση.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2084/1992, όπως ισχύει, αντικαθίσταται από 01-01-2005, ως εξής:

 

{1. Το ποσό της σύνταξης, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού στους από ίδιο δικαίωμα συνταξιούχους δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 55 του [Π] Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.}

 

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2320/1995 (ΦΕΚ 133/Α/1995) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους Γενικούς Διευθυντές αποχωρούν από την Υπηρεσία βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 3260/2004.

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2703/1999 προστίθεται περίπτωση γ', ως εξής:

 

{γ. Το μη μόνιμο προσωπικό του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ που είχε αποχωρήσει από την Υπηρεσία πριν από την 31-05-1999 και είχε παράλληλα ασφάλιση στο Ταμείο Νομικών ή στο Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών, μπορεί να αναγνωρίσει στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον ασφαλιστικό χρόνο που διήνυσε στο καταργούμενο Ταμείο, με την προϋπόθεση ότι κατά την αποχώρησή του δεν επεστράφησαν οι εισφορές που κατέβαλλε στο Ταμείο αυτό.}

 

6. α. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 15 του άρθρου 3 του νόμου 3234/2004 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόσωπα των διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 4 του νόμου [Ν] 1897/1990 (ΦΕΚ 120/Α/1990) και 1, 2 και 3 του νόμου [Ν] 1977/1991 (ΦΕΚ 185/Α/1991).

 

β. Οι διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 2 του νόμου 3075/2002 καταργούνται.

 

γ. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόσωπα των άρθρων 1, 2 και 4 του νόμου [Ν] 1897/1990.

 

7. Οι συντάξεις των τέως Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών αναπροσαρμόζονται με βάση ποσοστό 93% των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του βαθμού Γενικού Διευθυντή Υπουργείου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

 

Η αναπροσαρμογή των συντάξεων αυτών θα γίνει οίκοθεν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την πρώτη του επόμενου μήνα της ημερομηνίας δημοσίευσης του νόμου αυτού.

 

8. α. Η σύνταξη των Καθηγητών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του νόμου [Ν] 1404/1983 καθώς και των Καθηγητών των πρώην Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως κλάδου 22, υπολογίζεται με βάση το μηνιαίο βασικό μισθό της βαθμίδας Καθηγητή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του νόμου 2916/2001, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

 

β. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους Καθηγητές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οι οποίοι μετά την ισχύ του νόμου 2916/2001 κατέλαβαν προσωποπαγείς θέσεις Αναπληρωτών Καθηγητών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του νόμου 2916/2001 και οι οποίοι αποχώρησαν από την Υπηρεσία πριν από την ισχύ του νόμου 3149/2003.

 

γ. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ανακαθορίζονται οίκοθεν από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την πρώτη του επόμενου μήνα της ημερομηνίας δημοσίευσης του νόμου αυτού.

 

9. Η σύνταξη των Ειδικών Παρέδρων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 468/1989 (ΦΕΚ 204/Α/1989) και της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του νόμου 2009/1992 (ΦΕΚ 18/Α/1992), που έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας πριν τη 10-06-2003, υπολογίζεται με βάση το μηνιαίο βασικό μισθό του βαθμού του Μονίμου Παρέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

 

Η αναπροσαρμογή των συντάξεων των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, θα γίνει μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την 1η του επόμενου μήνα της ημερομηνίας δημοσίευσης του νόμου αυτού.

 

10. Οι διατάξεις των περιπτώσεων λ)α' και μ)η' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του [Π] Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης μετά την 01-01-1993, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ΕΚ 1606/1998.

 

11. α. Ο υπολογισμός στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1 των νομοθετικών διαταγμάτων [Ν] 414/1974 (ΦΕΚ 138/Α/1974), [Ν] 142/1974 (ΦΕΚ 318/Α/1974) και [Ν] 179/1974 (ΦΕΚ 347/Α/1974) ισχύει και για υπηρεσία που έχει παρασχεθεί ή παρέχεται από 01-01-1993 και μετά.

 

β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν εφαρμογή και για όσους έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας μέχρι την ισχύ του νόμου αυτού και η αναπροσαρμογή των συντάξεών τους με βάση τις διατάξεις αυτές θα γίνει μετά από αίτησή τους, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την 1η του επόμενου της υποβολής της σχετικής αίτησης μήνα.

 

12. α. Οι πρόεδροι των Κοινοτήτων που συνενώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 818/1978 (ΦΕΚ 171/Α/1978) θεωρείται ότι εξαντλούν όλη τη θητεία, για την οποία εκλέχθηκαν, στο αξίωμα αυτό και ο χρόνος μέχρι τη λήξη της θητείας τους λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία προέδρου Κοινότητας και συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση δικαιώματος χορηγίας ή την αύξηση αυτής.

 

β. Η αναπροσαρμογή των συντάξεων των προσώπων της προηγούμενης παραγράφου θα γίνει από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επόμενου της ημερομηνίας ισχύος του νόμου αυτού μήνα.

 

13. Εισφορές για κύρια σύνταξη, που παρακρατήθηκαν εσφαλμένα υπέρ Δημοσίου, μεταφέρονται και αποδίδονται, χωρίς χρονικό περιορισμό, στον ασφαλιστικό φορέα για τον οποίο έπρεπε να έχουν παρακρατηθεί και ο χρόνος των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ότι διανύθηκε υπό το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του φορέα αυτού.

 

Τυχόν διαφορά, μεταξύ των εισφορών που παρακρατήθηκαν και αυτών που έπρεπε να παρακρατηθούν, υπολογίζεται από τον εκκαθαριστή αποδοχών και αποδίδεται στον οικείο φορέα.

 

14. α. Το μόνιμο προσωπικό της Αποστολικής Διακονίας, το οποίο υπαγόταν στο Ταμείο Ασφαλίσεως Κληρικών Ελλάδος κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 529/1977 (ΦΕΚ 29/Α/1977) και μετατάχθηκε σε κλάδους Συνεργατών Συνοδικών Επιτροπών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 του νόμου [Ν] 1400/1983 (ΦΕΚ 156/Α/1983) και 20 του νόμου [Ν] 1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α/1987) και το οποίο μετά τη μετάταξή του εξακολούθησε να καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις στο Ταμείο Ασφαλίσεως Κληρικών, μετά δε την κατάργηση των κλάδων σύνταξης και ασθενείας αυτού στο Δημόσιο, διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Ασφαλίσεως Κληρικών.

 

β. Το μόνιμο προσωπικό των Συνοδικών Επιτροπών που υπάγονταν στην Αποστολική Διακονία και ήταν ασφαλισμένο στο Ταμείο Ασφαλίσεως Κληρικών, κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 529/1977 και μετά την υπαγωγή των Συνοδικών Επιτροπών στην Ιερά Σύνοδο, εξακολούθησε να καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις στο Ταμείο Ασφαλίσεως Κληρικών, μετά δε την κατάργηση των κλάδων σύνταξης και ασθενείας αυτού στο Δημόσιο, διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Ασφαλίσεως Κληρικών.

 

γ. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού της μεν περίπτωσης α' από τη μετάταξή του, της δε περίπτωσης β' από της υπαγωγής των Συνοδικών Επιτροπών στην Ιερά Σύνοδο, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία που διανύθηκε στην Αποστολική Διακονία.

 

15. Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 118/2002 (ΦΕΚ 99/Α/2002) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000) που εξήλθαν της Υπηρεσίας μέχρι 31-01-2002.

 

Η αναπροσαρμογή των συντάξεων των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής θα γίνει μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την 1η του επόμενου μήνα της ημερομηνίας δημοσίευσης του νόμου αυτού.

 

16. Αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχουν αποστρατευθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού χωρίς να έχουν συμπληρώσει δεκαπενταετή πραγματική υπηρεσία, εφόσον ανακαλούνται στην ενέργεια, μπορούν με αίτησή τους να αναγνωρίσουν ως συντάξιμο από το Δημόσιο το χρόνο που μεσολάβησε από την αποστρατεία τους μέχρι την ανάκλησή τους στην ενέργεια, με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών από τους ίδιους.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι

 

17. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 3408/2005 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. α. Υπάλληλοι του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή των ανεξάρτητων αρχών ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, οι οποίοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε θέσεις Υπηρεσιών ή Φορέων που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν μέχρι τη μετάταξη ή μεταφορά τους, δύνανται, αντί της αυτοδίκαιης υπαγωγής τους στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης που διέπει το αντίστοιχο προσωπικό της νέας τους θέσης, να διατηρήσουν από την ημερομηνία της μετάταξης ή μεταφοράς τους το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς της θέσης από την οποία προέρχονται και όλη η εφεξής υπηρεσία τους στη νέα τους θέση θεωρείται ότι διανύεται στο καθεστώς αυτό. Η διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης ή μεταφοράς ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού καθεστώτος από τους υπαλλήλους του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με ανέκκλητη δήλωσή τους που υποβάλλεται στην Υπηρεσία ή το Φορέα στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται. Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης είναι τρεις (3) μήνες και αρχίζει για όσους μεν έχουν ήδη μεταταγεί ή μεταφερθεί, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, για όσους δε πρόκειται να μεταταγούν ή μεταφερθούν, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής πράξης μετάταξης ή μεταφοράς.

 

β. Η ασφαλιστική - συνταξιοδοτική τακτοποίηση του προσωπικού από την ημερομηνία μετάταξής του ή μεταφοράς του, όπου συντρέχει περίπτωση, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις οικείες διατάξεις του κάθε Φορέα.

 

γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης για την ασφάλιση του ανωτέρω προσωπικού καταβάλλονται του μεν εργοδότη από τις υπηρεσίες στις οποίες μετατάσσεται ή μεταφέρεται, του δε ασφαλισμένου από τον ίδιο.

 

δ. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2320/1995 έχουν εφαρμογή, όπου συντρέχει περίπτωση, και για το προσωπικό της παραγράφου αυτής.

 

ε. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για όσους έχουν μεταταγεί ή μεταφερθεί από την 01-01-2003 και μετά.}

 

18. Ο εκτός υπηρεσίας χρόνος λόγω αποτάξεως των προσώπων της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001), τα οποία μετά από επανάκριση με βάση τις διατάξεις αυτές επαναφέρθηκαν στην ενεργό υπηρεσία, λογίζεται συντάξιμος για κάθε συνέπεια, με την προϋπόθεση της καταβολής των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών.

 

19. α. Δικαίωμα μηνιαίας χορηγίας από το Δημόσιο αποκτούν και όσοι διετέλεσαν σε θέσεις Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων, εφόσον έχουν συνολική πραγματική υπηρεσία Δημάρχου, Προέδρου, δημοτικού και κοινοτικού Συμβούλου είκοσι (20) ετών, εκ των οποίων μία πλήρη τετραετία αιρετού Δημάρχου ή Προέδρου, και συμπληρωμένο το 65ο έτος της ηλικίας τους.

 

β. Για τον υπολογισμό της χορηγίας των ανωτέρω Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1205/1981 (ΦΕΚ 249/Α/1981).

 

γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα τα οποία πληρούσαν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης α' από την επομένη της δημοσίευσης του νόμου [Ν] 1205/1981 και μετά, τα δε οικονομικά αποτελέσματα εν προκειμένω αρχίζουν από την πρώτη του μήνα έκδοσης της πράξης συνταξιοδότησης.

 

20. α. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 99/1974 (ΦΕΚ 295/Α/1974), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για τους Βουλευτές οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και όσοι πάσχουν από υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, αρκεί η συμπλήρωση 2 πλήρων ετών συνεχούς ή διακεκομμένης βουλευτικής θητείας και η σύνταξή τους καταβάλλεται από της συμπληρώσεως του πεντηκοστού πέμπτου (55ου) έτους της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως του χρόνου που απέκτησαν τη βουλευτική τους ιδιότητα.}

 

β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόσωπα στα οποία έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, καθώς και για τις οικογένειες όσων από αυτούς έχουν πεθάνει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.