Νόμος 3103/03 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Ρύθμιση θεμάτων ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων Διαπιστεύσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής Εταιρεία) κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνει σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Χάρτη και τη Σύμβαση που υπογράφηκε την 05-09-1997 στη Λωζάνη μεταξύ της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων (ΕΟΑ) και του Δήμου Αθηναίων, προβαίνει στη διαπίστευση των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με την προετοιμασία, την υποστήριξη ή τη διεξαγωγή των ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004.

 

2. Η διαπίστευση συνεπάγεται την αναγνώριση και παροχή δικαιώματος ελεύθερης πρόσβασης σε συγκεκριμένους χώρους των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων στα πρόσωπα εκείνα τα οποία, με ορισμένη ιδιότητα, είναι επιφορτισμένα με την προετοιμασία, υποστήριξη και διεξαγωγή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων. Τα διαπιστευμένα πρόσωπα εφοδιάζονται από την Εταιρεία με ταυτότητα διαπίστευσης, η οποία ικανοποιεί τις προδιαγραφές ασφαλείας για τον έλεγχο της γνησιότητάς της και της προσήκουσας χρήσης της.

 

3. Η διαπίστευση για κάθε πρόσωπο χορηγείται μετά από γνώμη της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων (ΔΑΟΑ), του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία ερευνά την ύπαρξη σε βάρος του προσώπου στοιχείων που άπτονται θεμάτων δημόσιας τάξης και εθνικής ασφάλειας. Διαπίστευση δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί αν η γνώμη της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων είναι αρνητική.

 

4. Για το σκοπό αυτόν η Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων συνεργάζεται με τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες και έχει πρόσβαση στα αρχεία αστυνομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ποινικού μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και οποιασδήποτε άλλης κρατικής υπηρεσίας που τηρεί σχετικά στοιχεία.

 

5. Η γνώμη της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων για την παροχή διαπίστευσης είναι αρνητική εφόσον ο αιτών: α) έχει καταδικαστεί ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή εγκλημάτων κατά ξένων κρατών, κατά της πολιτειακής εξουσίας, επιβουλής της δημόσιας τάξης, κατά της προσωπικής ελευθερίας, κοινώς επικινδύνων εγκλημάτων, εγκλημάτων κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών και κοινωφελών εγκαταστάσεων, ανθρωποκτονίας εκτός της διαπραττόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, σωματικών βλαβών εκτός της διαπραττόμενης από αμέλεια, κλοπής, υπεξαίρεσης, ληστείας, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, εκβίασης, απάτης, παραβάσεων του νόμου περί πρόληψης και καταστολής της βίας στους αθλητικούς χώρους (νόμος [Ν] 1646/1986 (ΦΕΚ 138/Α/1986)), της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και περί όπλων και εκρηκτικών υλών, β) διώκεται με ένταλμα σύλληψης ή προσωρινής κράτησης, που εκκρεμεί σε βάρος του, γ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση ή στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων, δ) πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο ή είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, ε) υφίστανται σε βάρος του λόγοι εθνικής ασφάλειας ή σοβαροί λόγοι δημόσιας τάξης, στ) είναι καταχωρημένος στο Σύστημα Πληροφοριών Schengen, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 95 και 96 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Schengen, όπως αυτή κυρώθηκε με το νόμου [Ν] 2514/1997 (ΦΕΚ 140/Α/1997) ή στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών του άρθρου 49 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001).

 

6. Ειδικά για τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας η γνωμοδότηση είναι αρνητική μόνο εφόσον αυτά εμπίπτουν στις διατάξεις των περιπτώσεων ε και στ της προηγούμενης παραγράφου.

 

7. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ως μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας νοούνται τα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών, των εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών, οργανωτικών επιτροπών άλλων ολυμπιακών Αγώνων και όσοι προτείνονται από τις ως άνω οργανώσεις, καθώς και οι κάτοχοι των ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων και οι χορηγοί (Ολυμπιακοί και εθνικοί των Αγώνων.

 

8. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνάς της, η Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων διαβιβάζει στην Εταιρεία μόνο τη γνώμη της για την παροχή ή μη της διαπίστευσης στον αιτούντα, χωρίς να της γνωστοποιεί τους λόγους και τα ειδικότερα στοιχεία που την οδήγησαν σε αυτήν.

 

9. Ο ενδιαφερόμενος του οποίου το αίτημα για διαπίστευση απορρίφθηκε μπορεί, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης, να ζητήσει από την Εταιρεία την επανεξέτασή του εκθέτοντας και τους σχετικούς προς τούτο λόγους. Το αίτημα διαβιβάζεται άμεσα στη Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων στις περιπτώσεις που η απόρριψη στηρίχθηκε σε αρνητική γνώμη της Υπηρεσίας αυτής. Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων μετά την επανεξέταση του θέματος διαβιβάζει και πάλι τη γνώμη της στην Εταιρεία, η οποία αποφαίνεται οριστικά, ενημερώνοντας σχετικά τον ενδιαφερόμενο. Διαπίστευση δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί και σε αυτήν την περίπτωση αν η γνώμη της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων είναι αρνητική.

 

10. Η διαπίστευση ανακαλείται και αφαιρείται η ταυτότητα διαπίστευσης από την Εταιρεία όταν: α) δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις χορήγησης που προβλέπονται στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα, β) διαπιστώθηκε παραχώρηση της ταυτότητας διαπίστευση ς σε άλλο άτομο ή χρήση της ταυτότητας σε χώρο διαφορετικό από εκείνο για τον οποίο εκδόθηκε, γ) διαπιστώνεται αυθαίρετη απουσία του κατόχου από τα καθήκοντά του ή αντικανονική άσκησή τους και δ) ο κάτοχος προβαίνει σε ενέργειες που παρακωλύουν ή διαταράσσουν την ομαλή τέλεση των Αγώνων.

 

11. Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων που επεξεργάζεται για το σκοπό του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας προς τούτο όλα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του νόμου [Ν] 2472/1997 μέτρα. Τα δεδομένα που τηρούνται στη Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων κατά τα ανωτέρω δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό και καταστρέφονται με μέριμνα της Υπηρεσίας αυτής μετά την πάροδο τριμήνου από τη λήξη των Αγώνων.

 

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας καρτών διαπίστευσης της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, καθώς και η αποτύπωση στις κάρτες διαπίστευσης του αριθμού θεώρησης (Schengen VISA) για τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας για την περίοδο των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 8 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003).

 

13. (πρώην 12) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/2000), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Στην Υπηρεσία αυτή μπορεί να αποσπάται ή να διατίθεται προσωπικό από τους ενδιαφερόμενους φορείς, σύμφωνα με τις οργανικές τους διατάξεις, χωρίς περιορισμό ως προς τα χρονικά όρια, και να προσλαμβάνεται επιστημονικό ή άλλο ειδικό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου και με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων. Εάν οι οργανικές διατάξεις του εν λόγω φορέα δεν προβλέπουν ή δεν επιτρέπουν την κατά τα ανωτέρω απόσπαση ή διάθεση, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά παρέκκλιση των διατάξεων αυτών με κοινή απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Προϊσταμένου του οικείου φορέα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.