Νόμος 3207/03 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ρύθμιση θεμάτων της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β)β' της παραγράφου 2 του άρθρου 82 του νόμου 3057/2002, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 17 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Εκτός εάν πρόκειται για προσλήψεις στο πλαίσιο προγραμμάτων επιχορήγησης νέων θέσεων εργασίας από συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή οποιουσδήποτε άλλους φορείς σχετικά προγράμματα.}

 

2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β)β' της παραγράφου 2 του άρθρου 82 του νόμου 3057/2002, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 17 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η πρόσληψη του προσωπικού ενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την τακτική του σύνθεση, εκτός αν πρόκειται για πρόσληψη σε βαθμό Γενικού Διευθυντή, οπότε απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την ευρεία του σύνθεση.}

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ)γ' της παράγραφος 2 του άρθρου 82 του νόμου 3057/2002, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 17 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η ισχύς των προηγούμενων περιπτώσεων α)α' ως γ)γ' ανατρέχει στο χρόνο ίδρυσης της Εταιρείας.}

 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 31 του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999) δεν εφαρμόζονται για τους υπαλλήλους που συνάπτουν συμβάσεις εργασίας ή έργου με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, δυνάμενοι ελευθέρως να απασχολούνται παράλληλα με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτήν, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους, εφαρμοζόμενης δε της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος 186/1992.

 

5. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 του νόμου 2947/2001 η λέξη πέντε αντικαθίσταται από τη λέξη οκτώ.

 

6. Προστίθεται στο άρθρο 16 του νόμου 3103/2003, ως παράγραφος 12 με αναρίθμηση της παραγράφου 12 σε 13, που έχει ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας καρτών διαπίστευσης της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, καθώς και η αποτύπωση στις κάρτες διαπίστευσης του αριθμού θεώρησης (Schengen VISA) για τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας για την περίοδο των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων.}

 

7. Οι διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 2 του νόμου 3130/2003 εφαρμόζονται αναλόγως και για τις κοινοπραξίες του άρθρου 2 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος 186/1992 και του άρθρου 12 παράγραφος 12 του νόμου 3052/2002, οι οποίες έχουν ανακηρυχθεί ή θα ανακηρυχθούν Μεγάλοι Εθνικοί Χορηγοί, Επίσημοι Υποστηρικτές ή Επίσημοι Προμηθευτές, από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, για την εκτέλεση των χορηγικών προγραμμάτων προς την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 και μόνο για το σκοπό αυτόν. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από την 01-10-2000 και μετά.

 

8. α. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του νόμου 2725/1999, όπως αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του νόμου 2947/2001, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

i. Το δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως γ' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής είναι εννεαμελές και εκλέγεται από την Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και απαρτίζεται από προσωπικότητες του αθλητισμού και του πολιτισμού, αναγνωρισμένου κύρους.}

 

ii. Μετά το τρίτο εδάφιο της περιπτώσεως γ' προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το μέλος ή τα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την Ελλάδα είναι ex - officio μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.}

 

iii. Το τέταρτο εδάφιο της περιπτώσεως γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του νόμου 2725/1999, όπως αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του νόμου 2947/2001, διαγράφεται.

 

iv. Το πέμπτο εδάφιο της περιπτώσεως γ' διαγράφεται

 

β. Στο πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του νόμου 2725/1999, όπως αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του νόμου 2947/2001 οι λέξεις με την οποία γίνεται ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής διαγράφονται.

 

γ. Στο τέλος της περιπτώσεως ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του νόμου 2725/1999, όπως αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του νόμου 2947/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για όλες τις προσλήψεις προσωπικού που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση και στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 302/2003 (ΦΕΚ 257/A/2003) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1232/1982 (ΦΕΚ 22/A/1982) και οι σε εξουσιοδότηση αυτών διατάξεις της πράξης υπουργικού συμβουλίου [Π] 55/1998 (ΦΕΚ 252/A/1998), όπως έχουν τροποποιηθεί και εκάστοτε ισχύουν.}

 

δ. Στο τέλος της περιπτώσεως η' της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του νόμου 2725/1999, όπως αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του νόμου 2947/2001 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: {Από την ημερομηνία δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 302/2003 και μέχρι την 01-04-2004 η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία επικουρείται και υποστηρίζεται παραλλήλως διοικητικά και οικονομικά από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, προκειμένου να ασκεί τα καθήκοντά της και να προβεί στις αναγκαίες για την άσκηση αυτή διαδικασίες που προβλέπονται από το παραπάνω προεδρικό διάταγμα.}

 

9. Στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του νόμου 2912/2001 (ΦΕΚ 94/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 15 του άρθρου 82 του νόμου 3057/2002, ο αριθμός είκοσι (20) αντικαθίσταται από τον αριθμό τριάντα (30).

 

10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του νόμου 2833/2000 (ΦΕΚ 150/A/2000) τροποποιείται ως εξής:

 

{5. Με αποφάσεις των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας τάξης και, στην περίπτωση του στοιχείου β' που ακολουθεί, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν:

 

α. τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία πρόσληψης των εθελοντών, τα καθήκοντά τους, την εκπαίδευσή τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια,

 

β. τα καθήκοντα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων,

 

γ. τα καθήκοντα του προσωπικού των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας,

 

δ. τα προσόντα, τα κριτήρια, το όργανο και τη διαδικασία πρόσληψης του επιστημονικού και του ειδικού προσωπικού της Υπηρεσίας του παρόντος άρθρου, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και ο τρόπος απόλυσής τους.}

 

11. Στο άρθρο 2 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66/A/1998) προστίθεται παράγραφος 24 ως εξής:

 

{24. Η Εταιρεία δύναται να παραχωρεί τη χρήση ή να μεταβιβάζει την κυριότητα κινητών πραγμάτων προς το Ελληνικό Δημόσιο, με αντάλλαγμα. Το αντάλλαγμα προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οργάνου διοίκησης της Εταιρείας. Κινητά που έχουν αποκτηθεί με δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου μετά την εκπλήρωση του σκοπού τους παραδίδονται άνευ ανταλλάγματος στο Ελληνικό Δημόσιο. Με απόφαση των ιδίων Υπουργών επιτρέπεται να ανατίθεται η διοίκηση και διαχείριση των κινητών αυτών στην Εταιρεία Ολυμπιακά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία τα διαθέτει, χωρίς αντάλλαγμα, σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή τα διαχειρίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της περιπτώσεως β' της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου 3016/2002 (ΦΕΚ 110/A/2002).}

 

12.α. Στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που διατίθεται για εκτέλεση υπηρεσίας αρμοδιότητάς τους κατά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων ή σε επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας προς αντιμετώπιση άλλων έκτακτων ή σοβαρών καταστάσεων αστυνομικής ή πυροσβεστικής φύσεως παρέχεται, με δαπάνη του Δημοσίου, πλήρης διατροφή στις περιπτώσεις που το ως άνω προσωπικό μετακινείται εκτός έδρας της Υπηρεσίας του και διατροφή με πρόχειρο φαγητό στις λοιπές περιπτώσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις χορήγησης της διατροφής, το είδος της διατροφής, οι δικαιούχοι αυτής, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Κατ' εξαίρεση, στο προαναφερόμενο προσωπικό που διατίθεται για εκτέλεση υπηρεσίας κατά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων και δικαιούται διατροφής με πρόχειρο φαγητό, μπορεί να χορηγείται αντί του πρόχειρου φαγητού η αξία αυτού σε χρήμα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται το ύψος του αντιτίμου του πρόχειρου φαγητού, η διαδικασία χορήγησής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Το κατά τα ανωτέρω καταβαλλόμενο ποσό δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και κρατήσεις υπέρ τρίτων.

 

Ειδικότερα στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος αντί της χορήγησης πλήρους διατροφής δύναται να καταβάλλεται η αξία αυτής σε χρήμα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται το ύψος του αντιτίμου της δικαιούμενης πλήρους διατροφής, η διαδικασία και ο τρόπος χορήγησής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Το κατά τα ανωτέρω καταβαλλόμενο ποσό δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και κρατήσεις υπέρ τρίτων.

 

β.Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το χρονικό διάστημα από 01-07-2004 έως 30-09-2004, επιτρέπεται να διατίθεται για τη λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων περί ημερησίας ανάπαυσης, καθώς και του προβλεπόμενου κατά περίπτωση συνολικού αριθμού ωρών εργασίας και μέχρι 56 ώρες ανά εβδομάδα. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος επιτρέπεται να διατίθεται επίσης κατά παρέκκλιση των ως άνω ρυθμίσεων για την κάλυψη και των λοιπών υπηρεσιακών αναγκών. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται να αναστέλλεται και η χορήγηση κανονικών αδειών στο προσωπικό που αναφέρεται στην παρούσα περίπτωση με απόφαση του οικείου Υπουργού. Στο προσωπικό που διατίθεται για εκτέλεση υπηρεσίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα παραπάνω καταβάλλεται ειδική αποζημίωση, η οποία βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, κατά περίπτωση και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και κρατήσεις υπέρ τρίτων. Οι δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης και το ύψος αυτής κατά περίπτωση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας. Ειδικές διατάξεις που περιορίζουν τη διάθεση προσωπικού υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας δεν εφαρμόζονται κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου έως 30-09-2004.

 

γ. Για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών σε προσωπικό, εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων έτους 2004, επιτρέπεται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, για το διάστημα από 01-07-2004 μέχρι 01-09-2004, η πρόσληψη προσωπικού, το οποίο αποστρατεύτηκε από το Σώμα την τελευταία πενταετία, εφόσον υποβάλλει αίτηση και κατά την αποστρατεία έφερε βαθμό μέχρι και του Πυραγού. Στους προσλαμβανόμενους καταβάλλεται πέραν της δικαιούμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2592/1998, σύνταξης και ημερήσια αποζημίωση χωρίς να γεννάται περαιτέρω καμία αξίωση ούτε δικαίωμα για ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, υπηρεσιακά και λοιπά θέματα. Το ύψος της αποζημίωσης, καθώς και ο αριθμός των προσλαμβανόμενων, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα κριτήρια επιλογής, η διαδικασία πρόσληψης, η πειθαρχική σχέση, ο χρόνος εργασίας, τα καθήκοντα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

δ. Η προθεσμία και η άσκηση προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά αποφάσεων των Ανακριτικών Συμβουλίων, με τις οποίες επιβάλλεται στο πυροσβεστικό προσωπικό η ποινή της απόταξης ή της απόλυσης, δεν αναστέλλουν τις εκδιδόμενες σε εκτέλεση αυτών πράξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α/2004) και το άρθρο 6 του νόμου 3243/2004 (ΦΕΚ 103/Α/2004)

 

13. Αθλητές Ολυμπιακών αθλημάτων που έχουν συμπληρώσει πενταετή νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα κατά την τελευταία δωδεκαετία μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 58 έως και 62 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001), εφόσον κατά τα λοιπά έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν στην αντίστοιχη ελληνική εθνική ομάδα, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς του οικείου αθλήματος μετά από εισήγηση της οικείας εθνικής ομοσπονδίας και σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

 

14. Στο τέλος του άρθρου 56 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) προστίθεται νέα παράγραφος 11 ως εξής:

 

{11. Η παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε αθλητικά σωματεία ή η περαιτέρω εκχώρηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από την παραχώρηση αυτή δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου. Η διάταξη αυτή ισχύει από 01-01-2003.}

 

15.α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του νόμου 2725/1999 καταργείται και η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου αναριθμείται σε παράγραφο 3.

 

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του νόμου 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα.}

 

γ. Η παράγραφος 15 του άρθρου 135 του νόμου 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 20 του νόμου 2947/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{15. Τα τμήματα αμειβομένων πετοσφαιριστών Α1 και Α2 εθνικής κατηγορίας πετοσφαίρισης, που ιδρύθηκαν και λειτουργούν με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1958/1991, οφείλουν να μετατραπούν σε Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες μέσα σε προθεσμία που λήγει δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος της αγωνιστικής περιόδου 2007 - 2008. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, ο Υπουργός Πολιτισμού αποφασίζει, αν τα ανωτέρω πρωταθλήματα θα διεξάγονται αποκλειστικά με ομάδες Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες ή αποκλειστικά με ομάδες ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων.

 

Ειδικά για το πρωτάθλημα Α2 Εθνικής Κατηγορίας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί οποτεδήποτε να αποφασίσει τη διεξαγωγή του αποκλειστικά με ομάδες ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων.

 

Για τις αγωνιστικές περιόδους 2004 - 2005, 2005 - 2006 και 2006 - 2007 στα σωματεία που διατηρούν τμήματα αμειβομένων πετοσφαιριστών παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ετήσια επιχορήγηση ως ακολούθως:

 

α) κάθε τμήμα αμειβομένων πετοσφαιριστών Α1 εθνικής κατηγορίας πετοσφαίρισης επιχορηγείται με το ποσό των 103.000 ευρώ,

β) κάθε τμήμα αμειβομένων πετοσφαιριστών Α2 εθνικής κατηγορίας πετοσφαίρισης επιχορηγείται με το ποσό των 44.000 ευρώ.

 

Η επιχορήγηση αυτή προσαυξάνεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στην περίπτωση που το τμήμα αμειβομένων πετοσφαιριστών μετάσχει στην ημιτελική φάση επίσημης ευρωπαϊκής διοργάνωσης και διπλασιάζεται στην περίπτωση που το τμήμα αμειβομένων πετοσφαιριστών μετάσχει στην τελική φάση της. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται ανάλογα και στην προκειμένη περίπτωση.}

 

δ. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{β) η κατάκτηση 1ης έως και 8ης νίκης σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών γυναικών, εφήβων νεανίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες ή σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες.}

 

ε. Η υποπερίπτωση α' της παραγράφου 13 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999 καταργείται και οι περιπτώσεις β', γ', δ', ε', στ', ζ', η' και θ' της ίδιας παραγράφου αναριθμούνται σε α', β', γ', δ', ε', στ', ζ' και η' αντίστοιχα.

 

στ. Στην παράγραφο 19 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999 η φράση καθώς και των περιπτώσεων β' των παραγράφων 16 και 17 του άρθρου αυτού διαγράφεται.

 

ζ. Στο τέλος του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999, προστίθεται νέα παράγραφος 28 ως εξής:

 

{28. Στο συνοδό αθλητή των τυφλών Παραολυμπιονικών που αγωνίζονται μαζί όπου απαιτείται στο αγώνισμά τους και σημειώνουν διάκριση από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 χορηγείται το 30% της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον τυφλό παραολυμπιονίκη αθλητή.}

 

η. Το τέταρτο εδάφιο του στοιχείου Α' της παραγράφου 9 του άρθρου 29 του νόμου 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του νόμου 2947/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ολομέλεια της διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία αυτής, καθώς και τρία μέλη, που συγκροτούν επταμελή εκτελεστική επιτροπή, στην οποία εκπροσωπούνται όλες οι κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC).}

 

θ. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αθλητές με αναπηρίες επιτρέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα να διορίζονται και σε συνιστώμενες προσωρινές θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα.}

 

ι. Οι Έλληνες Παραολυμπιονίκες που υπηρετούν στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 2190/1994, κατατάσσονται στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους με τριακονταπενταετή υπηρεσία στο δημόσιο τομέα.

 

ι)α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του νόμου 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 77 του νόμου 3057/2002, μετά τη λέξη ανατίθεται προστίθενται οι λέξεις η διεκδίκηση και μετά τη λέξη αγώνων προστίθενται οι λέξεις συνεδρίων, συνόδων και Ολυμπιακών γεγονότων.

 

ι)β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του νόμου 2725/1999, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 77 του νόμου 3057/2002 και τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: {Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση της παρούσας παραγράφου και αφορούν συνέδρια, συνόδους ή Ολυμπιακά γεγονότα ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

ι)γ. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 41ΣΤ του νόμου 2725/1999, όπως ισχύει, μετά το νόμο 3057/2002, προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ) απευθύνει ατομικά ή ως μέλος ομάδας σε τρίτους εκφράσεις που προσβάλλουν την εθνική ταυτότητα των προσώπων αυτών ή είναι ρατσιστικού περιεχομένου ή προσβάλλει τον εθνικό ύμνο, τα ολυμπιακά σύμβολα ή τους ολυμπιακούς αγώνες.}

 

ι)δ. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 41Ζ του νόμου 2725/1999, όπως ισχύει μετά το νόμο 3057/2002, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση υποτροπής απαγορεύεται και η τηλεοπτική μετάδοση των συναντήσεων αυτών. Για τις μεταξύ του έχοντος τα δικαιώματα τηλεοπτικού σταθμού και του τιμωρηθέντος αθλητικού σωματείου ή Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών ή Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας σχέσεις η κατά τα προαναφερόμενα μη μετάδοση νοείται ως υπαίτια μερική αδυναμία παροχής.}

 

16. α. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 82 του νόμου 3057/2002 η φράση και η πριν από την καταβολή οποιουδήποτε ποσού επιδότησης σύναψη μισθώσεως των δωματίων με την οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 διαγράφεται.

 

β. Στο έβδομο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 82 του νόμου 3057/2002 οι λέξεις 28-02-2004 αντικαθίστανται από τις λέξεις 31-08-2004.

 

γ. Στο όγδοο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 82 του νόμου 3057/2002 οι λέξεις Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης αντικαθίστανται από τις λέξεις Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

δ. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 82 του νόμου 3057/2002 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 31-01-2004.}

 

ε. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 52 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003) η φράση υπό την προϋπόθεση ότι έχει συναφθεί σύμβαση μίσθωσης δωματίων με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 2004 διαγράφεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 8 του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004).

 

17. Οι οικοδομικές άδειες για την επισκευή, μετασκευή, επέκταση ή ανακαίνιση ξενοδοχείων που συμβάλλονται με φορείς του Δημοσίου για τις ανάγκες της Ολυμπιακής φιλοξενίας, εκδίδονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2730/1999, όπως ισχύει.

 

18. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 56Α του νόμου 2725/1999, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 3057/2002, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας συγκροτείται στην έδρα κάθε Νομού ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της Χώρας Επιτροπή με τοπική αρμοδιότητα στα όρια του αντίστοιχου Νομού ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και η οποία αποτελείται από:

 

i) έναν υπάλληλο της Περιφέρειας ή της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών και κατά προτίμηση με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου, ως Πρόεδρο,

ii) έναν ιατρό που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κατά προτίμηση με αθλητιατρική ειδικότητα ή εμπειρία,

iii) έναν εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής ή, κατά περίπτωση, του Λιμενικού Σώματος και

iv) έναν εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του νομού.

 

Για κάθε έλεγχο, η Επιτροπή συμπληρώνεται από έναν

 

1) εκπρόσωπο της διοίκησης της επιθεωρούμενης αθλητικής εγκατάστασης ή του φορέα στον οποίο αυτή ανήκει, έναν (1) εκπρόσωπο της αθλητικής Ομοσπονδίας του κατά περίπτωση αθλήματος και έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας επαγγελματικής ένωσης, όταν στην αθλητική εγκατάσταση διεξάγονται και αγώνες επαγγελματικών πρωταθλημάτων. Στην περίπτωση αθλητικής εγκατάστασης πολλαπλής χρήσης οι εκπρόσωποι των δύο τελευταίων φορέων προέρχονται από το άθλημα με τη μεγαλύτερη προσέλευση θεατών.}

 

β. Η παράγραφος 8 του άρθρου 56Α του νόμου 2725/1999, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 3057/2002, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{8. Ουδεμία αθλητική συνάντηση διεξάγεται χωρίς ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης να έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της συνάντησης. Η ως άνω άδεια χορηγείται, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1 και η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας. Για τα επαγγελματικά πρωταθλήματα, την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγούν οι αντίστοιχες διοργανώτριες επαγγελματικές ενώσεις, για τα ερασιτεχνικά εθνικά πρωταθλήματα, τους Πανελλήνιους Αγώνες, τα κύπελλα Ελλάδας, τις διεθνείς συναντήσεις και κάθε είδους αγώνες πανελλήνιου επιπέδου, την άδεια διεξαγωγής χορηγούν οι οικείες αθλητικές ομοσπονδίες και για τους λοιπούς αγώνες τοπικού επιπέδου, τις άδειες χορηγούν οι αντίστοιχες αθλητικές ενώσεις. Αντίγραφο της άδειάς διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.}

 

γ. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 μέχρι και 7 του άρθρου 56Α του νόμου 2725/1999 αρχίζει από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του ίδιου άρθρου. Μέχρι την έκδοση της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης ισχύουν οι τελευταίες εκδοθείσες άδειες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

δ. Η ισχύς της περιπτώσεως β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 2730/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 2947/2001, επεκτείνεται μέχρι τις 31-01-2004, στο δε πεδίο εφαρμογής της εντάσσονται και οι αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν χαρακτηριστεί με την ΕΥΔΕ/Φ.250/95/7771/12-11-2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού ως ολυμπιακά προπονητήρια, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν τους όρους δόμησης της περιοχής υποδοχής τους.

 

19. Η παράγραφος 1 του άρθρου 45 του νόμου 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και για τους διαιτητές ατομικών αθλημάτων, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών που χαρακτηρίζουν την κάθε αθλητική ομοσπονδία, ως προς την ιδιότητα των μελών των ομοσπονδιών και των οργάνων διαιτησίας.}

 

20. Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στις αθλητικές ομοσπονδίες και πλεονάζει επιτρέπεται, ύστερα από αίτησή του, να μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας σε άλλη ομοσπονδία ή στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τα στοιχεία του προσωπικού που ζητά να μεταφερθεί. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. ερευνά ποιοι φορείς έχουν ανάγκη το πλεονάζον προσωπικό και στη συνέχεια, με τη σύμφωνη γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των ομοσπονδιών και των φορέων υποδοχής, προβαίνει στη μεταφορά του προσωπικού αυτού, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του προσωπικού. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του παραπάνω προσωπικού υπολογίζεται για τη μισθολογική του κατάταξη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.