Νόμος 3103/03 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Πρόσληψη προσωπικού εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος επιτρέπεται κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της πράξης Υπουργικού  Συμβουλίου 33/2006, όπως ισχύει, να προσλαμβάνονται, κατ' έτος, για το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου έως και 31 Οκτωβρίου, πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα επαναπρόσληψης έως 5 συνεχείς αντιπυρικές περιόδους. Η διάρκεια της απασχόλησής τους δεν μπορεί να ξεπερνά τους 6 μήνες ετησίως. Οι ανάγκες αυτές πιστοποιούνται με πράξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία εκδίδεται τον Ιανουάριο κάθε έτους. Τα κριτήρια τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τη φύση του πυροσβεστικού έργου και η αξιολόγησή τους, τα ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων, η διαδικασία πρόσληψης και απόλυσής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών.

 

2. Οι Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι απασχολήθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά το έτος 2019, δύναται να προσληφθούν εκ νέου με την ίδια ειδικότητα για το έτος 2020, με δυνατότητα επαναπρόσληψης και για τα έτη 2021, 2022 και 2023, εφόσον επιθυμούν και διαθέτουν κατά τον χρόνο πρόσληψής τους σωματική και ψυχική υγεία και ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν. Οι προσλαμβανόμενοι με έτος αρχικής πρόσληψης το 2019, πριν την πρόσληψή τους, προσκομίζουν, κατ' έτος, δελτίο υγειονομικής εξέτασης και απαλλάσσονται από τις αθλητικές εξετάσεις.

 

Οι προσλαμβανόμενοι με έτος αρχικής πρόσληψης το 2003, εφόσον προσκομίσουν, κατ' έτος, βεβαίωση καλής κατάστασης της υγείας τους, απαλλάσσονται από τις σχετικές διαδικασίες πιστοποίησης αυτής, καθώς και από τις αθλητικές εξετάσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 36/2019 (ΦΕΚ 62/Α/2019), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.