Νόμος 3103/03 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αρμοδιότητες της Αστυνομίας που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3957/1959 (ΦΕΚ 131/Α/1959), όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 524/1978 (ΦΕΚ 112/Α/1978), μεταβιβάζονται στη Διεύθυνση Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

Τα τέλη εξελέγξεως που προβλέπονται από τις πιο πάνω διατάξεις κατατίθενται στον Ειδικό Λογαριασμό Μέτρων και Σταθμών του Υπουργείου Ανάπτυξης που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Τα συγκεντρούμενα χρηματικά ποσά στον Ειδικό αυτό Λογαριασμό διατίθενται ως εξής:

 

α) Ποσοστό πενήντα τοις εκατό των ετήσιων ποσών του Λογαριασμού μεταφέρονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης [Α] Φ2/919/2000 (ΦΕΚ 935/Β/2000), που εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2771/1999.

 

β) Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό των ετησίων εισπράξεων από τους ελέγχους Μέτρων και Σταθμών διατίθενται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών, στις κατά τόπους Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την αντιμετώπιση των εν γένει αναγκών των κλιμακίων ελέγχων.

 

γ) Το υπόλοιπο του λογαριασμού διατίθεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 2 εδάφιο δ' στοιχείο (2) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 524/1978 (ΦΕΚ 112/Α/1978).

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται το ύψος των τελών του Αρχικού και Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα που αφορά στη διαδικασία των ελέγχων αυτών.}

 

Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από 01-03-2003.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003).

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971 (ΦΕΚ 245/Α/1971), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του νόμου [Ν] 1043/1980 (ΦΕΚ 87/Α/1980), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η εκτέλεση των αποφάσεων επί των διαφορών της προηγούμενης παραγράφου ανατίθεται στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

3. Στο άρθρο 24 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 714/1970 (ΦΕΚ 238/Α/1970), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 παράγραφος 15 εδάφιο β του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000), προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζεται ο χρόνος ανάληψης από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των υπηρεσιών επί θεμάτων προστασίας της ασφάλειας, που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, στους αερολιμένες ευθύνης της. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να ανατίθενται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κατ' εξαίρεση και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Από τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι αρμοδιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος στους χώρους των αερολιμένων.}

 

4. Οι υπηρεσίες τροχαίας αστυνομίας σε οδούς, οι οποίες βάσει συμβάσεως με το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνονται από το φορέα εκμετάλλευσής τους, μπορεί να παρέχονται από την Ελληνική Αστυνομία, κατόπιν σχετικής συμβάσεως που καταρτίζεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και του πιο πάνω φορέα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.