Νόμος 3106/03 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την επωνυμία Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας, και έδρα την Αθήνα. Το Συμβούλιο αυτό υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 

2. Σκοπός του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας είναι η βοήθεια του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας στη χάραξη πολιτικών στον τομέα της Πρόνοιας. Ειδικότερα το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας:

 

α. Προωθεί το δημόσιο διάλογο για ζητήματα κοινωνικής φροντίδας.

 

β. Γνωμοδοτεί για κάθε θέμα πολιτικής που παραπέμπεται σε αυτό από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και εισηγείται μέτρα για την πραγματοποίηση των προγραμματικών στόχων στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας.

 

γ. Εισηγείται μέτρα και ενέργειες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τους φορείς κοινωνικής φροντίδας, το συντονισμό των σχετικών δράσεων και την τεκμηρίωσή τους.

 

δ. Γνωμοδοτεί στα αρμόδια όργανα, αναφορικά με τη χορήγηση της ειδικής πιστοποίησης που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 2646/1998, και το χαρακτηρισμό προγραμμάτων ως καινοτόμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.

 

ε. Εισηγείται στα αρμόδια όργανα αναφορικά με προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτών εθελοντών που πραγματοποιούνται από τις εθελοντικές οργανώσεις του άρθρου 12 του νόμου 2646/1998 και τα οποία είναι σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους των Εθνικών Προγραμμάτων.

 

στ. Γνωμοδοτεί στα αρμόδια όργανα για το περιεχόμενο των Εθνικών Προγραμμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 2646/1998 και για την ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ίδιου νόμου.

 

ζ. Μελετά, εκπονεί και εφαρμόζει εκπαιδευτικά προγράμματα στο χώρο της πρόνοιας.

 

η' Αναπτύσσει την επιστημονική έρευνα στο χώρο της πρόνοιας και εκτελεί ερευνητικά έργα, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της πολιτικής που καθορίζει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

θ) Τηρεί το Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών και το Εθνικό Μητρώο Αναδόχων Ανηλίκων και διαφυλάσσει τον απόρρητο χαρακτήρα τους. Με απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθορίζονται η διαδικασία και τα στοιχεία που εισάγονται στο Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών, ο τρόπος διασφάλισης του απόρρητου χαρακτήρα του και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο. Με όμοια απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζεται η διαδικασία και τα στοιχεία που εισάγονται στο Εθνικό Μητρώο Αναδόχων Ανηλίκων και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ι. Ασκεί τις αρμοδιότητες που ανήκαν στο Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας σχετικά με την ταπητουργία, κιλιμοποιία, εργαστήρια και γενικά τις υπηρεσίες οικοτεχνίας του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, μαζί με τα παραρτήματά τους σε όλη τη χώρα, που παρέμειναν στην αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1)γ του άρθρου 7 του νόμου 2646/1998.

 

ι)α) Αναλαμβάνει μελέτες αξιολόγησης, μετά από συνεργασία και με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πολιτικών, εθνικών προγραμμάτων και καινοτόμων προγραμμάτων.

 

ι)β) Διαχειρίζεται το 5 % του συνολικού ετήσιου καθαρού προϊόντος του κρατικού λαχείου κοινωνικής αντίληψης για την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 16 του νόμου 2646/1998.

 

ι)γ) Τηρεί Εθνικό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρίες που έχουν ανάγκη των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και διαφυλάσσει τον απόρρητο χαρακτήρα του. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθορίζονται η διαδικασία και τα στοιχεία που εισάγονται στο Εθνικό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και ο τρόπος διασφάλισης του απόρρητου χαρακτήρα του και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο.

 

ι)δ) Λειτουργεί, συντηρεί και αναπτύσσει τον Εθνικό Χάρτη Πρόνοιας.

 

ι)ε) Υποστηρίζει την ανάπτυξη, εφαρμογή και διάδοση καινοτόμων προγραμμάτων και καλών πρακτικών.

 

ι)στ) Προτείνει μέτρα για την υποστήριξη, επιστημονική εποπτεία και συντονισμό των φορέων κοινωνικής φροντίδας και δημιουργεί εργαλεία ηλεκτρονικής διασύνδεσης τους.

 

ι)ζ) Δημιουργεί εργαλεία ηλεκτρονικής διασύνδεσης φορέων που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων που εξυπηρετούνται από το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως άτομα με αναπηρία, παιδιά και ηλικιωμένοι.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2, 3 και 7 του άρθρου 38 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005).

 

3. Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από:

 

α) έναν Ψυχολόγο με εμπειρία στον τομέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

 

β) έναν Κοινωνιολόγο με εμπειρία στον τομέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

 

γ) έναν Ιατρό με εμπειρία στα άτομα με αναπηρία (Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες),

 

δ) έναν Ειδικό Πληροφορικής, εξειδικευμένο σε πληροφοριακά συστήματα κοινωνικής αλληλεγγύης,

 

ε) δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι ειδικός σε θέματα πιστοποιήσεων,

 

στ) έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων του Ινστιτούτου, ο οποίος εκλέγεται από το σύνολο των εργαζομένων στο Ινστιτούτο.

 

Τα μέλη των περιπτώσεων α' ως ε' ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσεις για την ανάδειξη του αιρετού εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005) και την παράγραφο 2 του άρθρου 44 του νόμου 3418/2005 (ΦΕΚ 287/Α/2005).

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και διορίζεται με τριετή θητεία. Με όμοια απόφαση ορίζονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του και μετά τη λήξη της θητείας του, μέχρι το διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και πάντως όχι πέραν των τριών μηνών. Οι εκπρόσωποι, με τους αναπληρωτές τους, προτείνονται από τους οικείους φορείς μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Αν κάποιος φορέας δεν ορίσει εμπρόθεσμα τον εκπρόσωπό του, αυτός ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

 

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας μπορούν να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, οι Πρόεδροι και οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και κάθε άλλου φορέα που είναι αρμόδιος για το συζητούμενο θέμα.

 

Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας καταβάλλονται αμοιβή και αποζημίωση για έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται αποζημίωση για τα μέλη και το γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

5. Πόροι του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας είναι:

 

α. Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.

β. Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

γ. Δωρεές, κληροδοτήματα και άλλες παροχές τρίτων.

δ. Έσοδα από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων.

ε. Κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητά του.

στ. Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ελληνικών ή διεθνών οργανισμών ή μη κερδοσκοπικών οργανισμών ή ερευνητικές δραστηριότητες.

 

6. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας εγγράφονται κάθε χρόνο πιστώσεις για τη μισθοδοσία του προσωπικού και για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας.

 

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας μπορεί να συγκροτεί πενταμελή Εκτελεστική Επιτροπή, που απαρτίζεται από:

 

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρο.

β. Τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Τρία μέλη που εκλέγονται, με τους αναπληρωτές τους, από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του, που δεν έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα, στην Εκτελεστική Επιτροπή. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύεται με τοιχοκόλλησή της στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας.

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή, για την προώθηση του έργου της και για την πραγματοποίηση των αποφάσεων της ολομέλειας, μπορεί να εισηγείται την κατάρτιση ειδικών επιτροπών, συμβουλίων και ομάδων εργασίας, που συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Με την απόφαση της συγκρότησης καθορίζονται το έργο της επιτροπής, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των μελών της, ο τρόπος λειτουργίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται με τοιχοκόλλησή της στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας.

 

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, καθορίζεται η διάρθρωση των υπηρεσιών του, συνιστώνται μέχρι τριάντα θέσεις μόνιμου ή και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, κατανέμονται οι οργανικές θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, και ορίζονται τα πρόσθετα προσόντα για την πλήρωση τους.

 

Το προσωπικό του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας, που υπηρετεί στις υπηρεσίες οικοτεχνίας και στη Διεύθυνση Ερευνών και Προγραμματισμού του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, διατηρεί τις θέσεις που κατέχει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι οποίες μετατρέπονται αυτοδικαίως σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις του νομικού προσώπου, που συνιστάται με το άρθρο αυτό. Το ανωτέρω προσωπικό αποτελεί αυτοδικαίως προσωπικό του νομικού αυτού προσώπου. Όσο από το προσωπικό αυτό διέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 7 του νόμου 2646/1998 και του άρθρου 20 του νόμου 2716/1999 εντάσσεται σε συνιστώμενες αυτοδικαίως μόνιμες θέσεις, με ενιαία διαβάθμιση, αντίστοιχης με τα προσόντα του κατηγορίας και κλάδου. Η δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 20 του νόμου 2716/1999 υποβάλλεται στο Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση αυτού του νόμου. Η ένταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 2716/1999. Οι θέσεις του λοιπού προσωπικού που δεν εντάσσεται σε μόνιμες θέσεις μετατρέπονται αυτοδικαίως σε οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχης ειδικότητας με τα προσόντα του προσωπικού που τις κατέχει.

 

Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε από το προσωπικό αυτό στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας και το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλα τα θέματα της προσωπικής του κατάστασης και τη μισθολογική του εξέλιξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 38 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005).

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθορίζονται η διαδικασία και τα στοιχεία που εισάγονται στο Εθνικό Μητρώο υιοθεσιών, ο τρόπος διασφάλισης του απόρρητου χαρακτήρα του και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

10. Το πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας με τα παραρτήματά του περιέρχεται στην αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας από την ημέρα κατάργησης του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας.

 

11. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, έχουν εφαρμογή για το προσωπικό του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας που προέρχεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας και απασχολείται στο πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

12. Μέχρι την έκδοση του οργανισμού του και τη στελέχωσή του, το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας υποστηρίζεται διοικητικά από τις αρμόδιες καθ' ύλην υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

 

13. Μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού του το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας, λειτουργεί με το προσωπικό το οποίο μεταφέρεται αυτοδικαίως σε αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 11 του άρθρου αυτού, καθώς και με το προσωπικό το οποίο θα μεταφερθεί ή θα μεταταγεί σε αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου αυτού. Στο προσωπικό αυτό ανατίθενται προσωρινά καθήκοντα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο Α3 του άρθρου 21 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003).

 

14. Από την ημέρα έναρξης της λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας ως αυτοτελούς Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου η κυριότητα επί του συνόλου της κινητής περιουσίας του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας, που χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες οι οποίες περιέρχονται στην αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, περιέρχεται στο νέο φορέα αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα.

 

Μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη της λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας ως αυτοτελούς Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών που κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου περιέρχονται στην κυριότητα του νομικού προσώπου. Η έκθεση απογραφής υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 προστέθηκε με την παράγραφο Α3 του άρθρου 21 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003).

 

15. Η περίπτωση θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 3106/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{θ. Τηρεί το Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών και το Εθνικό Μητρώο Αναδόχων γονέων και διαφυλάσσει τον απόρρητο χαρακτήρα τους.

 

Με απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας και Πρόνοιας, μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθορίζονται η διαδικασία και τα στοιχεία που εισάγονται στο Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών, ο τρόπος διασφάλισης του απόρρητου χαρακτήρα του και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο.

 

Με όμοια απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται η διαδικασία και τα στοιχεία που εισάγονται στο Εθνικό Μητρώο Αναδόχων γονέων και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 προστέθηκε με την παράγραφο Α3 του άρθρου 21 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003).

 

16. Μετά την κατάργηση του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου αυτού, το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας ορίζεται ως αρμόδιος φορέας για την είσπραξη οποιουδήποτε χρηματικού ποσού, που αφορά αποπληρωμές προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από κοινοτικούς πόρους, προγραμμάτων εκπαίδευσης με χρηματοδότηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση) ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της Διεύθυνσης Ερευνών και Προγραμματισμού του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 προστέθηκε με την παράγραφο Α3 του άρθρου 21 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003).

 

17. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Κεντρικής Επιτροπής Αποκατάστασης Απόρων Κορασίδων (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Αποκατάστασης Απόρων Κορασίδων), όπως ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις που κωδικοποιήθηκαν με το από [ΒΔ] 14/1959 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 75/Α/1959) και οι οποίες, μετά την κατάργησή της με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 572/1970 (ΦΕΚ 125/Α/1970), περιήλθαν στον Εθνικό οργανισμό Πρόνοιας, ως διάδοχό της, περιέρχονται στο Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας το οποίο ασκεί τα δικαιώματα και εκπληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 προστέθηκε με την παράγραφο Α3 του άρθρου 21 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003).

 

18. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης μπορεί, με απόφαση του, να αναθέτει ένα εξειδικευμένο ερευνητικό ή μελετητικό έργο σε άλλους ερευνητικούς ή μελετητικούς φορείς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία και οι λοιπές λεπτομέρειες τέτοιων αναθέσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 38 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005).

 

19. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης μπορεί να προσλαμβάνει, με σύμβαση έργου, εμπειρογνώμονες και ερευνητές για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών και μελετητικών έργων, τα οποία δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν από το προσωπικό του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης. Ο αριθμός των ερευνητών που μπορούν να απασχοληθούν, το ύψος της αμοιβής τους, καθώς και οι διαδικασίες και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την ανάθεση των έργων αυτών, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης. Για τις αμοιβές αυτές το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης δεν επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, μπορεί όμως να χρηματοδοτηθεί από κοινοτικά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο προϋποθέσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 38 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.