Νόμος 3106/03 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Μετάταξη και μεταφορά προσωπικού κεντρικών υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας καταργείται έξι μήνες μετά τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Το μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των Κεντρικών Υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας μετατάσσεται ή μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας, στην ίδια κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που έχει κατά τη δημοσίευση αυτού του νόμου, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας, στο Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας, στις μονάδες κοινωνικής φροντίδας των τριών Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας Αττικής και στις κεντρικές υπηρεσίες των τριών Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας Αττικής. Το ανωτέρω προσωπικό κατατάσσεται σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις και, αν δεν υπάρχουν, σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται αυτοδικαίως με την απόφαση της μετάταξης ή μεταφοράς.

 

Η μετάταξη ή μεταφορά και η κατάταξη του προσωπικού στις οικείες θέσεις γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες των φορέων υποδοχής, οι οποίες καθορίζονται μετά από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και, αν αυτά λείπουν ή δεν λειτουργούν, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου των φορέων αυτών.

 

Το προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, που προέρχεται από το Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ, τον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας και το Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως, και διέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 7 του νόμου 2646/1998 και του άρθρου 20 του νόμου 2716/1999, τη δήλωση επιλογής για ένταξη σε μόνιμη θέση δημοσίου δικαίου υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Η ένταξη σε μόνιμη θέση δημοσίου δικαίου και η κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 2716/1999. Αν δεν υπάρχει κενή θέση, η θέση που κατέχει ο υπάλληλος μετατρέπεται αυτοδικαίως σε προσωρινή προσωποπαγή θέση δημοσίου δικαίου, στην οποία αυτός εντάσσεται. Η θέση αυτή διαβαθμίζεται αυτοδικαίως από τον εισαγωγικό έως τον καταληκτικό ενιαίο βαθμό. Η απόφαση για ένταξη και κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο εκδίδεται από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης των ανωτέρω νομικών προσώπων. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στο προσωπικό που εντάσσεται σε μόνιμες θέσεις δημοσίου δικαίου.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ορίζονται οι φορείς στους οποίους ανατίθεται η αρμοδιότητα για τη διαφύλαξη του αρχείου του προσωπικού και του λοιπού αρχείου του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας (Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως και Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας) ως και η διαδικασία παράδοσης παραλαβής αυτών.

 

Με όμοια απόφαση ορίζονται επίσης οι φορείς στους οποίους ανατίθεται η αρμοδιότητα για τη διαφύλαξη του προνοιακού αρχείου του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας (ατομικοί φάκελοι παιδιών ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης, υιοθεσιών, ανάδοχων παιδιών, επιδοτούμενων σπουδαστών, επιδοτούμενων φυσικών οικογενειών κ.λ.π.).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο Α2)α του άρθρου 21 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003).

 

4. Η επιμέλεια και η γονική μέριμνα παιδιών που έχουν ανατεθεί στον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας, με δικαστικές αποφάσεις, ασκούνται, από την ημερομηνία κατάργησής του, από φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο Α2)α του άρθρου 21 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003).

 

5. Η αρμοδιότητα σε θέματα υιοθεσιών και αναδοχών, τα οποία παραμένουν σε εκκρεμότητα στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας μετά την, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου αυτού, κατάργησή του, ανατίθεται σε φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο Α2)α του άρθρου 21 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003).

 

6. Η εφαρμογή των προγραμμάτων κοινωνικού και προνοιακού χαρακτήρα του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας (Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως, Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας), στα πλαίσια του θεσμού των αναδόχων γονέων και της στήριξης γενικότερα των οικογενειών σε κρίση, συνεχίζεται από τις μονάδες κοινωνικής φροντίδας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο Α2)α του άρθρου 21 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003).

 

7. Είδη εξοπλισμού, μεταφορικά μέσα και κάθε είδος κινητών πραγμάτων, ως και ο μηχανολογικός εξοπλισμός της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας η κυριότητα των οποίων ανήκει στις Κεντρικές Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας ή χρησιμοποιούνται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Κέντρων Φροντίδας Οικογένειας που λειτουργούν στις έδρες των νομών και τα οποία μετά την κατάργηση του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας παραμένουν αδιάθετα, διατίθενται σε μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο Α2)α του άρθρου 21 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003).

 

8. Η κυριότητα της ακίνητης περιουσίας του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας, η οποία δεν μεταφέρεται με τις διατάξεις του νόμου αυτού σε άλλους φορείς, περιέρχεται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, με την επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Α2)α του άρθρου 21 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003).

 

9. Οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες επιτυχόντων για την πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως (αριθμοί προκηρύξεων 20/13Κ/2002 και 32/17Κ/2002) διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού αντίστοιχου κλάδου ή σε προσωποπαγείς θέσεις Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας, που συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η σχετική προθεσμία παρατείνεται επί έξι (6) μήνες.

 

Οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα επιτυχόντων της Προκήρυξης 2002 (άρθρο 3) της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 9 του νόμου 2643/1998 του Νομού Αττικής (αριθμός πρακτικού 509/03-06-2004 Συνεδρίασης της Επιτροπής του άρθρου 9 του νόμου 2643/1998) σύμφωνα με την Προκήρυξη 10/7Κ/2000 (ΦΕΚ 329/03-07-2000, Τεύχος Προκηρύξεων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού), διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού αντίστοιχου κλάδου ή σε προσωποπαγείς θέσεις των Διοικητικών Υγειονομικών Περιφερειών ή του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας που συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) και το άρθρο 2 του νόμου 3209/2003 (ΦΕΚ 304/Α/2003).

 

10. Το Ελληνικό Δημόσιο υπεισέρχεται ως ειδικός διάδοχος στις υποχρεώσεις των Κεντρικών Υπηρεσιών του καταργούμενου με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 3106/2003 Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας (Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως και Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας).

 

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπεισέρχεται ως ειδικός διάδοχος στα δικαιώματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του καταργούμενου με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 3106/2003 Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας (που είχε προέλθει από τη συνένωση Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως και Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας), συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς επί των εισιτηρίων των δημοσίων θεαμάτων, η οποία επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξεως Υπουργικού Συμβουλίου 1108 της 21-12-1948 (ΦΕΚ 322/Α/1948), που κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1620/1951 (ΦΕΚ 2/Α/1951). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την είσπραξη, διάθεση και κατανομή των πόρων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) και το άρθρο 2 του νόμου 3209/2003 (ΦΕΚ 304/Α/2003).

 

11. Το Ελληνικό Δημόσιο υπεισέρχεται ως ειδικός διάδοχος στις υποχρεώσεις των Κεντρικών Υπηρεσιών των Κέντρων Φροντίδας Οικογένειας του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3209/2003 (ΦΕΚ 304/Α/2003).

 

12. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας:

 

α. Συγκροτούνται ομάδες εργασίας για τη διαχειριστική τακτοποίηση και τη σύνταξη απογραφών και απολογισμών του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως και του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας.

 

β. Συγκροτούνται επιτροπές για την παραλαβή του έργου των ανωτέρω ομάδων.

 

γ. Καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για το έργο και τη λειτουργία των ανωτέρω επιτροπών και των ομάδων.

 

Στις ως άνω ομάδες και επιτροπές μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη και υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας δύναται να ορισθεί αποζημίωση στα μέλη των ανωτέρω ομάδων και επιτροπών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3209/2003 (ΦΕΚ 304/Α/2003).

 

13. Το χρονικό διάστημα από την κατάργηση του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας (Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως ΜΗΤΕΡΑ) μέχρι τη δημοσίευση των πράξεων υπηρεσιακής τακτοποίησης ή μετάταξης και ανάληψης υπηρεσίας όλου του προσωπικού του θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στους φορείς υποδοχής, που καταβάλλουν και τις αποδοχές του από την 01-09-2003. Το προσωπικό αυτό νομίμως εισέπραξε τις αποδοχές του από τους καταργούμενους φορείς μέχρι την 31-08-2003.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3209/2003 (ΦΕΚ 304/Α/2003).

 

14. Το χρονικό διάστημα από την κατάργηση του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας μέχρι τη δημοσίευση των διαπιστωτικών πράξεων για την τακτοποίηση όλου του προσωπικού των Ιατροκοινωνικών Κέντρων και των Παιδικών Πολυκλινικών του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως, που προβλέπονται στο άρθρο 9 του νόμου 3106/2003, θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού στους φορείς υποδοχής, από τους οποίους καταβάλλονται οι αποδοχές του από την 01-09-2003. Το προσωπικό αυτό νομίμως εισέπραξε τις αποδοχές του από τους καταργούμενους φορείς μέχρι την 31-08-2003.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 προστέθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3209/2003 (ΦΕΚ 304/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.