Νόμος 3106/03 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας, που έχει συσταθεί με το άρθρο 13 του νόμου 2646/1998 ως αποκεντρωμένη μονάδα του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας, μετατρέπεται σε αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την ίδια επωνυμία και με έδρα την Αθήνα. Υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005).

 

 

2. Η θεσμική αποστολή του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι:

 

α) η αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων κοινωνικής ανάγκης, κοινωνικού αποκλεισμού και κρίσεων, με την ανάπτυξη ποιοτικών, καινοτόμων και εξειδικευμένων δράσεων, τη διάχυση αυτών στο σύστημα κοινωνικής αλληλεγγύης, την ανάπτυξη δικτύων κοινωνικής προστασίας με τη συμμετοχή φορέων και ατόμων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και συμμετοχή σε σχετικά εθνικά και διεθνή δίκτυα κοινωνικών και επιστημονικών φορέων και συντονισμό του υφιστάμενου δικτύου παροχής υπηρεσιών,

 

β) η γνωμοδότηση για θέματα κοινωνικής πολιτικής που παραπέμπονται σε αυτό από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τους φορείς κοινωνικής φροντίδας.

 

Σκοπός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι η παροχή προστασίας και ψυχοκοινωνικής στήριξης, καθώς και ο συντονισμός του δικτύου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης σε άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες που περιέρχονται σε κατάσταση κοινωνικής ανάγκης ή απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Ως άτομα ή ομάδες που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό νοούνται οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και εν γένει αυτές που έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά και δυσκολεύονται ή αδυνατούν σε πολλά επίπεδα και σε διάφορους τομείς να έχουν ποιότητα ζωής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του νόμου 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/2018).

 

2Α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να ανατίθενται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρμοδιότητες συναφείς με το σκοπό του, ιδίως από καταργούμενους φορείς ή για νέες δράσεις κοινωνικής φροντίδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2Α προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010).

 

3. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, και αποτελείται από:

 

α) 5 καταξιωμένα και αναγνωρισμένα πρόσωπα που δύνανται να επιλέγονται ιδίως από τον χώρο της κοινωνικής φροντίδας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της διοίκησης, των μέσων ενημέρωσης και μπορούν με τις γνώσεις και την πείρα τους να συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών του,

 

β) 1 εκλεγμένο εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και

 

γ) 1 εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ), που προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που συγκροτήθηκε δυνάμει των υπ' αριθμόν 10878/2833/2016 (ΦΕΚ 307/ΥΟΔΔ/2016) και υπ' αριθμόν 17898/5662/2017 (ΦΕΚ 259/ΥΟΔΔ/2017) αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, παύει να ασκεί τις αρμοδιότητές του από τη δημοσίευση της απόφασης συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατ' εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του νόμου [Ν] 4659/2020 (ΦΕΚ 21/Α/2020).

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και διορίζεται με τριετή θητεία. Με την ίδια απόφαση, ο Υπουργός ορίζει δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Εθνικού Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία εκλογής του εκπροσώπου των εργαζομένων.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του και μετά τη λήξη της θητείας του, μέχρι το διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όχι όμως πέραν των τριών μηνών. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται αμοιβή και αποζημίωση για έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. Με όμοια απόφαση καθορίζεται αποζημίωση για τα μέλη και το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας.

 

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζεται ο οργανισμός του Εθνικού Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας Με τον οργανισμό ορίζεται η διάρθρωση των υπηρεσιών του, προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου αυτού, κατανέμονται οι θέσεις προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα και ορίζονται τα πρόσθετα προσόντα για την κατάληψή τους. Με τον οργανισμό του Εθνικού Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας μπορεί να συνιστώνται περιφερειακές υπηρεσίες και να ορίζονται η οργάνωση, η στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας τους.

 

Με τροποποίηση του Οργανισμού ορίζεται ιδίως η οργάνωση, στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας του Κοινωνικού Ξενώνα στον Καρέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011).

 

6. Το προσωπικό που διορίστηκε για κάλυψη αναγκών του Εθνικού Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 2646/1998 διατηρεί τις θέσεις που κατέχει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και οι οποίες μετατρέπονται αυτοδικαίως σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις του νομικού προσώπου του Εθνικού Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας Το προσωπικό αυτό αποτελεί αυτοδικαίως προσωπικό του νέου νομικού αυτού προσώπου. Για την αυτοδίκαιη αυτή μεταφορά θέσεων και κατάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Εθνικού Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

7. Πόροι του Εθνικού Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας είναι:

 

α) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.

β) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

γ) Δωρεές, κληροδοτήματα και άλλες παροχές τρίτων.

δ) Έσοδα από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων.

ε) Κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητά του.

στ) Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Ελληνικών ή Διεθνών Οργανισμών ή μη κερδοσκοπικών Οργανισμών ή από ερευνητικές δραστηριότητες.

 

8. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας εγγράφονται κάθε χρόνο πιστώσεις για τη μισθοδοσία του προσωπικού και την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του Εθνικού Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας.

 

9. Στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας συνιστώνται εκατό θέσεις μόνιμου προσωπικού, επιπλέον των θέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού. Με τον οργανισμό κατανέμονται οι θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο και βαθμό.

 

10. Η ημέρα έναρξης της λειτουργίας του Εθνικού Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας ως αυτοτελούς Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι τότε το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας εξακολουθεί να λειτουργεί ως αποκεντρωμένη μονάδα του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας Εάν η παραπάνω απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας δεν εκδοθεί μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας από την επομένη της λήξεως του εξαμήνου θα λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Μέχρι τη δημοσίευση του οργανισμού του το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας λειτουργεί με το υπάρχον προσωπικό, στο οποίο ανατίθενται προσωρινά καθήκοντα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

11. Από την ημέρα έναρξης της λειτουργίας του Εθνικού Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας ως αυτοτελούς Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας που χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας περιέρχεται στο νέο φορέα αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα.

 

Μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη της λειτουργίας του Εθνικού Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας ως αυτοτελούς Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που, κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, περιέρχονται στην κυριότητα του νομικού προσώπου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με πράξη του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Απόσπασμα της εγκεκριμένης εκθέσεως, που περιγράφει τα αποκτώμενα από το νομικό πρόσωπο ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.