Νόμος 3147/03 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 1 του νόμου [Ν] 2810/2000 (ΦΕΚ 61/Α/2000) προστίθεται παράγραφος 5, που έχει ως εξής:

 

{5. για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του Εμπορικού Δικαίου και του Αστικού Κώδικα.}

 

2. Στο άρθρο 2 του νόμου [Ν] 2810/2000 μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3, προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Στην επωνυμία της Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης, μπορεί να περιλαμβάνεται διακριτικός τίτλος.}

 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2810/2000 προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής:

 

{Η συνεταιριστική ιδιότητα αποκτάται από την ημερομηνία που λαμβάνεται η απόφαση για την αποδοχή της αίτησης εγγραφής και με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταβάλει τη συνεταιριστική μερίδα ή το ποσό που αντιστοιχεί στην πρώτη δόση, αν η καταβολή της συνεταιριστικής μερίδας προβλέπεται από το καταστατικό σε δόσεις. Τα ιδρυτικά μέλη αποκτούν τη συνεταιριστική ιδιότητα από την καταχώριση του καταστατικού στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών που τηρείται στο Ειρηνοδικείο, με την προϋπόθεση ότι κατέβαλαν τη συνεταιριστική μερίδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.}

 

4. Στο άρθρο 7 του νόμου [Ν] 2810/2000 προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής:

 

{3. Η εθελοντική εργασία που παρέχουν τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού προς το Συνεταιρισμό τους, ανάλογα με τις ανάγκες του, δεν θεωρείται ότι παρέχεται στα πλαίσια σχέσης εξαρτημένης εργασίας. Ο Συνεταιρισμός εκδίδει αποδείξεις δαπάνης για την καταβαλλόμενη αμοιβή της προσωπικής εργασίας που παρέχεται από τα μέλη του, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού που καταβάλλεται και εφόσον ο δικαιούχος δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία.}

 

5. Στο άρθρο 10 του νόμου [Ν] 2810/2000 προστίθεται παράγραφος 7, που έχει ως εξής:

 

{7. Σε συνεταιρισμούς που έχουν περισσότερα από 500 μέλη, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει γενική συνέλευση από αντιπροσώπους μέλη του συνεταιρισμού, που εκλέγονται από περιφερειακές (τοπικές, διαμερισματικές) συνελεύσεις, ανάλογα με τον αριθμό των συνεταίρων της περιφέρειας. Η περιφέρεια, ο αριθμός των αντιπροσώπων και η διάρκεια της θητείας τους, ο τρόπος άσκησης των αντιπροσωπευτικών τους καθηκόντων και ο τρόπος ανάκλησης τους καθορίζονται από το καταστατικό.}

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2810/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα, σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί τα παρόντα μέλη να είναι λιγότερα από τρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.}

 

7. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2810/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στις εκλογές των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων Συνεταιριστικών Οργανώσεων και της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, προεδρεύει της εφορευτικής επιτροπής δικαστικός λειτουργός που διορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας τους.}

 

8. Στο άρθρο 18 του νόμου [Ν] 2810/2000 προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής:

 

{4. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, υποχρεούνται να συντάσσουν τον ετήσιο ισολογισμό τους και το λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης εντός των προθεσμιών που καθορίζονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 17 έχουν υποχρέωση να δημοσιεύουν κατ' έτος τον ισολογισμό τους και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σε μια ημερήσια εφημερίδα η οποία εκδίδεται στο νομό που εδρεύει η Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση, μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της ετήσιας τακτικής γενικής Συνέλευσης, η οποία τα εγκρίνει.}

 

9. Το άρθρο 20 του νόμου [Ν] 2810/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 20: Τηρούμενα βιβλία

 

Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις τηρούν τα βιβλία που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και τα παρακάτω βιβλία θεωρημένα από το Ειρηνοδικείο της έδρας τους:

 

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών.

β) Βιβλίο Πρακτικών των γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από το καταστατικό.}

 

10. Στο άρθρο 21 του νόμου [Ν] 2810/2000:

 

α) Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Ο Υποθηκοφύλακας μετεγγράφει τα ακίνητα στη νέα Αγροτική Συνεταιριστική οργάνωση, που προέκυψε από τη συγχώνευση, σημειώνοντας σχετική πράξη στα βιβλία του ύστερα από αίτημα των αρμόδιων οργάνων της και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων από το Υποθηκοφυλακείο στοιχείων.}

 

β) Στην παράγραφο 11 προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής:

 

{Είναι δυνατή η εισφορά ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων λειτουργούσας Αγροτικής Συνεταιριστικής οργάνωσης, οποιασδήποτε βαθμίδας σε λειτουργούσα ή συνιστώμενη Συνεταιριστική Ανώνυμη Εταιρία ή Συνεταιριστική Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, με απόφαση της γενικής Συνέλευσης της Αγροτικής Συνεταιριστικής οργάνωσης, η οποία λαμβάνεται επίσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στις παραγράφους 3 και 2 των άρθρων 11 και 12 αντίστοιχα, όπως ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή και η εισφορά περιουσιακών στοιχείων για τα οποία δόθηκε επιχορήγηση από τους εκάστοτε ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους με την προβλεπόμενη από αυτούς διαδικασία. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 3 και 4, καθώς και της παραγράφου 11 περίπτωση iii υποπερίπτωση (α) εδάφιο 1, του άρθρου 11 του νόμου 2601/1998, δεν εφαρμόζονται και στην περίπτωση της μεταβίβασης πάγιων στοιχείων, για τα οποία δόθηκε επιχορήγηση από τον εν λόγω νόμο, η οποία γίνεται με την εισφορά ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων λειτουργούσας Αγροτικής Συνεταιριστικής οργάνωσης σε λειτουργούσα ή συνιστώμενη Συνεταιριστική Ανώνυμη Εταιρεία ή Συνεταιριστική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.}

 

γ) Προστίθεται παράγραφος 13, που έχει ως εξής:

 

{13. Οι διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 εφαρμόζονται συμπληρωματικά για θέματα που δεν ρυθμίζονται με το άρθρο αυτό. Οι διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων που ρυθμίζουν θέματα του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως.}

 

11. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 2810/2000 προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής:

 

{Το καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απόκτηση προαιρετικών μερίδων από τα μέλη της Ένωσης ή και από τρίτους. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να προβλέπει προνόμια υπέρ των προαιρετικών μερίδων. Οι προαιρετικές μερίδες δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου.}

 

12. Η παράγραφος 4 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 2810/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Το καταστατικό της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή και Πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών, οι οποίοι δεν μετέχουν σε Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών που είναι μέλος της, καθώς και Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, που ασχολούνται με τον ειδικό κλάδο παραγωγής ή το βασικό προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης.}

 

13. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 2810/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 27 και 28, όπως ισχύουν.}

 

14. Στο άρθρο 33 του νόμου [Ν] 2810/2000:

 

α) Στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών συμμετέχει επιπλέον αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων γεωργικών Οργανώσεων, που έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνον όταν συζητούνται θέματα εργατικά. Στα υπόλοιπα θέματα, καθώς και στα εργατικά θέματα που αφορούν την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, συμμετέχει άνευ ψήφου.}

 

β) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η ετήσια εισφορά των μελών της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών προς αυτήν, καθώς και κάθε αύξηση ή μείωση του ύψους της καθορίζεται με απόφαση της γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων των μελών της.}

 

15. Στην παράγραφο 15 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 2810/2000 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Τα ως άνω κίνητρα και απαλλαγές ισχύουν και στις περιπτώσεις εισφοράς ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων από λειτουργούσα Αγροτική Συνεταιριστική οργάνωση, οποιουδήποτε βαθμού σε λειτουργούσα ή συνιστώμενη Συνεταιριστική Ανώνυμη Εταιρία ή σε Συνεταιριστική Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης. Στις απαλλαγές αυτές δεν περιλαμβάνεται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002) μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στις Αγροτικές Συνεταιριστικές οργανώσεις, και στις Συνεταιριστικές Εταιρείες.}

 

16. Στο άρθρο 36 του νόμου [Ν] 2810/2000 προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής:

 

{3. Η ισχύς των προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται από την παράγραφο 1 αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.}

 

17. Το άρθρο 38 του νόμου [Ν] 2810/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 38: Προσωπικό Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών

 

1. Το προσωπικό των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων είναι:

 

α) Τακτικό, που διορίζεται σε θέσεις προβλεπόμενες από τον κανονισμό λειτουργίας τους και καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της οργάνωσης.

β) Με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, που καλύπτει ειδικές, έκτακτες, εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες της οργάνωσης.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γεωργίας ύστερα από γνώμη της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών και της Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων γεωργικών Οργανώσεων, ρυθμίζεται η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων όλων των βαθμίδων και της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών}

 

18. Το άρθρο 39 του νόμου [Ν] 2810/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 39:Ισχύς των άρθρων 31, 44 και 47 του νόμου [Ν] 2169/1993 (ΦΕΚ 149/Α/1993)

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 31, 44 και 47 του νόμου [Ν] 2169/1993, όπως ισχύει, εξακολουθούν να ισχύουν. Όπου στους αναφερόμενους στα, άρθρα αυτά ειδικούς νόμους γίνεται παραπομπή στην ισχύουσα νομοθεσία, εφαρμόζεται ο παρών, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

2. Οι διατάξεις των άρθρων 14, 16 και 17 του παρόντος όπως ισχύει, εφαρμόζονται και στις Αναγκαστικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 2169/1993.}

 

19. Μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του παρόντος εκδίδεται η υπουργική απόφαση που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 2810/2000, όπως αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφο 17 του παρόντος άρθρου. Με τη δημοσίευση της απόφασης αυτής παύει να ισχύει η 27346/1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Εργασίας (ΦΕΚ 700/Β/1990).

 

20. Τα Εποπτικά Συμβούλια, η λειτουργία των οποίων προβλέπεται από τους ειδικούς νόμους που ισχύουν για τις Αναγκαστικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 2169/1993, καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.