Νόμος 3147/03 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το άρθρο 10Α του νόμου [Ν] 1361/1983, που προστέθηκε με το άρθρο 38 του νόμου 2945/2001, προστίθεται άρθρο 10Β που έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 10Β: Ενώσεις Νέων Αγροτών

 

1. για τη σύσταση Ένωσης Νέων Αγροτών απαιτείται η σύμπραξη τριάντα τουλάχιστο νέων αγροτών ηλικίας μέχρι σαράντα ετών. Η περιφέρεια της Ένωσης Νέων Αγροτών, ορίζεται στο καταστατικό και περιλαμβάνει τα όρια ενός τουλάχιστον νομού.

 

2. Για την ίδρυση της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών απαιτείται η σύμπραξη δεκαπέντε τουλάχιστον Ενώσεων Νέων Αγροτών.

 

3. Οι σκοποί των Ενώσεων Νέων Αγροτών και της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών ορίζονται στα καταστατικά τους και είναι ιδίως:

 

α) Η συνεργασία με τις αντίστοιχες οργανώσεις νέων αγροτών και νέων της υπαίθρου των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

β) Η μελέτη και υποβολή προτάσεων στους κρατικούς φορείς τρόπων και μεθόδων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό όλων των κλάδων της αγροτικής οικονομίας.

 

γ) Η μελέτη των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών προβλημάτων που απασχολούν τους νέους αγρότες και η διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.

 

δ) Η επιδίωξη, διερεύνηση και κατοχύρωση οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των νέων αγροτών.

 

ε) Η διατύπωση προτάσεων και μέτρων που συμβάλλουν στην ανύψωση του οικονομικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των νέων αγροτών και των νέων της υπαίθρου.

 

στ) Η συνεργασία με τους φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με Συνεταιριστικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, για τη διαμόρφωση προτάσεων επίλυσης προβλημάτων αγροτών.

 

ζ) Η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και εντύπων για την προώθηση των σκοπών τους.

 

η) Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, συντονίζει και καθοδηγεί τη δράση των Ενώσεων Νέων Αγροτών, της χώρας και εκφράζει και προωθεί σε πανελλαδικό επίπεδο τους σκοπούς τους.

 

4. Οι Ενώσεις Νέων Αγροτών και η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών δεν υποκαθιστούν τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές οργανώσεις των αγροτών και τα μέλη τους μπορούν να είναι μέλη και άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

 

5. για θέματα που αφορούν τις Ενώσεις Νέων Αγροτών και την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών και δεν ρυθμίζονται ειδικά με το άρθρο αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.}

 

2. Εφόσον οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού Ενώσεις Νέων Αγροτών, και Πανελλήνιες Ενώσεις Νέων Αγροτών, επιθυμούν την υπαγωγή τους στις διατάξεις του, υποχρεούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο ετών, να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του νόμου [Ν] 1361/1983.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.