Νόμος 3147/03 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Αγροτικά μηχανήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του νόμου 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/1985) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, γεωργίας για τα Αγροτικά μηχανήματα ή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για τα μηχανήματα έργων, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αγροτικών μηχανημάτων ή μηχανημάτων έργων, οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας των συνεργείων επισκευής των οχημάτων αυτών, οι υπεύθυνοι των συνεργείων, η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα για την έκδοση των προβλεπόμενων αδειών, οι κυρώσεις για τους παραβάτες των σχετικών διατάξεων, καθώς και η λειτουργία των υφιστάμενων συνεργείων.

 

Με απόφαση του Υπουργού γεωργίας για τους τεχνίτες αγροτικών μηχανημάτων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για τους τεχνίτες μηχανημάτων έργων καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος και του πιστοποιητικού προϋπηρεσίας του τεχνίτη, η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτηση της άδειας και η εξεταστέα ύλη, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται για την έκδοσή της και το περιεχόμενό της, ο τύπος και το περιεχόμενο του βιβλίου που τηρούν τα συνεργεία και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

2. Στο άρθρο 7 του νόμου 1575/1985 προστίθενται παράγραφοι 5 και 6, που έχουν ως εξής:

 

{5. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλει το άρθρο αυτό αφορούν επίσης τους τεχνίτες και τα συνεργεία επισκευής αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων.

 

6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 2, 3 και 4 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα συνεργεία επισκευή, αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 4 του άρθρου 6 καθορίζονται οι αρμόδιες για τον έλεγχο των συνεργείων υπηρεσίες, καθώς επίσης το είδος και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 1575/1985 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στα συνεργεία αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων με τρόπο που καθορίζεται λεπτομερώς στα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 4 του άρθρου 6.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του νόμου 1575/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με τις κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τιμωρούνται και όσοι διαπράττουν τις παραβάσεις που περιγράφονται στις περιπτώσεις α, β και γ της ίδιας παραγράφου σχετικά με συνεργεία επισκευής αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων, καθώς και οι παραβάτες των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 6.}

 

5. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και γεωργίας ορίζονται παράβολα για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου γεωργίας, για την έγκριση τύπου των αγροτικών εγκαταστάσεων και της κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανημάτων. Τα ποσά των παραβόλων αυτών κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και Δασών στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονται τα παράβολα για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Υπηρεσίες Απογραφής Γεωργικών Μηχανημάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την έκδοση της έκθεσης δοκιμής λειτουργικότητας, άδειας οδήγησης ή πτυχίου χειριστή αγροτικού μηχανήματος και άδειας κυκλοφορίας αγροτικού μηχανήματος, της άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη και ίδρυσης συνεργείου αγροτικών μηχανημάτων, καθώς και για την ηλεκτροδότηση γεωργικών εγκαταστάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.