Νόμος 3153/03 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Υποθαλάσσια περιήγηση με υποβρύχιο σκάφος για αναψυχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Υποθαλάσσια περιήγηση με υποβρύχιο σκάφος για αναψυχή επιτρέπεται σε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή μετά από άδεια της κατά τόπο αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

 

Η περιοχή προσδιορίζεται στην άδεια.

 

2. Αίτηση για χορήγηση της άδειας μπορεί να υποβάλει όποιος:

 

α) δεν έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή στερητικής ή επικουρικής συμπαράστασης και δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα αποτελεί κώλυμα για διορισμό σε δημόσια θέση, ούτε είναι φυγόποινος ή φυγόδικος για τέτοιο αδίκημα,

 

β) είναι κύριος ή του έχει ανατεθεί από τον κύριο η εκμετάλλευση υποβρύχιου σκάφους, νηολογημένου στα ελληνικά νηολόγια ή στα νηολόγια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρει τη σημαία του, υπό τον όρο ότι το σκάφος αυτό πληροί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να εκτελεί θαλάσσιες ενδομεταφορές στο εν λόγω Κράτος - Μέλος.

 

3. Αίτηση μπορεί να υποβάλει και νομικό πρόσωπο, εφόσον στο καταστατικό του προβλέπεται ως σκοπός η άσκηση της δραστηριότητας της παραγράφου 1, συντρέχει η περίπτωση γ' και στο πρόσωπο του νόμιμου εκπροσώπου του συντρέχουν επίσης οι προϋποθέσεις των λοιπών περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου.

 

4. Δεν χορηγείται άδεια σε περιοχές:

 

α) πυκνής θαλάσσιας κυκλοφορίας,

 

β) αγκυροβολίας πλοίων ή πλωτών μέσων,

 

γ) διεξαγωγής γυμνασίων ή άλλων δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων,

 

δ) που απέχουν λιγότερο από 3 ναυτικά μίλια από παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων,

 

ε) που εκτελούνται έργα,

 

στ) μέσα ή γύρω από λιμάνια και

 

ζ) όπου η λιμενική αρχή επιβάλλει, με αιτιολογημένη απόφασή της, απαγορεύσεις για λόγους ασφάλειας πλοίων, προσώπων ή του ίδιου του υποβρυχίου σκάφους.

 

5. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να έχει καλύψει με ιδιωτική ασφάλιση φορέα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα τους κινδύνους της αστικής ευθύνης του ιδίου και των προστηθέντων του για θάνατο ή σωματικές βλάβες για καθέναν από τους επιβαίνοντες στο υποβρύχιο ή τρίτων. Το ασφαλιστικό ποσό για καθέναν από αυτούς είναι τουλάχιστον ίσο με αυτό που καθορίζει κάθε φορά με αποφάσεις του ο Υπουργός Ανάπτυξης κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 489/1976 (ΦΕΚ 331/Α/1976).

 

6. Το υποβρύχιο σκάφος εφοδιάζεται με ναυτολόγιο και στελεχώνεται με απογεγραμμένους ναυτικούς, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές. Οι ναυτικοί αυτοί ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου. Ο αριθμός του πληρώματος, τα προσόντα του πλοιάρχου και του πληρώματος, η πιστοποίησή τους και κάθε θέμα που αφορά στο προσωπικό και στη στελέχωση καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και αποτελούν όρους της άδειας λειτουργίας τους.

 

Για την έκδοση της απόφασης αυτής λαμβάνονται υπόψη και τυχόν σχετικές απαιτήσεις του κατασκευαστή του σκάφους.

 

7. Οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 187/1973, με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261/Α/1973) και των κανονιστικών διατάξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, που αφορούν σε επιβατηγά πλοία ίδιας χωρητικότητας, ισχύουν και για το υποβρύχιο σκάφος.

 

8. Στο υποβρύχιο σκάφος τοποθετείται σύστημα καταγραφής των βαθών, στα οποία διενεργούνται οι υποθαλάσσιοι πλόες, που αποκλείει οποιαδήποτε παρέμβαση τροποποίησης των στοιχείων που καταγράφει.

 

9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ορίζονται:

 

α) Οι απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας του υποβρύχιου σκάφους.

 

β) Οι επιθεωρήσεις και τα πιστοποιητικά ασφάλειας με τα οποία εφοδιάζεται αυτό.

 

γ) Οι φορείς διενέργειας των επιθεωρήσεων και έκδοσης των πιστοποιητικών ασφαλείας.

 

δ) Ο εξοπλισμός και οι περιορισμοί λειτουργίας του.

 

ε) Οι προϋποθέσεις κυκλοφορίας του ως πλοίου επιφάνειας και κάτω από αυτήν.

 

στ) Τα θέματα καταμέτρησής του.

 

ζ) Οι απαιτήσεις του συστήματος καταγραφής των βαθών της προηγούμενης παραγράφου.

 

η) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

10. Η άδεια ισχύει για δύο χρόνια και ανανεώνεται, για ίδιο χρονικό διάστημα, με την υποβολή σχετικής αίτησης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν τη λήξη της, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής της.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζονται οι υποχρεώσεις του κύριου ή εκμεταλλευτή του υποβρύχιου σκάφους, του πλοιάρχου και του πληρώματός του, καθώς και τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση και αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας.

 

11. Η άδεια ανακαλείται με αιτιολογημένη απόφαση της Λιμενικής Αρχής που τη χορήγησε, αν:

 

α) Εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις χορήγησής της.

 

β) Εντός έτους βεβαιωθούν περισσότερες από μια παραβάσεις για εκτέλεση υποβρύχιου πλου με ελλιπή ή αντικανονική σύνθεση πληρώματος ή πλου σε περιοχή διάφορη αυτής για την οποία χορηγήθηκε η άδεια ή παραλαβή και μεταφορά αριθμού επιβατών μεγαλύτερου του επιτρεπομένου.

 

γ) Εκτελεσθεί υποθαλάσσιος πλους σε βάθος θάλασσας μεγαλύτερο από αυτό που προβλέπεται από τα πιστοποιητικά ασφάλειας.

 

12. Στους παραβάτες του άρθρου αυτού επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις επί μέρους διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 και των κανονιστικών διατάξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.