Νόμος 3153/03 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Θέματα λιμενικής πολιτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{β) Οι δέκα Ανώνυμες Εταιρίες (Οργανισμοί Λιμένος), που συστάθηκαν με το άρθρο εικοστό πρώτο του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001), έχουν την ευθύνη κατασκευής, με Διευθύνουσα Υπηρεσία την Τεχνική τους Διεύθυνση ή Υπηρεσία και Προϊστάμενη Αρχή το Διοικητικό τους Συμβούλιο, όλων των λιμενικών έργων και έργων υποδομής και επιδομής εντός ζώνης λιμένα, εφόσον ο προϋπολογισμός τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000.000 ευρώ, πλέον της δαπάνης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Τα λιμενικά έργα και έργα υποδομής και επιδομής εντός ζώνης λιμένα, μη Εθνικού Επιπέδου, προϋπολογισμού άνω των 3.000.000 ευρώ, κατασκευάζονται κατά περίπτωση, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, της Περιφέρειας ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

δ) Τα έργα μη Εθνικού Επιπέδου εντός ζώνης λιμένα των Λιμενικών Ταμείων κατασκευάζονται κατά περίπτωση, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, της Περιφέρειας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, του Δήμου ή του Λιμενικού Ταμείου, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 3044/2002 προστίθεται περίπτωση στ' ως ακολούθως:

 

{στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των διοικητικών συμβουλίων των οργανισμών Λιμένων Ανωνύμων Εταιριών του νόμου [Ν] 2688/1999 (ΦΕΚ 40/Α/1999), καθώς και του άρθρου εικοστού πρώτου του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001), επιτρέπεται, για έργα που εκτελούνται στην περιοχή αρμοδιότητας των παραπάνω Οργανισμών, φορέας υλοποίησής τους να ορίζεται άλλος Οργανισμός Λιμένα Ανώνυμη Εταιρεία που συστάθηκε με τις προαναφερόμενες διατάξεις.}

 

3. Στο άρθρο δέκατο ένατο του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001) προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως ακολούθως:

 

{5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η αποζημίωση των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.