Νόμος 3166/03 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Στελέχωση των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό τοποθετούνται:

 

α) Υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Ακολούθων Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

 

β) Δημοσιογράφοι του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, οι οποίοι υπηρετούν άνω της διετίας στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

 

γ) Μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας των Κλάδων των Κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

 

δ) Επιτόπιο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 2328/1995,

 

ε) Δημοσιογράφοι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου άλλων Υπηρεσιών που υπηρετούν με απόσπαση στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, μπορεί να τοποθετούνται σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας μετά τη συμπλήρωση δύο τουλάχιστον ετών υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία.

 

2. Το προσωπικό των περιπτώσεων β' και ε' που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γνωρίζει άριστα, και το προσωπικό της περίπτωσης γ' πολύ καλά, την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα ή τη γλώσσα της χώρας διαπίστευσης. Η γνώση των παραπάνω γλωσσών αποδεικνύεται με διπλώματα γλωσσομάθειας, όπως ορίζονται από τις οικείες διατάξεις. Αν ελλείπουν τίτλοι γλωσσομάθειας, η γνώση της ξένης γλώσσας διαπιστώνεται κατόπιν γραπτής και προφορικής εξέτασης των υποψηφίων από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας μόνιμους ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι γνωρίζουν άριστα την αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

 

Η συμμετοχή του ανωτέρω προσωπικού σε επιμορφωτικά σεμινάρια συνεκτιμάται για την τοποθέτησή του σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας.

 

Η ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και πρόσβασης στο διαδίκτυο είναι απαραίτητη για όλες τις κατηγορίες του προσωπικού, που στελεχώνει τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας. Η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και πρόσβασης στο διαδίκτυο αποδεικνύεται από τη συμμετοχή των υπαλλήλων σε σεμινάρια πληροφορικής ή από την προϋπηρεσία τους.

 

3. Στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας είναι δυνατή η άμισθη απασχόληση, για πρακτική εκπαίδευση, σπουδαστών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή σχολών δημοσιογραφίας της χώρας της έδρας του Γραφείου Τύπου, κατά προτίμηση ελληνικής καταγωγής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.