Νόμος 3166/03 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Ακολούθων Επικοινωνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Ακολούθων Επικοινωνίας στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

 

2. Η μετάθεση των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Ακολούθων Επικοινωνίας, που υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, πραγματοποιείται εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία στο ίδιο Γραφείο. Η μετάθεση υπαλλήλου μπορεί να γίνει και πριν από την παρέλευση της διετίας είτε ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, είτε για υπηρεσιακές ανάγκες, είτε εάν έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα. Ανώτατο όριο συνεχούς παραμονής στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ορίζεται η εξαετία. Η συνολική υπηρεσία στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα δέκα έτη, στο σύνολο της υπηρεσίας του υπαλλήλου στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

 

3. οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Ακολούθων Επικοινωνίας, που υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, μετατίθενται υποχρεωτικά στην Κεντρική Υπηρεσία, όταν συμπληρώσουν δεκαετή συνεχή υπηρεσία στο εξωτερικό.

 

Νέα μετάθεση ή απόσπαση σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας δεν επιτρέπεται προ της παρέλευσης τουλάχιστον δύο (2) ετών υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7)α του άρθρου 11 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006).

 

4. Κατά τη διενέργεια των μεταθέσεων των υπαλλήλων στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, η Υπηρεσία μεριμνά, ώστε να διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η εναλλαγή του προσωπικού. Κατά τη διαμόρφωση της πρότασης για τις μεταθέσεις, η αρμόδια Διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού, λαμβάνεται υπόψη:

 

α) τις υπηρεσιακές ανάγκες,

β) την ανάγκη εναλλαγής σε γεωγραφικές περιοχές, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εμπειρία,

γ) την αίτηση του υπαλλήλου,

δ) την ιδιαιτερότητα της θέσης, στην οποία καλείται να υπηρετήσει και

ε) την προϋπηρεσία, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και την απόδοση του υπαλλήλου.

 

5. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Ακολούθων Τύπου και Επικοινωνίας, εκτός των Προϊσταμένων, πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, για τις χώρες του βορείου ημισφαιρίου και τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο, για τις χώρες του νοτίου ημισφαιρίου. Για τις μεταθέσεις αυτές εκδίδεται ανακοίνωση της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εξωτερικού το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Για εξαιρετικούς λόγους μπορεί να πραγματοποιηθεί μετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω χρονικών ορίων.

 

6. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ακολούθων Επικοινωνίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης υπηρετούν, μετά το διορισμό τους, υποχρεωτικά, τουλάχιστον δύο έτη στην Κεντρική Υπηρεσία, προτού μετατεθούν σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό.

 

7. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων από την Κεντρική Υπηρεσία στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, από ένα Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας σε άλλο, καθώς και σε Πρεσβευτικές ή Προξενικές Αρχές ή Μόνιμες Ελληνικές Αντιπροσωπείες, εάν αυτό υπαγορεύεται από υπηρεσιακές ανάγκες. Η απόσπαση αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο έτη και γίνεται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εξωτερικού και γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας προκειμένου για Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, ή με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, προκειμένου για Πρεσβευτικές ή Προξενικές Αρχές ή Μόνιμες Αντιπροσωπείες.

 

8. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μπορεί να εξαιρούνται έως τρεις (3) υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι γνωρίζουν αποδεδειγμένα τις γλώσσες τουρκική, αρμενική, αραβική, γεωργιανή ρωσική, κινεζική και ιαπωνική, από τις διατάξεις του άρθρου αυτού για το χρονικό περιορισμό τοποθέτησης ή απόσπασης σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας αντίστοιχων χωρών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 7)β του άρθρου 11 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.