Νόμος 3166/03 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Διπλωματική ιδιότητα των υπηρετούντων στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Ακολούθων Επικοινωνίας και οι δημοσιογράφοι, για το χρόνο που υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, ανακοινώνονται ως μέλη του Διπλωματικού Προσωπικού ή ως Προξενικοί Λειτουργοί, αναλόγως εάν τοποθετούνται σε Γραφεία Τύπου τα οποία λειτουργούν σε Διπλωματικές ή Προξενικές Αρχές αντίστοιχα, απολαύουν του καθεστώτος το οποίο προβλέπεται από τις οικείες διεθνείς συμβάσεις και τους ελληνικούς νόμους και εφοδιάζονται με διπλωματικά διαβατήρια.

 

Οι σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων Γραμματέων Επικοινωνίας εφοδιάζονται με διπλωματικά διαβατήρια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 11 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006).

 

2. Η αντιστοιχία των βαθμών του Κλάδου Συμβούλων και Ακολούθων Επικοινωνίας προς τους βαθμούς του Διπλωματικού Κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών καθορίζεται, για την υπηρεσία των υπαλλήλων του Κλάδου στο εξωτερικό, ως εξής:

 

α) Ο Σύμβουλος Επικοινωνίας Α', με Σύμβουλο Πρεσβείας Α'.

β) Ο Σύμβουλος Επικοινωνίας Β', με Σύμβουλο Πρεσβείας Β'.

γ) Ο Ακόλουθος Επικοινωνίας Α', με Γραμματέα Πρεσβείας Α'.

δ) Ο Ακόλουθος Επικοινωνίας Β', με Γραμματέα Πρεσβείας Β'.

ε) Ο Προϊστάμενος Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας, που δεν φέρει το βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Α' ή Β' αντιστοιχεί με Σύμβουλο Πρεσβείας Β'.

 

3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Ακολούθων Επικοινωνίας και οι δημοσιογράφοι, που τοποθετούνται ως Σύμβουλοι ή Ακόλουθοι Τύπου στις έδρες Διπλωματικών ή Προξενικών Αρχών στο εξωτερικό, όπου δεν υπάρχουν Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, αντιστοιχούν με Σύμβουλο Πρεσβείας Α' ή Β' ή Γραμματέα Πρεσβείας Α' ή Β'.

 

4. Οι δημοσιογράφοι για το χρόνο που υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό αντιστοιχούν:

 

α) Ο Προϊστάμενος Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας Α' Τάξης, με Σύμβουλο Πρεσβείας Α'.

β) Ο Προϊστάμενος Γραφείου Τύπου Β' ή Γ' Τάξης, με Σύμβουλο Πρεσβείας Β'.

γ) Οι υπηρετούντες σε θέσεις δημοσιογράφων Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας, με Γραμματέα Πρεσβείας.

 

5. Όσον αφορά το προβάδισμα στο εξωτερικό, ισχύει η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2594/1998 Οργανισμός Υπουργείου Εξωτερικών.

 

Οι επικεφαλής των Διπλωματικών ή Προξενικών Αρχών ακούν συντονισμό επί των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας που λειτουργούν στην περιφέρεια αρμοδιότητάς τους.

 

6. Οι υπάλληλοι Κλάδων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, για το χρόνο που υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, ανακοινώνονται στα κατά τόπους αρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών ως μέλη του διοικητικού προσωπικού της Διπλωματικής Αποστολής ή ως ειδικοί προξενικοί υπάλληλοι, αναλόγως εάν τοποθετούνται σε Γραφεία Τύπου τα οποία λειτουργούν σε Διπλωματικές ή Προξενικές Αρχές αντίστοιχα, απολαύουν του καθεστώτος το οποίο προβλέπεται από τις οικείες διεθνείς συμβάσεις και έχουν όλα τα προνόμια που παρέχονται στους αντιστοίχους υπαλλήλους του Κλάδου Διοικητικής Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης και του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

7. Η αντιστοιχία των βαθμών των υπαλλήλων του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας προς τους βαθμούς των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης και του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, αντίστοιχα, του Υπουργείου Εξωτερικών καθορίζεται, για την υπηρεσία των υπαλλήλων αυτών στο εξωτερικό, ως εξής:

 

α) Οι υπάλληλοι της Κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α', εφόσον υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Α' Τάξης, αντιστοιχούν με υπάλληλο του κλάδου Διοικητικής Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης με βαθμό Α'.

 

Οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α', εφόσον υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Β' ή Γ' Τάξης, αντιστοιχούν με υπάλληλο του κλάδου Διοικητικής Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης με βαθμό Γ'.

 

β) Οι υπάλληλοι της Κατηγορίας ΤΕ με βαθμό Α' αντιστοιχούν με υπάλληλο του Κλάδου Διοικητικής Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης με βαθμό Δ'.

 

γ) Οι υπάλληλοι της Κατηγορίας ΔΕ με βαθμό Α' αντιστοιχούν με υπάλληλο του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α'.

 

δ) Οι υπάλληλοι της Κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Β', Γ', και Δ' αντιστοιχούν με υπάλληλο του Κλάδου Διοικητικής Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης με βαθμό Ε'.

 

ε) Οι υπάλληλοι της Κατηγορίας ΤΕ με βαθμό Β', Γ' και Δ' αντιστοιχούν με υπάλληλο του Κλάδου Διοικητικής Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης με βαθμό ΣΤ'.

 

στ) Οι υπάλληλοι της Κατηγορίας ΔΕ με βαθμό Β', Γ' και Δ' αντιστοιχούν με υπάλληλο του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Γ'.

 

8. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ με βαθμό Ε', Δ', Γ', Β' αντιστοιχούν με υπάλληλο του κλάδου βοηθητικού προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 10)α του άρθρου 11 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006).

 

9. (πρώην 8) Η αντιστοιχία που καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους είναι βαθμολογική και όχι μισθολογική.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 αναριθμήθηκε με την παράγραφο 10)β του άρθρου 11 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.