Νόμος 3166/03 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κατάταξη των υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ2 Τύπου, που Υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στους βαθμούς του Κλάδου Συμβούλων και Ακολούθων Επικοινωνίας, γίνεται ως εξής:

 

α) Στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β' κατατάσσονται αυτοδίκαια με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, οι υπάλληλοι που έχουν χρόνο υπηρεσίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών. Στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α' κατατάσσονται αυτοδίκαια με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, οι υπάλληλοι που έχουν χρόνο υπηρεσίας τεσσάρων (4) ετών και άνω. Ο τυχών πλεονάζων χρόνος στο βαθμό κατάταξης λαμβάνεται υπόψη για την προαγωγή στους επόμενους βαθμούς Συμβούλου Επικοινωνίας Β' ή Α'.

 

β) Στους βαθμούς του Συμβούλου Επικοινωνίας Α' και Β' η κατάταξη διενεργείται, μετά από προαγωγή, κατόπιν κρίσης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 περιπτώσεις β' και γ' και 4 του άρθρου 8.

 

γ) Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ2 Τύπου, με βαθμό Διευθυντή, καθώς και όσοι έχουν ασκήσει χρέη Προϊσταμένου Διεύθυνσης, καθ' οιονδήποτε τρόπο, τουλάχιστον δύο έτη, κατατάσσονται στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α'.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11)α του άρθρου 11 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006).

 

2. Υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ4 Μεταφραστών Διερμηνέων, που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μετατάσσονται σε κενές και, εν ελλείψει κενών, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις του Κλάδου Συμβούλων και Ακολούθων Επικοινωνίας. Η μετάταξη πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εφόσον συντρέχουν, αποκλειστικά και μόνο, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α. Υποβολή αιτήσεως σε προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

β. Υπηρεσία του υπαλλήλου σε γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, συνεχής ή διακεκομμένη, επτά ετών και άνω.

 

Η κατάταξη όσων μετατάσσονται στους βαθμούς του Κλάδου Συμβούλων και Ακολούθων Επικοινωνίας του άρθρου 6 του νόμου γίνεται έως και το βαθμό του Ακολούθου Επικοινωνίας Α'. Για την προαγωγή τους στους βαθμούς του Συμβούλου Επικοινωνίας Β' και Α' κρίνονται με τους λοιπούς υπαλλήλους του ίδιου Κλάδου.

 

3. Προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού σε θέσεις Ειδικών Επιστημόνων ή σε θέσεις του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και σε θέση εκτάκτου υπαλλήλου της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 506/1976, μετατάσσεται σε κενές οργανικές ή, αν αυτές δεν υπάρχουν, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις δημοσιογράφων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. Η μετάταξη πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εφόσον συντρέχουν, αποκλειστικά και μόνο, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α. Υποβολή αιτήσεως σε προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

β. Υπηρεσία του υπαλλήλου σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, συνεχής ή διακεκομμένη, επτά ετών και άνω, ή ασφαλισμένη δημοσιογραφική προϋπηρεσία επτά ετών και άνω.

 

4. Οι διαδικασίες των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου ολοκληρώνονται μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.