Νόμος 3166/03 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάρκεια της ισχύος των αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας του άρθρου 2 του νόμου 2328/1995 ορίζεται σε πέντε έτη.

 

2. Για την ιδιωτική χρήση παράνομων συσκευών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 343/2002 (ΦΕΚ 284/Α/2002), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ανωτέρω διατάγματος, εφόσον ο χρήστης γνώριζε ή είχε τη δυνατότητα να γνωρίζει, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, ότι η ανωτέρω χρήση ή κατοχή αποτελεί παράνομη δραστηριότητα. Ως ιδιωτική χρήση για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θεωρείται και η πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες μέσω παράνομων συσκευών, που δεν βρίσκονται στην κατοχή του χρήστη, καθώς και η χρήση για οποιονδήποτε σκοπό νόμιμων συσκευών ή η πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες μέσω νόμιμων συσκευών που δεν βρίσκονται στην κατοχή ή χρήση του αποκτώντος την πρόσβαση προσώπου, καθ' υπέρβαση του περιεχομένου της έγκρισης του φορέα της προστατευόμενης συνδρομητικής υπηρεσίας.

 

3. Επιτρέπεται η έκδοση άδειας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κατά τις διατάξεις του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 64/Α/2000), όπως ισχύει, για εργασίες επισκευής ή ανακατασκευής υφιστάμενων κεραιών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι κατέχουν άδεια λειτουργίας ή θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες βάσει των άρθρων 17 του νόμου [Ν] 2644/1998 (ΦΕΚ 233/Α/1998) και 53 του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999) και ανεξάρτητα από την εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων, εφόσον συντρέχει επείγουσα περίπτωση διενέργειας επισκευής ή ανακατασκευής. Με τις ίδιες προϋποθέσεις επιτρέπεται και η συν-εγκατάσταση κεραιών των ανωτέρω ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών, επί κοινής κατασκευής κεραίας, υπό την προϋπόθεση της ταυτόχρονης κατεδάφισης των υφιστάμενων κεραιών, οι οποίες και καταργούνται, της υποχρέωσης αυτής περιλαμβανομένης στο περιεχόμενο της σχετικής άδειας που χορηγείται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

4. Το εδάφιο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 3021/2002 εφαρμόζεται αναλόγως και για τις επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης των οποίων βασικός μέτοχος ή βασικός μέτοχος του βασικού μετόχου είναι το Ελληνικό Δημόσιο.

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νόμου 2328/1995 και η παράγραφος 7 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2644/1998 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η διοικητική κύρωση του προστίμου που προβλέπεται στο παρόν άρθρο επιβάλλεται στην εταιρεία που κατέχει την άδεια. Η ανωτέρω διοικητική κύρωση επιβάλλεται από κοινού και εις ολόκληρο και στο νόμιμο ή στους περισσότερους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας ατομικά, καθώς και σε όσα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της τελούσαν, αποδεδειγμένα, εν γνώσει της καταλογισθείσας στην εταιρεία παραβίασης της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.