Νόμος 3166/03 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Ακολούθων Επικοινωνίας προΐστανται στις Διευθύνσεις Υπηρεσιών Εξωτερικού και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, στα Τμήματα αυτών, καθώς και στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, ως ακολούθως:

 

α) Στις Διευθύνσεις Υπηρεσιών Εξωτερικού και Δημοσίων Σχέσεων:

 

Υπάλληλοι με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Α', οι οποίοι έχουν ασκήσει χρέη Προϊσταμένου Τμήματος των Διευθύνσεων Υπηρεσιών Εξωτερικού και Δημοσίων Σχέσεων ή Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, για δύο τουλάχιστον τριετίες.

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος για την επιλογή Προϊσταμένου Διεύθυνσης, απαιτείται ο βαθμός του Συμβούλου Επικοινωνίας Α' και δεκαπενταετής συνολική υπηρεσία. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των προς πλήρωση θέσεων υπάλληλοι με αυτές τις προϋποθέσεις, κρίνονται για επιλογή για όλες ή τις υπόλοιπες θέσεις υπάλληλοι με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Α' ανεξαρτήτως της συνολικής τους υπηρεσίας.

 

β) Στα Τμήματα των ως άνω Διευθύνσεων:

 

Υπάλληλοι με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Α' και, εν ελλείψει αυτών, υπάλληλοι με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Β', οι οποίοι έχουν ασκήσει χρέη Προϊσταμένου Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό.

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος για την επιλογή Προϊσταμένου Τμήματος, απαιτείται ένα (1) έτος στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α'. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των προς πλήρωση θέσεων υπάλληλοι με αυτές τις προϋποθέσεις, κρίνονται για επιλογή για όλες ή τις υπόλοιπες θέσεις υπάλληλοι με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Α' ή σε περίπτωση έλλειψης Συμβούλων Επικοινωνίας Α', υπάλληλοι με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Β', οι οποίοι έχουν ασκήσει χρέη Προϊσταμένου Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό.

 

γ) Στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Α' Τάξης:

 

Υπάλληλοι με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Α' ή Β'.

 

δ) Στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Β' Τάξης:

 

Υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον Γραμματέα Επικοινωνίας Α'.

 

ε) Στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Γ' Τάξης:

 

Υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον Γραμματέα Επικοινωνίας Α'.

 

στ) Για τα θέματα επιλογής Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Υπηρεσιών Εξωτερικών και Δημοσίων Σχέσεων, καθώς και των Τμημάτων αυτών από τον Κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του νόμου 3166/2003 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004).

 

ζ) Υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Ακολούθων Επικοινωνίας, με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Α' ή Β', επιτρέπεται, με αίτησή τους, να τοποθετούνται σε θέσεις των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας οποιασδήποτε τάξης, με εξαίρεση τη θέση του Προϊσταμένου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006).

 

2. Στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας όλων των τάξεων επιτρέπεται να προΐστανται δημοσιογράφοι του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας μόνιμοι ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον έχουν συμπληρώσει Τριετή τουλάχιστον υπηρεσία σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, στην περίπτωση που τοποθετούνται ως Προϊστάμενοι σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Β' ή Γ' Τάξης, και πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας στην περίπτωση που τοποθετούνται σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Α' Τάξης.

 

3. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Υπηρεσιών Εξωτερικού και Δημοσίων Σχέσεων των Τμημάτων αυτών, καθώς και των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.